Kristal Real Estate

Betrokken VvE Beheer, Kristal Real Estate

Wie zijn wij?

Het ontstaan van de organisatie ligt in de jarenlange ervaring van de directie in de branche van institutionele beleggers . Steeds weer liepen wij tegen diverse onmogelijkheden aan in het managen van VvE’s. Tevens hoorden wij steeds vaker de onvrede in de markt. Daar ontstond de vraag naar een nieuwe en makkelijke manier voor het beheren van een VvE. De combinatie van een frisse blik en de meest moderne online tools heeft ervoor gezorgd, dat het beheren van VvE’s naar een ander niveau is getild.

Waarom ons als VvE Beheerder?

Wij onderscheiden ons binnen de markt als zeer betrokken en professionele VvE beheerder. Een aantal werkzaamheden zal plaatsvinden bij ons op kantoor. Maar het contact met de eigenaren en gebruikers (eventuele huurders) is van groot belang. Dit contact kan geen enkele beheerder bereiken vanaf zijn kantoor. Wij vinden het dan ook erg belangrijk met zeer grote regelmaat de VvE te bezoeken. Bevindingen van de bezoeken worden door ons gerapporteerd en vastgelegd. Dit is voor ons de sleutel van het succes van een VvE.

Een VvE dient goed georganiseerd en gezond te zijn. Dit is van groot belang voor de waarde van de opstallen.

Wij zijn betrokken bij onze VvE’s. Tevens is onze prijsvorming, vanwege onze lokale aanwezigheid, minimaal 10% lager dan andere VvE beheerders uit den landen.

Veelal is het vertrek bij een huidige beheerder een behoorlijk intensieve periode. Een VvE is veelal gebonden aan een opzegtermijn bij de huidige beheerder.

Vanaf het moment dat het beheer is opgezegd begeleiden wij de VvE in deze overgangsfase.
Onze kernwaardes zijn:
• Betrokkenheid
• Resultaat gericht

Gezamenlijk met het bestuur, eigenaren en gebruikers bepalen wij een koers en een doel.

Wat doen wij?

VvE beheer kent een drietal hoofdaspecten:

Financieel Beheer

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor elke VvE. Deze is onmisbaar om juist beleid te kunnen maken en om verantwoording af te leggen.
Kristal Real Estate B.V. voert het financiële beheer van de vereniging. Dat doen we transparant en staan altijd ter beschikking voor vragen. Ook kan de penningmeester altijd de volledige administratie in kijken. Dit kan via ons VvE Portaal van Twinq. U kunt hiervan een demo aanschouwen op:

https://kristalrealestate.twinq.nl . U kunt voor een voorbeeld inloggen met de gebruikersnaam demo en als wachtwoord ook demo.

Twinq is per VvE in te richten. In Twinq worden alle afspraken vastgelegd. Hierdoor zullen betalingen pas plaatsvinden indien deze conform de afgesproken bepalingen zijn geaccordeerd.

Taken Financieel Beheer zijn:

• Zorgdragen voor een volledige financiële administratie.
• Het incasseren en administreren van de bijdragen van de leden.
• Het incasseren en administreren van eventueel vastgestelde extra bijdrage ten behoeve van het grootonderhoud.
• Het behandelen van achterstallige betalingen en het uitsturen van betalingsherinneringen cq. aanmaningen over de achterstand.
• Het jaarlijks na de ALV voeren van correspondentie betreffende de aangepaste ledenbijdragen van de vereniging.
• Het betalen, vanaf de bankrekening van de VvE, van alle voor rekening van de vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten.
• Het administreren van één of meer bankrekeningen ten name van de vereniging.
• Het jaarlijks opstellen en verzenden van de balans en de exploitatierekening.
• Het jaarlijks aan de kascommissie uitleg geven over de opgestelde balans en exploitatierekening.
• Het jaarlijks opstellen van een concept-begroting van de vereniging.
• Het voeren van de correspondentie en de archivering van de financiële en administratieve zaken.
• Het ten alle tijden beschikbaar hebben voor controle van de (financiële) administratie ten behoeve van de penningmeester en/of kascommissie.

Administratief & Bestuurlijk Beheer

De VvE is een vereniging zoals elke andere vereniging: Een bestuur, ledenadministratie en ALV.

Ook al lijkt de ledenadministratie heel simpel, eigenlijk is dat het helemaal niet. De administratie is de basis waarop de rest van de VvE wordt opgebouwd.
De leden van de vereniging maken de VvE. Precies moet worden bijgehouden wie lid is, eigenaar en/ of gebruikers is waarvan en in welke verhouding eigenaar is van de gemeenschappelijke delen. De basis is de splitsingsakte.
Algemene Leden Vergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering van de VvE is het hoogte bestuursorgaan van de VvE. niet het bestuur of de beheerder.
De ALV stelt de begroting vast en daarmee ook de maandelijkse ledenbijdrage. De ALV stelt het MJOP vast en besluit hoe en hoeveel er gespaard moet worden. De ALV bepaalt welk geld waaraan betaalt moet worden. Kristal Real Estate B.V. helpt het bestuur, de voorzitter en de ALV om tot goede besluiten te kunnen komen. Overigens, in de meeste splitsingsaktes is bepaald dat de stukken minimaal 2 weken van te voren moeten worden verstuurd. Kristal Real Estate B.V. verstuurd de stukken minimaal 4 weken van te voren. Zo kunnen de leden zich beter voorbereiden op belangrijke besluiten.

Taken Administratief Beheer:

• Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand.
• Het per transportdatum opmaken van de financiële eindafrekening ten behoeve van de (oud)leden en de notaris.
• Het jaarlijks met de (oud-)leden afrekenen van de servicekosten.
• Het behandelen van alle opstal-verzekeringszaken aangaande binnen de VvE.
• Het voorbereiden en versturen van agenda en stukken van Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de leden.
• Het voorbereiden en bijwonen van tussentijdse besprekingen met het bestuur, technische commissie en/of voorzitter van de vergadering.
• Het opmaken en verzenden van de notulen van de algemene leden vergaderingen.

Technisch Beheer

Kristal Real Estate B.V. is overdag bereikbaar voor normale reparatieverzoeken en 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen en spoedreparaties.
Het planmatig onderhoud middels een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) zorgt voor een kwalitatief VvE beheer. Nu en in de toekomst!
Kristal Real Estate B.V. zorgt voor het onderhoud van uw VvE:
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor noodgevallen
• Correcte en snelle beoordeling van storingsmeldingen
• Vertaalslag van meldingen van eigenaars naar technische beschrijvingen voor aannemers
• Veel overleg met het bestuur en/of technische commissie
• Beheer van en beoordeling van offertes voor contractonderhoud en planmatig onderhoud

Bedrijfsnaam Kristal Real Estate
E-mailadres mail35@nederlandvve.nl
Website http://www.kristalrealestate.nl
Telefoonnummer Mobiel 06-20101052
Telefoonnummer Vast 030-7853551
Bezoekadres Lange Schaft 3 D II
3991 AP
Houten
Postadres Lange Schaft 3 D II
3991 AP
Houten