Stappenplan Zonnepanelen VvE’s – Toelichting stap 2

< Terug naar stappenplanVerder naar toelichting bij stap 3>

Behoort het plaatsen van zonnepanelen tot de VvE ?

Het is van belang vast te stellen welke zaken tot de VvE behoren en welke zaken van individuele aard zijn. Ogenschijnlijk heel eenvoudig, maar per complex kan dat sterk verschillen. Zo behoort het glas in de ene VvE niet tot de gemeenschappelijke boedel, terwijl dat bij de ander wel het geval is.

In veelal alle splitsingsaktes en bijbehorend splitsingsreglement (definities) zal staan dat het onderhoud en vervanging van het dak tot de VvE behoort. In principe is iedere eigenaar mede-eigenaar van het dak. In de splitsingsakte staat tevens genoemd voor welk deel de eigenaars eigenaar zijn (bepaald aan de hand van breukdelen [definitie]).

Het plaatsen van zonnepanelen wordt op een “gezamenlijk” dak gedaan, reden dat er toestemming aan de overige eigenaars verkregen moet worden. Is het verschil niet duidelijk (te krijgen) of vergt dit intensief overleg met de betrokkenen, omdat er sprake is van bijvoorbeeld meerdere reglementen, stel dan uw vraag in de Zonne-Net Community.

Bouwtekeningen

Heeft u de bouw- en installatietekeningen? Het hebben van deze tekeningen is heel belangrijk omdat ze basis vormen voor zowel het Energieadvies maar ook nagenoeg alle offerten die in een later stadium zullen moeten worden aangevraagd. Bovendien neemt het de onzekerheid weg over hoe het nu precies in elkaar zit en dat voorkomt weer onnodige discussies. Veel VvE’s van voor 1980 beschikken hier niet (meer) over. Maar vaak is de gemeente nog wel in het bezit van de originele bouwtekeningen. Neem hiervoor contact op met de dienst Wonen of het gemeentearchief. Biedt dit geen oplossing, dan verdient het aanbeveling om ze opnieuw te laten maken. Technische vernieuwingen zorgen ervoor dat de hiermee gemoeide kosten de laatste jaren flink naar beneden zijn gegaan. U kunt hier een bedrijf zoeken dat de tekeningen voor u kan maken.

Het is vaak een éénmalige investering die zich snel terugverdient omdat de tekeningen altijd kunnen worden hergebruikt. Het heeft de voorkeur om dan meteen digitale tekeningen te laten opstellen.

Wat zijn de richtlijnen ten aanzien van duurzaamheid?

Heeft de VvE beleid of richtlijnen opgesteld m.b.t. de duurzaamheid van evt. nieuw te nemen maatregelen? Zoniet, dan is het goed om dat eens op de agenda van de VvE te zetten en financiële richtlijnen op te stellen wanneer voor duurzame alternatieven wordt gekozen.

Bijvoorbeeld door:

  1. op te nemen dat milieuvriendelijke alternatieven worden gekozen zolang de kosten minder dan twee keer zo hoog zijn als die van conventionele systemen of
  2. op te nemen dat er gekozen wordt voor het duurzame alternatief indien de daarmee samenhangende besparing zo groot is dat de investering binnen een termijn van 20 jaar kan worden terugverdiend door de VvE of
  3. op te nemen dat gekozen wordt voor duurzame alternatieven (bijv. zonnecollectoren) zodra de energieprijzen voor fossiele brandstoffen in prijs verdubbelen.
Terug naar stappenplan – Verder naar toelichting bij stap 3>