Bestuur, beheer en toezicht in de VvE

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 49)
 • Auteur
  Berichten
 • #3626
  Redactie VvE-Forum.nl
  Sleutelbeheerder

   Let op !

   De gehele discussie van Matthijs m.b.t. tot de administrateur en toezicht in de VvE is overgeplaatst naar dit item.

    

   Redactie VVE-forum

    

    

   • Dit onderwerp is gewijzigd 3 maanden, 3 weken geleden door .
   #3372
   Matthijs_ZH
   Deelnemer

     Het beste is, het raadsel te vergroten…

    …schreef ooit Harry Mulisch. Maar dat ging om literatuur. En om mystiek.
    Hier gaat het echter om een discours tussen Rob en Bob waar beiden het uiteindelijk hartstochtelijk eens worden, maar waar ik met zorg naar kijk. Want het gaat hier om serieuze zaken met juridische consequenties en dan is zulke verwarring fnuikend.
    Naar mijn idee zijn de verschillende rollen bij het besturen van een VvE niet goed, niet eenduidig en ook niet duidelijk beschreven in de modelreglementen en het BW. Ook de definities van die onderscheiden rollen zijn volgens mij te vaag geformuleerd.
    Wanneer er een extern beheerkantoor actief is – zoals meestal bij grotere VvE’s – is het formeel zo dat deze beheerder reglementair de ‘bestuurder’ is van de VvE (al dan niet met tevens een rol als ALV-voorzitter en/of notulist van de vergadering).
    Daarnaast schrijft het modelreglement voor dat er een ‘college van commissarissen’ is, bestaande uit 3 of 5 leden van de VvE. Zij moeten de beheerder/bestuurder kritisch volgen resp. controleren.
    Echter, in de praktijk – zeg maar in het spraakgebruik – wordt dit laatste orgaan meestal gezien en benoemd als ‘het bestuur’ (waarbij de beheerder ofwel het administratiekantoor wordt gezien als financieel-administratieve en/of technische dienstverlener, die een aantal taken uitvoert namens (het bestuur van) de VvE).
    Ook in onze VvE hebben we deze praktische oplossing gevonden.
    Zelf ben ik voorzitter van de ALV van een complex met enige tientallen appartementen en daarmee tevens voorzitter van het ‘bestuur’. Je moet er toch niet aan denken (alsof het nog niet ingewikkeld genoeg is) dat we zouden moeten werken met twee voorzitters: eentje van de ALV en een van het bestuur. En daarnaast dan ook nog het administratiekantoor, ofwel de beheerder ofwel (formeel) de ‘bestuurder’.
    In incidentele gevallen kan het wel degelijk nuttig zijn om met een tijdelijke voorzitter te werken. Zo hadden wij tot vorig jaar een administratiekantoor dat tevens het voorzitterschap en het notuleren van de ledenvergadering verzorgde. Met daarnaast een ‘bestuur’ (raad van commissarissen) dat zich naïef liet betuttelen. E.e.a. leidde tot collusie en vriendjespolitiek, waardoor onze VvE financiële schade begon te lijden.
    Ik heb toen met een aantal medestanders op basis van het reglement een bijzondere ledenvergadering uitgeschreven om de bestuurder (en de corrupte bouwadviseur) te ontslaan. Uit tactische overwegingen hadden we besloten om – juist voor die éne, cruciale vergadering – een professionele externe voorzitter én een externe onafhankelijke notulist in te huren. Geheel op de bonnefooi, want hier was nog helemaal geen overeenstemming over en de spanningen waren al danig opgelopen.
    We namen dus een behoorlijk risico door deze voorzitter en notuliste alvast achter de tafel op het toneel te laten plaatsnemen. Mijn inleidende praatje was dus essentieel, want ik moest de vergadering vragen om toestemming voor deze ongebruikelijke ‘move’.
    Niet zo verwonderlijk waren de eerste twee vragen vanuit de vergadering:
    * Wie mag dat dan wel zijn?
    * Wat gaat die grap ons kosten?
    Gelukkig kon ik beide vragen bevredigend beantwoorden, en ook met enige humor want doordat ik de beoogd voorzitter en de notuliste de ruimte gaf zichzelf voor te stellen, werd het ijs gebroken en raakte de vergadering nieuwsgierig naar het verdere verloop.
    Ook was de administrateur – de kwade genius – in tweevoud aanwezig, nadat ik die als gast had uitgenodigd om de vergadering bij te wonen (zulks in het kader van de door ons bepleite integriteit en openheid). Mevrouw had zelfs 7 volmachten van leden bij zich, die ze bij de stemmingen heeft ingezet (dat mag dus!). Die hebben haar niet kunnen redden; haar kantoor én de bouwadviseur werden weggestuurd.
    Alle overige besluiten konden vervolgens zonder stemming worden goedgekeurd (unaniem dus). Zoals de aanstelling van een nieuw bestuur en tevens verkregen we toestemming van de vergadering om een schadeclaim van ruim € 15.000 in te dienen bij de voormalig bestuurder (en in afwachting daarvan de decharge over de boekjaren 2014 en 2015 vooralsnog niet te verlenen).
    Waarom vertel ik dit allemaal?
    Ik denk dat uit deze casus blijkt hoe belangrijk een leden-bestuur kan zijn. In plaats van (of naast) een ‘professionele bestuurder’, zijnde een commercieel bedrijf.
    Wee de VvE die alles aan zo’n ‘professionele’ bestuurder overlaat en puur formeel één, drie of vijf ‘commissarissen’ als toezichthouders aanstelt, vaak tegen heug en meug. Dat is bijna vragen om ellende.
    Vooralsnog hebben wij het binnen onze VvE soepel opgelost. Onze (nieuwe) beheerder zorgt voor de administratie, de betalingen en de aansturing van dienstverleners en leveranciers. Wij als bestuur (3 leden) bewaken de besluiten van de ALV en handelen verder naar bevind van zaken. Ik ben benoemd als voorzitter van de vergadering en tevens als voorzitter van het bestuur. Er is dus gewoon een gezonde balans. Ik moet er niet aan denken dat je die twee laatstgenoemde functies uit elkaar gaat trekken, tenzij daar een gegronde reden voor is.
    Blijft dus toch nog die ene vraag staan, die mij al jaren bezig houdt: wat zijn nou de precieze definities van/begrenzingen tussen deze rollen:
    * administrateur
    * beheerder/bestuurder
    * (raad van) commissarissen
    * ‘het bestuur’
    * ‘de voorzitter’ (van de VvE, van de ALV, van het bestuur?)
    Wie het weet mag het zeggen…
     
     
     
     

    #3374
    Carla
    Deelnemer

     Dag Matthijs,
     Met belangstelling je betoog gelezen.
     Wat me daarin wel opvalt is dat je een extern beheerkantoor ziet als ‘reglementair bestuurder’. Je zet het dan wel tussen haakjes……maar toch!
     Ik denk dat dit de nodige verwarring met zich mee kan brengen. Een VvE benoemd een bestuur. Een VvE gaat een overeenkomst aan ( al of niet ) met een extern beheerkantoor. Wat dit kantoor gaat doen voor de VvE, staan beschreven in de overeenkomst.
     Het beheerkantoor is geen bestuurder, niet met of zonder haakjes. 😉
     Trekt het beheerkantoor de broek aan van de bestuurder(s) dan overschrijd deze zijn bevoegdheden.
     Met vriendelijke groet,
     Carla.

     #3376
     Bob
     Deelnemer

      Hi Carla,
      Vergeet even de figuur niet waarbij de Vergadering de (professionele) beheerder tevens tot bestuurder van de VvE heeft benoemd. Dan is er geen ledenbestuur, maar een extern “professioneel” bestuur, waarbij bestuur en beheer in één hand zijn.
      Vriendelijke groet, Bob.

      #3379
      Carla
      Deelnemer

       Hoi Bob,
       Nee, dat vergeet ik zeker niet. 😉
       Het was eigenlijk deze aanname van @ Matthijs, waarop ik reageerde.
       ” Wanneer er een extern beheerkantoor actief is – zoals meestal bij grotere VvE’s – is het formeel zo dat deze beheerder reglementair de ‘bestuurder’ is van de VvE (al dan niet met tevens een rol als ALV-voorzitter en/of notulist van de vergadering).” ( let op cursief )
       Met vriendelijke groet,
       Carla.

       • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 3 weken geleden door .
       #3388
       Matthijs_ZH
       Deelnemer

        Wat ik gisteren opschreef ging uit mijn hoofd, dus heb ik ‘t voor de zekerheid even opgezocht en er verandert niets.
        In onze akte (modelreglement 1973) gaat heel hoofdstuk II over de vergadering en haar voorzitter (art. 34 t/m art. 41).
        Vervolgens wordt in hoofdstuk III de rol van het bestuur besproken (art. 42 t/m 44) en in hoofdstuk IV de rol van de toezichthouder(s) (art. 45 lid 1 t/m 4).
        Hoe dit allemaal staat opgeschreven is nogal onduidelijk en verwarrend. Zie bijvoorbeeld wat @Bob schreef:
        “Vergeet even de figuur niet waarbij de Vergadering de (professionele) beheerder tevens tot bestuurder van de VvE heeft benoemd. Dan is er geen ledenbestuur, maar een extern “professioneel” bestuur, waarbij bestuur en beheer in één hand zijn.”
        Dit lijkt erop alsof de vergadering hierin een vrije keuze heeft, maar het reglement beslist iets heel anders:
        Art. 42.1: “Het bestuur van de vereniging berust bij de administrateur, die benoemd wordt door de vergadering.”
        Het maakt dus niet uit wie of wat de vergadering zou willen benoemen en tot welke functie. Er moet een administrateur zijn (hetzij vanuit de VvE zelf, hetzij van buitenaf) en die is qualitate qua ‘het bestuur’ (of ‘de bestuurder’).
        Vervolgens worden in art. 42 lid 2 t/m 7 en in art. 43 en 44 de diverse taken en bevoegdheden van de administrateur = bestuurder omschreven.
        Ten slotte beschrijft het laatste artikel van het reglement, art. 45, het ‘toezicht op het bestuur’.
        Art. 45: “Het toezicht op het bestuur berust bij drie of vijf commissarissen. De vergadering beslist hoeveel commissarissen er zullen zijn. […]”
        De praktijk is echter dat in veel VvE’s (wellicht de meeste?) deze toezichthoudende ‘commissarissen’ worden gezien als het ‘bestuur’ en de administrateur – zeker als die extern is – als de ‘uitvoerend beheerder’.
        Zo hebben wij het nu in elk geval afgesproken, juist om te voorkomen dat opnieuw een beheerkantoor z’n eigen agenda gaat uitvoeren. Wij hebben dus (bewust!) een bestuur van leden, die tussen twee ALV’s de ledenvergadering vertegenwoordigen, en een beheerder die onze opdrachten uitvoert. Ons bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering en de administrateur aan het bestuur (tussentijds) en ook aan de ledenvergadering (op de jaarlijkse ALV).
        Deze werkwijze (volgens mij de meest gewenste) strookt formeel echter niet met het reglement. Mijns inziens is dit een tekortkoming in de (model)reglementen die al decennia lang over het hoofd wordt gezien. (Ik heb nog niet gekeken of het in de recente modelreglementen beter geregeld is).
         

        #3389
        Matthijs_ZH
        Deelnemer

         Ik heb toch ook maar even (nou ja, ‘even’ ; -) de hele uitspraak gelezen, waarmee deze draad werd begonnen.
         De door mij opgemerkte verwarring van definities is door het hele document heen merkbaar. Maar helemaal aan het eind van de kantonrechterlijke dwaling overweging wordt het zelfs gênant:

         5.10 [X] merkt in de door haar overgelegde stukken tevens op dat blijkens de splitsingsakte en het modelreglement het bestuur bestaat uit één (rechts)persoon, maar dat het bestuur van de VvE bestaat uit meerdere bestuursleden, namelijk VVE Management NH en de heren [C] , [A] en . De kantonrechter volgt [X] in haar standpunt dat op grond van de splitsingsakte en het modelreglement bij de onderhavige VvE niet meerdere bestuurders kunnen worden benoemd. Echter naar het oordeel van de kantonrechter is dit ook niet gebeurd. Uit praktische overwegingen is een besluit genomen in de vergadering van 10 maart 2015 om uit de leden een aanspreekpunt te kiezen voor VVE Management NH, die een ‘dagelijks bestuur’ vormen. In de vergadering van 12 november 2015 is dit naar het oordeel van de kantonrechter verduidelijkt. Uit de notulen van deze vergadering blijkt dat de heren [C] , [A] en fungeren als ogen en oren ter plaatse en zitting nemen in een Commissie van Toezicht. In overeenstemming met de splitsingsakte en het modelreglement wordt het bestuur dan ook gevormd door VVE Management NH.
         5.11.  De conclusie is dat de kantonrechter de verzoeken van [X] zal afwijzen.
         5.12. De proceskosten komen voor rekening van [X] , omdat zij ongelijk krijgt.

         Hier maakt de kantonrechter er echt een potje van.
         De ‘heren [C], [A] en ‘ zijn ineens geen (deel van het) ‘bestuur’ meer, maar slechts:
         *  een ‘aanspreekpunt’ voor de beheerder”
         * een ‘dagelijks bestuur’
         * ‘ogen en oren ter plaatse’
         * leden van een ‘Commissie van Toezicht’
         Ook door de hele tekst heen is zichtbaar dat deze kantonrechter geen benul heeft van het verschil tussen een bestuurder/beheerder en een bestuur (met leden en een voorzitter).
         In 5.10 komt hij met een vierledige smoes als uitvlucht.
         Mevrouw [X] had hier wel degelijk een punt.

         #3394
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Matthijs,
          De enige echte grote verwarring in de modelreglementen en/of BW is de benaming “administrateur”.
          Administrateur en/of bestuur zijn één en dezelfde partij.
          Andere verwarringen worden naar mijn idee voornamelijk veroorzaakt door de VvE’s zelf.
          Zo ook in deze kwestie.
          Omdat geen enkel lid bereid was om de administrateursfunctie (lees dus bestuursfunctie) op zich te nemen is besloten om het bestuur uit te besteden aan VVE Managemennt NH.
          Daarna geeft de VvE aan:
          “Tevens dient er onze VvE een bestuur te hebben als aanspreekpunt voor de bewoners en het VVE Management noord-holland.”
          Hier spreekt de VVE dus onterecht over “een bestuur“, waar men doelt op de Commissie van Toezicht, bestaand uit de heren [C],[A] en .
          De andere grote verwarring is ontstaan door de term “voorzitter van de vergadering”
          Die kan je interpreteren als het orgaan “voorzitter van de vergadering” of als ‘degene die de vergadering (bij gelegenheid en naar keuze van de vergadering) voorzit’. (met dank aan de bijdrage van Bob 😉  )
          In deze kwestie blijkt dat niemand van de aanwezige leden belangstelling had om benoemd te worden tot “voorzitter van de vergadering” (het orgaan).
          Nu er dus geen “voorzitter van de vergadering” aanwezig was komen we terecht bij MR1973 art. 32 lid 6
          De voorzitter, casu quo de plaatsvervangend voorzitter, is belast met de leiding van de vergadering; bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding…..
          Daarna is de heer [y] gekozen om de vergadering te leiden, dus niet tot het orgaan “voorzitter van de vergadering”
          Daarmee heeft de VVE gehandeld conform de reglementen.
          [X] heeft dus feitelijk bezwaar gemaakt tegen de reglementaire keuze van [y] als  ‘degene die de vergadering (bij gelegenheid en naar keuze van de vergadering) voorzit’.
          In die zin kan ik de hele uitspraak van deze rechter dus wel begrijpen.
          Ik ben het nog wel volledig met je eens dat in het bewuste deel van de uitspraak (5.9) ook de rechter veel onduidelijkheid schept met betrekking tot deze mogelijke interpretatie van “voorzitter van de vergadering”.
          Het is volstrekt onduidelijk of hij het daarin heeft over ‘degene die de vergadering (bij gelegenheid en naar keuze van de vergadering) voorzit’ of over het orgaan “voorzitter van de vergadering”) hoewel de wetsartikelen waar hij naar verwijst naar mijn mening toch echt betrekking hebben op het orgaan “voorzitter van de vergadering”.

          #3395
          Rob
          Deelnemer

           Hoi Matthijs,
           Aangezien uit jouw eerste reactie hier ook best wat onduidelijkheid naar boven komt (zie ook reactie van Carla 😉 ) ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig geworden aan welk “bestuur” de schadeclaim is gericht.
           Het administratiekantoor, welke mogelijk niet daadwerkelijk als bestuur is benoemd of de raad van commissarissen, die wellicht (onbewust?) is benoemd als bestuur ?

           #3396
           Carla
           Deelnemer

            Ook ik heb, na dank aan @ Matthijs, nog e.e.a. even teruggelezen en ik ben, bij nader inzien, toch wel wijzer geworden van hetgeen @ Matthijs nader benoemd.
            De angel in mijn denken zat ‘m in het ‘hanteren’ van het mij bekende Modelreglement van 1992. Echter @ Matthijs verwijst naar zijn reglementen uit 1973. De term ‘administrateur’ dateert nog uit de tijd dat het oprichten van een VvE facultatief was en niet verplicht.
            Toch blijkt er voor de situatie van @ Matthijs wél een reglement te bestaan, die de term ‘ administrateur’ ( lees bestuurder ) in zich draagt.
            Met ingang van 1 januari 2009 is deze term uit het wetboek geschrapt en vervangen door bestuurder.
            In de wet staat …art.5:131 lid, dat het bestuur van de VvE wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er twee of meer zullen zijn.
            @ Matthijs, je vroeg je af of e.e.a. in de Modelreglementen is aangepast, daarop is het antwoord ja.
            In het modelreglement van 1983 is sprake van: ‘ één of meer ‘administrateurs ‘( lees bestuurders ) en in het Modelreglement van 1992 is het , ‘één of meer bestuurders’ geworden.
            Het door genoemde art. 45, toezicht op het bestuur, komt in de mij bekende transponeringstabellen niet voor. Ik trek de conclusie dat dit te herleiden is naar de periode van 1973, waar e.e.a. nog facultatief was.
            Met vriendelijke groet,
            Carla.

            #3397
            Bob
            Deelnemer

             Hi Carla,
             Matthijs heeft aangegeven dat MR1973 voor zijn splitsing van kracht is. Alleen daarmee bestaat er al een VvE (zie artikel 29).
             Het MR1973 is geschreven n.a.v. de wetswijziging van 7 september 1972. Vanaf 1972 is een VvE oprichten verplicht.
             De administrateur is per 1 januari 1992 uit de wet verdwenen, en niet pas in 2009 zoals jij stelt.
             De extra artikelen die Matthijs aanreikte staan vast in de aanvulling op het MR1973 als in de betreffende Akte van Splitsing.
             Vriendelijke groet, Bob

             #3398
             Carla
             Deelnemer

              Thanks @ Bob voor je aanvullende info.
              ‘De wijziging in Modelreglement 1992 m.b.t. de term bestuurder, wist ik wel. Sorry voor het ‘foutje’. 😉
              Ook nog dank voor het laten verwijderen van mijn bijdrage ( gisteren ) in een verkeerde topic.
              Met vriendelijke groet,
              Carla.

              #3400
              Bob
              Deelnemer

               Hi Carla,
               Geen dank, graag gedaan. 😉
               Vriendelijke groet, Bob

               #3407
               Bob
               Deelnemer

                Hi Matthijs,
                Naar aanleiding van jouw post betreffende de uitspraak van de rechter zit ik nog met de volgende vragen. Dit vooral omdat je wat mij betreft nogal boude uitspraken doet over de betrokken rechter (verwarring van definities, gênante dwaling, maakt er een potje van, heeft geen benul van het verschil tussen een bestuurder/beheerder en een bestuur, komt met een vierledige smoes als uitvlucht), terwijl je de dag daarvoor zelf nog stelde:
                Blijft dus toch nog die ene vraag staan, die mij al jaren bezig houdt: wat zijn nou de precieze definities van/begrenzingen tussen deze rollen:
                * administrateur
                * beheerder/bestuurder
                * (raad van) commissarissen
                * ‘het bestuur’
                * ‘de voorzitter’ (van de VvE, van de ALV, van het bestuur?)

                Mijn vragen:
                Was de “oude” beheerder wel (met een vergaderbesluit of al bij akte) benoemd tot bestuur?
                Ben jij zelf door de vergadering en per vergaderbesluit formeel benoemd tot VvdV en tevens bestuur (samen met 2 andere leden)?
                Is de Raad van Commissarissen nog in functie?
                Tegen welk “bestuur” is de schadeclaim gericht, en is dat “bestuur” eigenlijk wel volgens de regelen der kunst benoemd? (zie ook de vraag die Rob je twee dagen geleden stelde)
                Vriendelijke groet, Bob

                #3410
                Matthijs_ZH
                Deelnemer

                 Hi Bob,
                 Fijn dat je erop terug komt. Ik aarzelde namelijk of verdere uitdieping nog zinvol zou zijn. Want ik word langzamerhand nogal moe van al die begripsverwarringen. Vooral ook bij mijzelf.
                 Nu heb ik voor het eerst eens echt goed gekeken naar het Modelreglement 1972/1973 en zie ik dat het ophoudt bij artikel 42 (terwijl het reglement in onze eigen akte nog de artikelen 43 t/m 45 bevat). En juist in dat laatste artikel 45 is het ‘toezicht op het bestuur’ (= de administrateur) uitvoerig geregeld.
                 Het Modelreglement van de notarissen is online niet doorzoekbaar; pas na downloaden kon ik het pfd-document doorzoeken. En dan blijkt dat het woord ‘commissaris’ daarin niet voor komt! Terwijl ik er altijd vanuit ging dat dit wel zo was, en dat ons eigen reglement nauwelijks zou afwijken van het Modelreglement. Nu blijkt dus pas – en dat shockeert mij! – dat er in het Modelreglement helemaal geen toezichthoudende instantie bestaat – anders dan de jaarlijkese ALV – die de administrateur in de gaten mag houden. Ik vind dit ver-bijs-te-rend!
                 Nu zal ik jouw vragen (deels eerder ook door Rob gesteld) beantwoorden.
                 Was de “oude” beheerder wel (met een vergaderbesluit of al bij akte) benoemd tot bestuur?
                 In onze akte uit 1973 werd de omzetting vanuit de oude coöperatie naar een VvE geregeld (en daarbij dus ook de VvE opgericht). Maar ik neem aan dat je hier doelt op de vorige beheerder, die wij als ledenvergadering hebben opgezegd? Die was, net als de nieuwe beheerder, gewoon benoemd bij eenvoudige meerderheid van de vergadering. Tot wederopzegging. En met een contract, waarin de VvE en het administratiekantoor partijen zijn.
                 Ben jij zelf door de vergadering en per vergaderbesluit formeel benoemd tot VvdV en tevens bestuur (samen met 2 andere leden)?
                 Kort antwoord: ja en ja.
                 Gedegen antwoord: ja en ‘dat valt te bezien’.
                 In onze VvE is het al decennialang traditie dat het ‘bestuur’ wordt gevormd door wat de akte ‘de commissarissen’ noemt. En dan is er geen sprake van wat jij stelde over VvdV en voorzitter bestuur, gezien ons art. 45, lid 1:
                 * Het toezicht op het bestuur berust bij drie of vijf commissarissen. De vergadering beslist hoeveel commissarissen er zullen zijn.
                 * De voorzitter van de vergadering is ambtshalve lid en voorzitter van het college van commissarissen.
                 (Lees in ons geval: ambtshalve voorzitter van het ‘bestuur’)
                 Is de Raad van Commissarissen nog in functie?
                 Nu wordt eindelijk duidelijk waar het misverstand zit: wij ZIJN dus de raad van commissarissen (ofwel ‘het bestuur’, in de ogen van de leden).
                 Tegen welk “bestuur” is de schadeclaim gericht, en is dat “bestuur” eigenlijk wel volgens de regelen der kunst benoemd? (zie ook de vraag die Rob je twee dagen geleden stelde)
                 Tegen het vorige administratiekantoor, waarmee wij het contract vorig jaar hebben opgezegd. Die administrateur is een aantal jaren geleden benoemd op basis van een vergaderbesluit, niet zozeer als ‘bestuurder’ maar als facilitator.
                 Nu blijkt dus meer en meer dat de praktijk danig afwijkt van hetgeen er (ooit) in aktes en modelreglementen is opgeschreven, nog daargelaten wat daarmee precies werd bedoeld.
                 Wij hebben met onze nieuwe beheerder (door onze ALV unaniem verkozen uit drie kandidaat-kantoren) een ‘nieuw’ beheermodel ontworpen, kort gezegd:
                 * de ALV (hoogste orgaan) kiest een bestuur en kiest ook het beheerkantoor;
                 * het bestuur vertegenwoordigt tussen twee jaarvergaderingen door de ALV;
                 * daarnaast worden door de ALV – naast het bestuur – een kascommissie en een technische commissie benoemd;
                 * zowel het bestuur, als de administrateur, als de kascommissie en de technische commissie leggen ter jaarvergadering verantwoording af;
                 * het administratiekantoor is een dienstverlenende instantie die – namens de ALV – door het bestuur wordt aangestuurd en gecontroleerd.
                 Nu begrijp ik dus, dat deze (naar mijn idee effectieve en in elk geval zeer democratische) structuur kennelijk in strijd is met welk Modelreglement dan ook?
                 Nou, in dat geval komt er nog heel wat werk aan de winkel.
                 Maar Bob (e.a.): kijk ook eens naar hoe jullie zelf schrijven over ‘besturen’ en ‘bestuurders’ en ‘voorzitters’. Ook kantonrechters doen er vrolijk aan mee. Door te spreken over ‘bestuursleden’ en een ‘voorzitter van het bestuur’ wekken jullie de indruk dat er zo’n instantie zou bestaan als een (verkozen) meerkoppig bestuur. Terwijl het modelreglement gewoon zegt: de administrateur = het bestuur.
                 Vroeger was dat bij ons een mevrouw die al jarenlang in de flat had gewoond, daarna was verhuisd naar een nabije gemeente, maar nog een aantal jaren de administratie voerde tegen betaling van ca. f 3.000 per jaar. Was zij dan ‘het bestuur’?
                 Daarna kwamen er administratiekantoren om de boekhouding te doen en de incasso’s te verzorgen. Waren dat dan ‘besturen’? Zo ja, mag ik dan beleefd vragen hoeveel bestuursleden er waren, en wie de ‘voorzitter’ was? Onzin, kortom. Een puur dienstverlenend administratief/technisch bedrijf behoort geen rol te hebben als ‘bestuur’ van een VvE. Zo’n bestuur behoort uit een afvaardiging van leden te bestaan.
                 Althans, zo denk ik erover.
                  
                  
                  
                  
                  

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 49)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.