Hoe ver gaat informatieplicht VvE?

 • Dit onderwerp bevat 21 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
7 berichten aan het bekijken - 16 tot 22 (van in totaal 22)
 • Auteur
  Berichten
 • #9725
  Bob
  Deelnemer

  Tot slot hierna een citaat uit de parlementaire geschiedenis (gaat zonder meer boven een mening en citaat uit een artikel van wie dan ook);
  Quote
  Verder ligt in de tweede zin van het vijfde lid besloten dat de verkrijger niet aansprakelijk is indien de verklaring in het geheel niet is verkregen (Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, blz. 5).
  Unquote

  #9726
  Bob
  Deelnemer

  Let ook goed op, het artikel is niet geschreven door de heer mr. Norbert Rijssenbeek zelf, maar door mevrouw mr. Silvana Visser. Ook zij kan een mening ventileren, maar ook zij kan de parlementaire geschiedenis niet veranderen.
  De zorg ligt wettelijk gezien echt bij de notaris, en het uitblijven, om welke reden dan ook, van een antwoord van/namens de VvE blijft zonder meer mogelijk, er is geen plicht.

  #9727
  Bob
  Deelnemer

  Waar is volgens jou, in de wet, de plicht (tot antwoorden en informeren) neergeslagen?

  #9736
  Rob
  Deelnemer

  BW5:122 lid 5 “De notaris draagt zorg dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de vereniging van eigenaars afgegeven verklaring wordt gehecht, die met betrekking tot de in lid 3 genoemde bijdragen en de in artikel 113 lid 2 en lid 5 genoemde schulden waarvoor de verkrijger aansprakelijk zal zijn, een opgave inhoudt van hetgeen de betrokken appartementseigenaar op de dag van de overdracht of toedeling aan de vereniging schuldig is en van hetgeen waarvoor de betrokken appartementseigenaar op de dag van de overdracht of toedeling aansprakelijk is. De verkrijger is jegens de vereniging en wat betreft de op grond van artikel 126 lid 4 aangegane lening tevens jegens derden, niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt.”
  Ik zie daar, kennelijk net als mr. Silvana Visser, een verplichting in van het bestuur de verklaring af te geven waarna de notaris ervoor zorg draagt dat de verklaring aan de akte van overdracht wordt gehecht.
  Dat een bestuur die verplichting wellicht niet nakomt is m.i. iets anders.
  Ook in een citaat van een andere gerenommeerde advocaat in een artikel op VVErecht.nl uit 2005 is te lezen:
  “… Het bestuur is verplicht aan de met de overdracht belaste notaris een aan de akte te hechten verklaring af te geven, welke verklaring een opgave inhoudt van hetgeen de betrokken eigenaar op de dag van de overdracht aan de vereniging schuldig is. De verkrijger is jegens de vereniging niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt. De verklaring houdt tevens in een opgave van de omvang van het reservefonds en het aandeel daarin van de eigenaar.”
  In het nieuwste MR2017, hier eerder omschreven als  “state of the art”, is in artikel 42.2 te lezen:
  “In geval van overdracht is het Bestuur verplicht aan de met de levering van het Appartementsrecht belaste notaris een aan de akte van levering te hechten verklaring af te geven, die een opgave inhoudt van:
  a.  hetgeen de Eigenaar op de dag van overdracht aan de Vereniging schuldig is ter zake van de voorschotbijdragen en definitieve bijdragen als bedoeld in respectievelijk de Artikelen 15.2 en 16.3, die in het lopende of het voorafgaande Boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden;
  b.  hetgeen de Eigenaar op de dag van overdracht aan de Vereniging schuldig is ter zake van de extra voorschotbijdragen als bedoeld in Artikel 56.7 die in het lopende of het voorafgaande Boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden;
  c.  de schulden van de Vereniging uit hoofde van door de Vereniging aangegane overeenkomsten van geldlening waarvoor de Eigenaar op de dag van overdracht aansprakelijk is, en het aandeel van de Eigenaar daarin;
  d.  de omvang van het Reservefonds en het aandeel daarin van de Eigenaar; ene.de andere schulden van de Vereniging dan die bedoeld in dit Artikel 42.2 onder c.”
  En in artikel 59.4
  “Het Bestuur is verplicht, na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van een notaris die is belast met de levering van een Appartementsrecht, zo spoedig mogelijk de hiervoor in Artikel 42.2bedoelde verklaring af te geven.”
   

  #9737
  Bob
  Deelnemer

  Het MR2017 geldt alleen voor splitsingen waarbij dat MR van kracht is verklaard. Dit MR2017 heeft géén generieke werking voor eerdere splitsingen.
  De verplichting is dus niet in de wet vastgelegd (zie ook mijn eerdere post over o.a. de parlementaire geschiedenis/MvT).
  Het enige wat je hier “bewijst” is, dat waar MR2017 vigerend is, die plicht statutair wel bestaat (maar dat heb ik ook nimmer ontkend).
  Jij mag natuurlijk het BW interpreteren naar jouw genoegen, maar je levert geen bewijs van enige verplichting, laat staan van enige sanctie en/of handhaving.
  Zoals ik eerder al aangaf zal de VvE onder enkel het BW zich hooguit realiseren dat het een eigen belang dient een (correct) antwoord te geven.
  bt.

  #9738
  Bob
  Deelnemer

  P.S. Mijn vraag was om bewijs, geen opsomming van de meningen van gerenommeerde juristen die hun mening geven over hetgeen de wetgever, naar hun idee, heeft bedoeld. De wet zegt nergens, de notaris zorgt er voor dat ….. en het bestuur van de VvE is van haar kant verplicht te antwoorden.

  #9739
  Rob
  Deelnemer

  Ik ga niets bewijzen, maar hou het bij hetgeen ik hier geschreven heb en bij de “meningen” van de geciteerde advocaten !
   

7 berichten aan het bekijken - 16 tot 22 (van in totaal 22)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.