Stappenplan Zonnepanelen VvE’s – Toelichting stap 4

<Terug naar toelichting bij stap 3 –  Terug naar stappenplan – Verder naar toelichting bij stap 5>

Investeren in energiebesparing c.q. zonnepanelen levert geld op. De werkelijke kosten van het plaatsen van zonnepanelen kunt u vaak pas bepalen nadat er een integraal verdiepingsonderzoek is uitgevoerd. In dit verdiepingsonderzoek komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de bouwkundige en eventueel installatietechnische gevolgen van wat er moet gebeuren? Bijvoorbeeld: hoe worden de panelen bevestigd, is het dak daarvoor geschikt?
  • Gaat de gemeente hiermee akkoord of heeft u een bouwvergunning nodig?
  • Valt uw gebouw onder beschermd stadsgezicht of is het een monumentaal pand ?
  • Zijn de kostencalculaties wel reëel?
  • Welke subsidies* en besparingen staan daar tegenover?
  • Hoe en wanneer kunnen de subsidies aangevraagd worden? En ook: hoe zeker zijn die subsidies?
  • Hoe gaat de VvE de zonnepanelen financieren, kopen of leasen?
  • Welke besluiten moeten daarvoor genomen worden (en hoe)?
  • Wat te doen met eigenaars met financiële beperkingen ? En dus ook: wat betekent dit voor de VvE bijdrage ?
  • Kan dit allemaal juridisch wel op grond van de splitsingsakte?

Op deze manier wordt duidelijk wat de financiële consequenties zijn voor de VvE c.q. eigenaars. Een verdiepingsonderzoek moet de uitgewerkte offerteaanvragen opleveren. Zo wordt ervoor gezorgd dat de offertes allen op eenzelfde manier aangevraagd worden. De onderlinge samenhang tussen al deze zaken vereist een gedegen aanpak met niet alleen de inzet van onafhankelijke kennis, maar ook met kennis en ervaring van de complexe besluitvormingsprocessen binnen VvE’s.

Het VvE-bestuur legt vervolgens de voor haar uitgewerkte voorstellen voor aan de algemene ledenvergadering (ALV) en kan voor een projectteam benoemen dat beschikking krijgt over het nodige budget. In een zorgvuldig voorbereide vergadering met alle appartementseigenaren wordt het definitieve besluit genomen over de ingreep. Daarbij moet ook duidelijkheid zijn over de hoogte van de financiële bijdrage voor de bewoners, over het noodzakelijke financiële mandaat voor het bestuur en over het eventuele projectteam om tot de uitvoering van de maatregel over te gaan.

Tips

Om goedkeuring te krijgen voor het bestuursvoorstel aan de VvE-vergadering is het van belang dat u beslagen ten ijs komt. Daarbij gaat het erom dat u niet alleen de investeringsvoorstellen presenteert, maar ook aangeeft op welke manier u e.e.a. wil gaan financieren en een incassobesluit neemt. Het advies is om niet uw adviseur te laten presenteren, want die geniet over het algemeen minder vertrouwen dan het bestuur. Het moet een voorstel zijn dat gedaan wordt in naam van allen. Laat zien dat u de materie op hoofdlijnen beheerst. Waar nodig kan de adviseur invallen.

Zorg voor een gedegen presentatie. Presenteer niet alleen de nadelen, maar neem de mensen zeker mee in de voordelen. Investeringen zijn niet populair als u niet kunt laten zien wanneer ze terugverdiend worden of hoe groot de besparing op jaar- en maandbasis in de servicekosten is.

Kijk altijd goed naar de besluitvorming: is een gewone meerderheid van stemmen genoeg of is hier een gekwalificeerde meerderheid vereist?

* In het Lenteakkoord is afgesproken dat er met ingang van 2 juli 2012 een subsidieregeling voor zonnepanelen wordt geopend. Het beschikbare budget is € 22 miljoen in 2012 en € 30 miljoen in 2013. Per installatie wordt maximaal € 650,- gesubsidieerd. Echter, de regeling is alleen opengesteld voor particulieren, Verenigingen van Eigenaren zijn ervan uitgesloten. Appartementseigenaars zijn echter óók particulieren, het enige verschil is dat ze gestapeld wonen en dat ze bij wet verplicht verenigd zijn in een VvE. Daar gelden andere spelregels. Een individuele appartementseigenaar mag niet zelfstandig beslissen zonnepanelen te plaatsen op het gezamenlijke dak. Daar is een veelal een gekwalificeerde meerderheid (2/3 of ¾ van de stemgerechtigden) voor nodig tijdens de Algemene Ledenvergadering. VvE Belang is momenteel in gesprek met het ministerie van EL&I om ook deze subsidie te laten gelden voor VvE’s.
<Terug naar toelichting bij stap 3 –  Terug naar stappenplan – Verder naar toelichting bij stap 5>