Lid betaalt niet: termijn opeisbaar + omslag over andere eigenaren?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
 • Auteur
  Berichten
 • #13231
  BMS1980
  Deelnemer

   Beste allemaal,

   Mijn VVE bestaat uit 10 leden. Iedereen heeft een gelijk breukdeel. Per 1 januari 2019 is de servicebijdrage met 10 euro verhoogd naar 120 euro. Dit is besloten op 1 februari 2019. Uit de laatste kascontrole blijkt dat een van de eigenaren al sinds 1 januari 2019 10 euro te weinig betaalt. De jaarrekening over het desbetreffende boekjaar is vastgesteld op 1 februari 2020. Kennelijk is er toen niets opgevallen of hoefde er toen geen actie te worden genomen, afijn.

   De nieuw benoemde kascontrolecommissie waar ik zitting in heb, is van mening dat het tekort inmiddels reglementair omgeslagen is over de andere eigenaren. Het bestuur beweert dat dit niet zo is en dat dit pas gaat lopen als er 6 absolute maanden aan te weinig bijdrage is betaald, dus 6×120=720/10=72 maanden. Dit komt mij heel vreemd over. Ik lees het echt anders in het modelreglement 1992.Er is ook nog niets ondernomen qua incassotraject. Wel wat weinig dwingende mails/belletjes/verzoeken om toch alsjeblieft te betalen. Als kascocie missen we daadkracht. Rechterlijke procedure moet natuurlijk eerst aan de vergadering worden voorgelegd, maar daar vergaderen we binnenkort nog over.

   Mijn vragen:

   1. Per wanneer gaat de termijn in artikel 6.2 nu lopen? Per 1  maart 2020?

   2. Klopt het dat de omslag van het tekort over boekjaar 2019 over de overige eigenaren plaats heeft gevonden per 1 september 2020 jl., en dus niet pas per 1 maart 2026 a.s. zoals het bestuur zegt?

   3. Is de schuld per overige eigenaar dan 13,33, excl. rente? (120 euro achterstand / 9 eigenaren = 13,33)

   De relevante artikelen uit ons MR:

   Artikel 4

   2. Op grond van de vastgestelde exploitatierekening worden de definitieve bijdragen van de eigenaars door het bestuur met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid vastgesteld, met dien verstande dat de definitieve bijdragen in de plaats treden van de in artikel 5 tweede lid bedoelde voorschotbijdragen en dat hetgeen als voorschotbijdragen is betaald in mindering wordt gebracht.
   Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders besluit.
   4. Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de eigenaars dit tekort binnen een maand na de vaststelling van de exploitatierekening aanzuiveren.

   Artikel 5

   2. Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat bij wijze van voorschotbijdragen door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van iedere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid.
   De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum maandelijks één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen.

   Artikel 6
   1. Indien een eigenaar het ingevolge artikel 4 en/of artikel 5 door hem aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen een maand, nadat het bedrag opeisbaar is geworden, aan de vereniging heeft voldaan, is hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, van de datum van opeisbaarheid af, een rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarheid verhoogd met twee punten, met een minimum van tien gulden (f. 10,–) of zoveel meer als de vergadering telkenjare mocht vaststellen. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen.
   2. Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes maanden na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 4 vierde lid heeft voldaan, wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstgenoemde.

    

   #13233
   RonaldL
   Deelnemer

    1. Per wanneer gaat de termijn in artikel 6.2 nu lopen? Per 1  maart 2020?
    2. Klopt het dat de omslag van het tekort over boekjaar 2019 over de overige eigenaren plaats heeft gevonden per 1 september 2020 jl., en dus niet pas per 1 maart 2026 a.s. zoals het bestuur zegt?
    3. Is de schuld per overige eigenaar dan 13,33, excl. rente? (120 euro achterstand / 9 eigenaren = 13,33)

    Antwoord:
    1 Per 1-3-2020 inderdaad
    2 per 1-9-2020 inderdaad
    3 13,33 is juist voor zover rente op 0 gesteld wordt. Dat rentebedrag kan het bestuur matigen.

    #13234
    Bob
    Deelnemer

     Kennelijk is er toen niets opgevallen of hoefde er toen geen actie te worden genomen

     Het komt me voor dat het omslaan per 1 september 2020 niet gaat als er pas in 2021 wordt ontdekt dat er überhaupt iets niet zou kloppen.
     Het verhaal van het bestuur slaat nergens op, maar dat alle wel betalende leden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 een schuld aan de VvE zouden hebben en allemaal ook in verzuim zouden zijn lijkt me het andere uiterste. 😉

     #13235
     BMS1980
     Deelnemer

      Kennelijk is er toen niets opgevallen of hoefde er toen geen actie te worden genomen

      Het komt me voor dat het omslaan per 1 september 2020 niet gaat als er pas in 2021 wordt ontdekt dat er überhaupt iets niet zou kloppen. Het verhaal van het bestuur slaat nergens op, maar dat alle wel betalende leden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 een schuld aan de VvE zouden hebben en allemaal ook in verzuim zouden zijn lijkt me het andere uiterste. 😉

      Hoe leg jij dan artikel 6.2 MR 1992 uit? Het is nu pas ontdekt door de kascontrolecommissie.Wij doen het voorstel om het tekort uiterlijk over een aantal maanden bij te laten betalen door de andere eigenaren. De schuld is er volgens mij nu eenmaal reglementair en bestaat dus een aantal maanden.

      #35110
      RonaldL
      Deelnemer

       Wel wat weinig dwingende mails/belletjes/verzoeken om toch alsjeblieft te betalen
       Van wanneer zijn dan die herinneringen? Zijn die pas verstuurd na de constatering in jouw kascommissie?

       @Bob
       bedoeld waarschijnlijk dat er geen schuld is. Over 2019 is de jaarrekening akkoord bevonden en wellicht het bestuur decharge verleend. Het gevolg is dat er 120 euro minder in kas zit als had gekunt, maar dat is nog geen schuld.
       Over 2020 kan misschien nog wel wat gedaan wordem omdat daar de jaarrekening blijkbaar nog niet goedgekeurd is.
       Aan de andere kant is het ook zo dat als een schuldeiser betaling niet najaagt dat recht op betaling verwatert.

       #35112
       BMS1980
       Deelnemer        @Bob
        bedoeld waarschijnlijk dat er geen schuld is. Over 2019 is de jaarrekening akkoord bevonden en wellicht het bestuur decharge verleend. Het gevolg is dat er 120 euro minder in kas zit als had gekunt, maar dat is nog geen schuld.
        Over 2020 kan misschien nog wel wat gedaan worden omdat daar de jaarrekening blijkbaar nog niet goedgekeurd is.

        De jaarrekening was goedgekeurd omdat daar een vordering in de balans is opgenomen op de betreffende eigenaar. De schuld waar die vordering op gebaseerd is, is nu toch volgens artikel 6 opeisbaar bij de andere eigenaren? Zou mooi zijn, jaarrekening goedkeuren en huppakee, geen punt meer als je te weinig hebt betaald. Opeens is de schuld ‘verdwenen’ en hebben de andere eigenaren er ook geen last meer van. Dat kan toch niet?

        #35113
        RonaldL
        Deelnemer

         U schreef:
         De jaarrekening over het desbetreffende boekjaar is vastgesteld op 1 februari 2020. Kennelijk is er toen niets opgevallen of hoefde er toen geen actie te worden genomen, afijn.
         En u schreef:
         De jaarrekening was goedgekeurd omdat daar een vordering in de balans is opgenomen op de betreffende eigenaar
         Wat is het nu?

         #35115
         BMS1980
         Deelnemer

          Het eerste sluit het eerste toch niet uit? De jaarrekening is goedgekeurd, er stond een vordering in op deze eigenaar bij de activa, eigenlijk net zoals bij mensen van wie de betaling precies op 1-1 binnenkomt omdat de jaarrekening wordt opgemaakt per 31-12. Het vertrouwen is aan het bestuur gegeven dat het achter de desbetreffende eigenaar aan zat zoals het moet (ook door de toenmalige kascontrolecommissie). Er hoefde toen blijkbaar niets speciaals te worden ondernomen naar oordeel van degenen die er toen bij betrokken waren en meevergaderd hebben. Men had vertrouwen. Voor alle duidelijkheid, ik ben pas sinds kort lid van deze VVE.
          Naar nu blijkt is er wat ons betreft te weinig gedaan om de omslag over de andere eigenaren te voorkomen, is de vereniging ook niet geïnformeerd over de omslag, en kent het bestuur de regelgeving daaromtrent ook niet. Dan wordt het natuurlijk wat lastig om juist te informeren en actie te ondernemen. We hebben begroot en definitief vastgesteld om over 2019 1200,- in te leggen. Dat is ook als zodanig op de balans goedgekeurd, zij het nog niet allemaal voldaan. Er is nu nog steeds maar 1080,- voldaan waarvan dus 120,- nog als openstaande vordering. Linksom (desbetreffende lid) of rechtsom (andere leden) moet dat ergens vandaan komen. En het is mij nu duidelijk dat het inmiddels ook rechtsom mag qua tijdspad.

          #35116
          Bob
          Deelnemer

           Een vordering op de balans.
           Blijkt dat ook uit een tekort aan realisatie inkomsten leden op de exploitatierekening?
           Was er over het betreffende boekjaar sprake van een exploitatieoverschot of een exploitatietekort?

           #35117
           BMS1980
           Deelnemer

            Klein exploitatieoverschot (ca. 40 euro), waarover besloten is dat aan het eigen vermogen van de VVE toe te kennen. Definitieve bijdrage is vastgesteld op het voorschotbedrag. Dat is voor zo ver ik kan teruglezen allemaal rechtsgeldig besloten.

            #35118
            Bob
            Deelnemer

             Linksom (desbetreffende lid) of rechtsom (andere leden) moet dat ergens vandaan komen.

             Rechtsom geeft geen oplossing voor het probleem. Rechtsom is niets meer dan het verschuiven van het probleem, het is schieten op de schuldenaar met zijdelings verlegd trefpunt.
             Agendeer deze kwestie voor de eerstvolgende ledenvergadering, en besluit daar het bestuur te machtigen voor instellen rechtsvordering.
             Laat het bestuur vooruitlopend op die vergadering vast een “ultieme 14-dagenbrief”aan schuldenaar sturen (stuit verjaring).
             Het bestuur moet sneller reageren op leden die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Direct reageren en niet rustig en in (onterecht) goed vertrouwen 12 maanden afwachten. In God we trust, all others pay cash.
             Linksom is de juiste route, de omweg is slechts in het kader van ADPMK (als de papieren maar kloppen). Adequate stappen nemen tegen schuldenaar (zachte heelmeesters maken stinkende wonden), en niet met voorrang de tijd verdoen met techniek en alle andere leden 13,33 laten storten (3 cent te weinig 😉 ) om die vervolgens weer terug te storten zodra schuldenaar wel heeft voldaan. Nergens voor nodig om alle respectieve overige eigenaars een zelfstandige vordering te geven op de schuldenaar.

             #35119
             Rob
             Deelnemer

              MR1992 art. 6 lid 2 ; Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes maanden na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 4 vierde lid heeft voldaan, WORDT zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstgenoemde.
              Volgens mij is er geen keuze.

              #35121
              Bob
              Deelnemer

               Er is altijd een keuze. In de praktijk houden bitter weinig VvE’s zich aan deze regel. Dat is het verschil tussen de (pragmatische*) reckelijken en de (rigide*) preciezen. Houding is ook al een keuze. Ik verwijs naar mijn advies hiervoor. Ik ga de eerdere discussie hierover absoluut niet overdoen. Als TS met alle macht, maar zinloos, wil omslaan over de 9 anderen moet hij dat vooral niet laten. 😉
               * Naar mijn stellige overtuiging

               #35122
               Rob
               Deelnemer

                Citaat uit dit artikel op NederlandVVE
                “… Maar: de modelreglementen laten de VvE’s geen keuze. Uit de formulering van de bepaling blijkt namelijk dat de omslag van de schuld gewoon plaatsvindt, zonder dat er een besluit of andere handeling voor vereist is.”
                Wat is er eigenlijk moeilijk aan het terugstorten van bedragen?
                Ik vind het wel een goede zaak als eigenaren direct geconfronteerd worden met de gevolgen van het op laten lopen van betalingsachterstanden.
                Wellicht dat zij dan zelf eens kritischer gaan kijken naar de financiële handel en wandel binnen de VvE en niet blindvaren op hetgeen zij voorgeschoteld krijgen van het bestuur en/of de kascommissie.
                “… Adequate stappen nemen tegen schuldenaar (zachte heelmeesters maken stinkende wonden)”
                Dat vind ik ook een zeer goede tip, maar wel direct vanaf het begin.
                 

                #35124
                Bob
                Deelnemer

                 Het bestuur moet sneller reageren op leden die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Direct reageren en niet rustig en in (onterecht) goed vertrouwen 12 maanden afwachten.

                 Sic.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.