ALV te laat gepland

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 32)
 • Auteur
  Berichten
 • #752
  Henmar
  Deelnemer

   In het splitsingsreglement staat dat de jaarlijkse ALV uiterlijk in de maand april moet plaats hebben. Nu staat er een vergadering gepland voor half mei en dan ben ik verhindert. Ik heb dus bezwaar gemaakt tegen deze te late datum en verzocht om een andere datum. Ik ben van mening dat ik in mijn recht sta aangezien de vergadering te laat gepland is. Kan ik besluiten die genomen worden op deze ALV ongeldig laten verklaren? Welke stappen kan ik ondernemen?
   Voor de duidelijkheid: Ik heb al begin maart gevraagd wanneer de ALV gepland zou worden, en ook nogmaals in april dezelfde vraag gesteld.

   #767
   Rob
   Deelnemer

    Je hebt gelijk dat de VvE in strijd handelt met de splitsingsakte door de vergadering niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te houden.
    Daarmee neemt de VvE inderdaad het risico dat besluiten, alleen om die reden al vernietigbaar zijn.
    Het wil echter niet zeggen dat de rechter die besluiten ook altijd daadwerkelijk zal vernietigen, enkel om die reden. Hij zal daarvoor een belangenafweging maken.

    #770
    Colin
    Deelnemer

     Wat ik niet helemaal begrijp is de bepaling dat er een ALV moet worden gehouden uiterlijk in april. Ik ken alleen de bepaling “binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar” en het boekjaar is vrijwel altijd gelijk aan een kalenderjaar. Met een ALV voor 1 juli zit de VvE dus aan de goede kant van de streep.
     Of is jullie een VvE een curieuze uitzondering met een boekjaar dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober?
     Verder denk ik dat de rechter het belang van 1 eigenaar niet zo zwaar zal laten wegen als de ALV iets later wordt gehouden.

     #772
     Rob
     Deelnemer

      Dat “vrijwel altijd” vast best wel mee hoor Colin 😉
      In mijn vorige VvE liep het boekjaar van 1 juli t/m 30 juni en in mijn huidige VvE van 1 sep. t/m 31 okt.
      Totaal niet handig inderdaad, maar goed.. we moeten het er mee doen.
      Ook hier wordt de vergadering overigens tot nu toe standaard te laat gehouden 😉

      #773
      Henmar
      Deelnemer

       In ons splitsingsreglement staat heel duidelijk bij artikel 21.2 dat de jaarvergadering uiterlijk in de maand april moet plaats vinden. Wij hebben hier te maken met een heel oud splitsingsreglement maar dat doet niet ter zaken.
       Het splitsingsreglement is altijd leidend en daar moet men zich aan houden. Het heeft verder niks van doen met een ander boekjaar.
       Feit is dus dat er nu sprake is van onjuist handelen van een externe beheerder. Nogmaals, ik heb hem in maart en begin april gevraagd wanneer de vergadering gepland gaat worden.
       Ik denk dat het nu zo zit dat ik moet afwachten welke besluiten er genomen gaan worden. Zijn dit belangrijke zaken waar ik heel duidelijk een nadeel aan zal ondervinden omdat ik niet aanwezig kan zijn dan zal ik dit hard kunnen maken bij een rechtszaak. Natuurlijk zal een rechter niet zomaar een vergadering nietig verklaren. Je kan het namelijk toch al niet meer terugdraaien, want er zal toch vergadert moeten worden. Maar ik denk dat ik wel een sterke zaak heb wanneer er besluiten genomen worden waarvan ik vind dat ze ten nadele van mij of van de vereniging kunnen zijn. Men handelt momenteel namelijk toch in strijd met het splitsingsreglement.

       #836
       Bob
       Deelnemer

        Beste Henmar,
        Misschien mosterd na de maaltijd, maar toch even en reactie geplaatst.
        Volgens mij heb je gelijk dat je nu alleen maar kunt afwachten.
        Naar mijn overtuiging zorgt het bestuur dat de vergadering (op tijd) wordt gehouden, en niet een beheerder. Dit tenzij de beheerder formeel tot bestuur is benoemd. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid in deze. De beheerder voert slechts uit (onder verantwoordelijkheid van het bestuur). Vergeet de rol van de voorzitter van de vergadering hierbij niet, en ook niet het feit dat in de beheerovereenkomst andere bepalingen kunnen staan (die niet strijdig kunnen/mogen zijn met wet, reglement en akte). Het bepaalde in splitsingsakte en -reglement is “hard”.
        Besluiten vernietigen alleen maar omdat ze “te laat” zijn genomen ligt niet voor de hand. Naar mijn idee kun je een besluit wel aanvechten (laten vernietigen) als je schade lijdt door de, in een te laat gehouden vergadering, genomen besluiten. Ook dan is de race niet gelopen; had je niet iemand met een volmacht kunnen inzetten? Denk in elk geval aan de termijnen die je voor een verzoekschrift in acht moet nemen. Te laat is “niet ontvankelijk”.
        Ook kun je schade lijden door de handelwijze van de beheerder/het bestuur. Daar zit misschien nog een kans voor je wanneer je schade lijdt. Mogelijk is er sprake van onbehoorlijk bestuur (vergelijk met onrechtmatige daad) en/of wanprestatie door de beheerder. Houd er rekening mee dat je als je gebruik maakt van een rechtsbijstandsverzekering er vaak sprake is van een minimaal belang dat je moet hebben. De rechtsbijstand is zeker niet dol op procederen, en al helemaal niet wanneer de uitslag niet bij voorbaat vaststaat.
        Succes en happy hunting,
        Bob.

        #838
        Henmar
        Deelnemer

         Beste Bob,
         Nog bedankt voor uw reactie.
         Er is geen probleem meer, aangezien er is gebeurd waar ik op hoopte en wat ik ook een klein beetje verwachte. Er was door onze afwezigheid een te laag quorum dus er komt nu een tweede extra ALV.
         En uiteraard zullen we dan weer van de partij zijn.
         Groet en nogmaals dank
         Henmar BV

         #841
         Roel
         Sleutelbeheerder

          En dít is nu precies de reden waarom wij, als bestuur, blijven ‘hameren’ op wanneer je niet in persoon ( blijft wel de voorkeur houden ) aanwezig kunt zijn, dan toch echt te zorgen voor een machtiging.
          Echt jammer toch, wanneer het hele circus weer opnieuw gestart moet worden, denk alleen maar even aan de kosten, omdat je precies de stem van één eigenaar te kort komt. Nog daar gelaten dat er een agendapunt is wat niet echt lekker ligt bij de ‘tegenstemmers’. Ongeacht het nu aanwezige aantal leden ( tweede vergadering ) kan de afloop van een stemming wel eens een uitslag geven die minder gewenst is. Ten slotte valt deze tweede vergadering helemaal midden in de zomer. Mogelijk zijn er dan weer anderen die een nadeel ondervinden. 😉

          Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

          #842
          Bob
          Deelnemer

           Ziehier het verschil tussen “pat” en “schaakmat”.

           #843
           Henmar
           Deelnemer

            Beste Carla,
            Ik begrijp je verhaal maar in ons geval ligt het toch even anders.
            Wij hebben 5 stemmen en dus is onze aanwezigheid van belang. Juist omdat de opkomst vaak op het randje is.
            Daarom had ik het bestuur ook verzocht om een andere datum omdat de kans dat ze nu te lage opkomst hadden erg groot was.
            En een machtiging kan enkel wanneer er duidelijk gekozen moet worden voor bijvoorbeeld een offerte. Maar uit ervaring weet ik dat andere eigenaren nogal eens hun mening bijstellen als ze onze argumentaties horen op de vergadering. Dat komt omdat wij in meerdere VvE’s zitten en er bij ons dus wat meer expertise aanwezig is als bij de andere leden ( dat zijn allemaal bewoner/eigenaar). Daarom wilde wij de vergadering op een datum dat we aanwezig konden zijn, en dat zal nu dus ook gebeuren.

            #844
            Rob
            Deelnemer

             Als iedere eigenaar gaat eisen dat een vergadering gehouden gaat worden op een datum dat het hem het beste uitkomt wordt het een bijna onmogelijk taak om een vergadering te organiseren.
             Daarnaast vraag ik me af of VvE’s soms niet te snel een tweede vergadering uitschrijven.
             Conform de reglementen kan er over bepaalde zaken onder voorwaarden gewoon een besluit worden genomen, ook wanneer er minder dan helft van het totaal aantal stemmen uitgebracht zou kunnen worden.
             MR1992 art. 37 lid 5:
             In een vergadering, waarin minder dan de helft van het in artikel 34 tweede lid bedoelde totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen, tenzij het besluiten betreft met betrekking tot posten die door de vergadering overeenkomstig artikel 5 eerste lid en artikel 33 tweede lid op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst, voor zover deze posten met niet meer dan tien procent worden overschreden, of met betrekking tot uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd.
             Kan op grond van het in de vorige zin bepaalde geen geldig besluit worden genomen, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven.
             Artikel 38 zesde lid is van overeenkomstige toepassing.
             Dus o.a. jaarrekening en begroting kan mijn inziens gewoon afgehandeld worden zolang de posten binnen de overschrijding van 10% blijven.
             Ook over de uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd kan conform bovenstaand artikel een besluit worden genomen.
             Tenslotte is het voor iedere vergadering mogelijk iemand te machtigen.
             Met die volmacht kan je gewoon de volmachtgever vertegenwoordigen in alle besluiten die er genomen gaan worden.

             #845
             Bob
             Deelnemer

              Beste Henmar,
              Zelf zit ik volledig op de lijn van Carla en Rob.
              Het feit dat Henmar staat voor 5 stemmen verandert n.m.m. niets. Een volmacht is een volmacht, of die nu 1 of 5 stemmen telt. Vergelijk met onze VvE; de groot-eigenaar werkt standaard met een volmacht terwijl zij 64% van de stemmen heeft.
              Verder merk ik op dat het overtuigen van de andere leden niet alleen maar ter vergadering kan. Vooraf een stuk schrijven en inbrengen is ook een oplossing (die ik zelf vaak gebruik). Dat verbetert in mijn overtuiging de kwaliteit en zorgvuldigheid van de besluitvorming ook nog eens. Iedereen kan zo meelezen, meedenken en ook (al voor de vergadering) argumenten en meningen uitwisselen/ventileren. Dan komt niet “alles” pas ter vergadering “als een konijn uit de hoge hoed”, en hoeft er niet onder (grote) tijdsdruk en geforceerd te worden besloten.
              Ik ben het volledig eens met de visie van Rob v.w.b. artikel 37 lid 5. Voor alle duidelijkheid merk ik daarover nog op dat men (de wel aanwezige leden) in de eerste vergadering over die onderwerpen had kunnen/moeten beslissen, zelfs buiten Henmar om! Alleen zaken die buiten het genoemde artikel vallen worden doorgeschoven naar een tweede vergadering.
              MVG, Bob.

              #846
              Henmar
              Deelnemer

               Ik heb de indruk dat we afdwalen van het topic en dat er zaken door elkaar gehaald worden.
               Het gaat er niet om of elke eigenaar kan eisen op welke datum er een ALV gepland zal worden. Het ging er hier om dat de vergadering te laat was ( splitsingsreglement geeft aan “uiterlijk april”) en dat ik al ruimschoots had aangeven dat er een ALV geregeld moest worden. Verder is het dan in ons geval zo dat onze aanwezigheid van belang is anders kunnen er meestal geen besluiten genomen worden.
               Verder wil ik hier niet dieper op ingaan want dat maakt het enkel onduidelijker.
               De discussie is ook niet meer van belang want er hoeft niks vernietigd te worden omdat er een extra ALV komt in verband met te lage opkomst.
               Dus ik dank u allen voor uw bijdragen maar deze discussie is wat mij betreft niet meer relevant.

               #847
               Rob
               Deelnemer

                Inderdaad niet meer relevant, maar nog wel interessant.
                Vraag blijft namelijk, waaróm er een tweede vergadering wordt gehouden.
                Precies zoals Bob in zijn laatste zin aangeeft kunnen alleen de zaken die buiten het genoemde artikel vallen doorgeschoven worden naar een tweede vergadering.
                Wanneer er, zoals eigenlijk in veel VvE vergaderingen van dergelijke zaken geen sprake is had men ondanks uw afwezigheid gewoon besluiten kunnen nemen.
                Uiteraard had u dan naar de rechter kunnen stappen om die besluiten over de jaarrekening, begroting, decharge e.d. te laten vernietigen omdat de ALV te laat gehouden is, maar dat wil niet zeggen dat een rechter alleen om die reden daarin mee zal gaan, precies zoals Bob weer aangegeven heeft in zijn reactie van 8 juni.

                #849
                Henmar
                Deelnemer

                 Aangezien u niet weet over welk splitsingsreglement het hier gaat begrijp ik dat u denkt dat er geen tweede vergadering nodig was.
                 In het betreffende reglement van ons staat het echter duidelijk omschreven bij artikel 24.4
                 Wanneer er minder dan de helft van het totaal uit te brengen stemmen aanwezig is zal er een nieuwe vergadering uitgeschreven moeten worden.
                 Dus….. is het helder dat er zonder mijn aanwezigheid niet gestemd kon worden, aangezien de opkomst te matig was.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 32)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.