Omgevingsvergunning

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 37)
 • Auteur
  Berichten
 • #36687
  monaster
  Deelnemer

   Ik vraag me af in welke relatie art. 2 lid 3, staat tov art. 9 lid 1 van de Splitsingsakte.

   #36688
   Carla
   Deelnemer

    Dank @ Forma voor je snelle reactie. Duidelijk nu. Ik heb de door jou verstrekte gegevens ingevoerd op de site van omgevingsvergunning- check. 😉 daaruit blijkt dat mijn gemeente de wijziging die jij graag wil vergunningsplichtig is. Maar die vergunning, mocht het bij jou ook verplicht zijn, gaat tussen jou en je gemeente. Jij vraagt hem aan. Er lijkt me overigens niet toe dat die geweigerd zou kunnen worden alleen al vanwege het feit dat je niet de eerste bent die dit uit wil gaan voeren.

    Je zou kunnen overwegen, voor de goede gang van zaken…..om te laten weten dat je dit aan gaat vragen. Om tijd te winnen zou de vergadering dan akkoord kunnen gaan onder de voorwaarde dat die vergunning ook verstrekt wordt. Je mag dan dus niet eerder beginnen met de verandering. Het zijn, zoals je zelf ook zegt, wel twee gescheiden trajecten, maar de VvE kan immers ook weigeren om toestemming te verlenen. Ik kan me inmiddels wel iets voorstellen dat de VvE haar vingers niet wil branden aan het geven van toestemming terwijl een hogere overheid daar een vergunning voor af moet geven.

    Over de uitleg van art. 2, lid 3, verschillen we van mening.

    Wens je succes en veel plezier van je nieuwe schuifpui.

    Vriendelijke groet, Carla

    #36689
    Forma
    Deelnemer

     Carla, bedankt voor je snelle en inhoudelijke reactie.
     Nog interesse in de benadering van een advocaat over artikel 2, lid 3?

     #36690
     Bob
     Deelnemer

      Wat mij betreft heeft Forma gelijk.

      Het is namelijk niet logisch, noch nodig, om in artikel 2 lid 3 een separate uitzonderichsbepaling op te nemen voor zaken die gegeven artikel 9 jo. artikel 18 al privézaken (dus niet gemeenschappelijk) zijn.

      Met dat simpele feit ziet de uitzondering in 2 lid 3 op een uitzondering op gemeenschappelijkheid van artikel 9 in de gevel, en dus ook op de schuifpui.

      De vergadering mag zondermeer redelijke voorwaarden stellen, dus ook een omgevingsvergunning, zo die überhaupt al nodig zou zijn, eisen. Daarmee werpt de vergadering zeker geen onredelijke barrière op.

      Met de precedenten en een omgevingsvergunning kan het vervangen van de schuifpui door een deur bij kans onmogelijk worden geweigerd.

      MVG, Bob

      #36691
      Forma
      Deelnemer

       Dank voor jullie reacties.

       #36692
       Carla
       Deelnemer

        @ Forma, wat vriendelijk van je om dat te vragen. Ik heb zeker wel belangstelling voor de benadering van de advocaat betreffende art. 2, lid 3. Ben immers ook nog niet te oud om bij te leren. 😉

        Nogmaals veel succes, gaat vast helemaal goed komen.

        vriendelijke groet, Carla

        #36694
        Forma
        Deelnemer

         Carla, het komt er aan. Kan ik overigens bestanden bij berichten voegen? Dacht het niet zo te zien.

         #36695
         Carla
         Deelnemer

          Forma, voor zover ik weet kan je geen bestanden mee sturen. Best wel jammer. Ik wacht het rustig af.

          Vriendelijke groet en alvast bedankt, Carla

          #36696
          Bob
          Deelnemer

           Indien u een foto wilt plaatsen kunt u dit op de volgende manier doen:

           1 Open een nieuw tabblad.

           2 Ga naar: http://postimage.org/

           3 Selecteer uw foto

           4 Vergroot/verklein naar bijvoorbeeld 640×480 of kleiner.

           5 Familiefoto’s aanvinken.

           6 Klik op uploaden.

           7 De “Hotlink voor fora (1)” kopiëren.

           8 De Hotlink plakken in het tekstkader van het forum dat verschijnt na het klikken op het foto icoontje rechtsboven.

           Succes!

           #36697
           Forma
           Deelnemer

            Bob, dank.

            #36698
            Forma
            Deelnemer

             Carla, bij deze de benadering van een juridisch deskundige.

             Ik begin met de vaststelling dat op grond van de splitsingsakte en dan met name op grond van artikel 9 van de akte, de buitengevel, waaronder tevens begrepen de raamkozijnen met glas en de deuren – en dus ook de schuifpui – tot de gemeenschappelijke zaken behoren waarover de VvE het beheer voert. In lid 2 van voormeld artikel is opgenomen dat het de individuele eigenaren niet is toegestaan om wijziging aan te brengen in deze gemeenschappelijke eigendommen, tenzij de vergadering toestemming verleent.

             De tweede vraag die aan de orde komt is wie de kosten voor vervanging van de schuifpui dient te dragen.
             Ik sluit mij aan bij de beoordeling die is gegeven door xxxxxxxxxxxxxx, die heeft verwezen naar het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de akte. In dat artikel is expliciet opgenomen dat de kosten die worden gemaakt in verband met onderhoud, vernieuwing van ramen en deuren voor rekening van de individuele eigenaren komen. Deze kosten komen dus niet voor gemeenschappelijke rekening. De schuifpui valt mijns inziens eveneens onder deze bepaling, althans ik kan niet inzien waarom dat niet het geval zou zijn.”

             Kort gezegd is dus door mij geconcludeerd dat (a) voor wijziging van de gemeenschappelijke zaken weliswaar toestemming van de ALV nodig is doch (b) dat de kosten voor het onderhoud en vernieuwen van ramen en deuren voor rekening van de eigenaren komen, daaronder tevens begrepen de schuifpuien.
              
             Het maakt dus niet uit of het gaat om onderhoud of vervanging.

             #36699
             monaster
             Deelnemer

              Weer wordt verwezen naar art. 2 lid 3 van de akte. Ik ben heel benieuwd naar de letterlijke tekst en de relatie met art. 9 lid 1 van de akte.

              #36700
              Bob
              Deelnemer

               Naar verwachting luidt lid 3 ongeveer als volgt.

               3. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde zijn de schulden en kosten die gemaakt zijn in verband met onderhoud, herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van alle ramen en deuren, bijbehorende posten, kozijnen en hang- en sluitwerk ………. niet voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars, maar voor rekening van de eigenaar van het appartement waarin gemelde zaken zich feitelijk bevinden of waaraan gemelde zaken dienstbaar zijn.

               Misschien kan Forma de …….. nog even verduidelijken?

               #36701
               DikOz
               Deelnemer

                Art 9.1.a. geeft een niet beperkende opsomming van zaken die gemeenschappelijk zijn. In jullie geval zijn de raamkozijnen met glas gemeenschappelijk omdat daar in art 9 geen wijziging is aangebracht. De gezamenlijke eigenaar/’VVE’ is de eigenaar.
                Vraag is vervolgens wie het onderhoud etc. doet, wie betaalt en wie verzekert.

                Art 2.3 stelt dat eigenaars verplicht zijn bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn. Dat zouden gewoonlijk bijvoorbeeld de kosten voor raamkozijnen etc. zijn.
                Maar in jullie geval wordt daarop een uitzondering gemaakt voor de schulden en kosten die gemaakt zijn in verband met onderhoud, herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van alle ramen etc.

                Dat betekent niet dat het eigendom daarmee verandert. Dat is ook in overeenstemming met natrekking, waarbij alles/veel dat nagelvast wordt/is aangebracht, automatisch deel van de opstal wordt en dus eigendom van de ‘VVE’.

                Voor mij staat in dit geval vast dat de appartementsgerechtigde (de eigenaar) betaalt, de vergadering beslist of het mag, de gezamenlijke appartementsgerechtigden (‘de vve’) eigenaar worden, de VVE moet verzekeren en de VVE de aanvraag moet doen als die alleen door de eigenaar kan worden gedaan.

                Enigszins haalbaar? komt in de buurt van het aanpassen van een splitsingsakte.

                #36702
                Forma
                Deelnemer

                 Bob, bij deze.

                 B. AANDELEN DIE DOOR DE SPLITSING ONTSTAAN EN AANDELEN IN DE VERPLICHTING TOT HET BIJDRAGEN IN DE SCHULDEN EN KOSTEN DIE VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS ZIJN
                 Artikel 2
                 1. Ieder der eigenaars is in de gemeenschap gerechtigd voor het breukdeel als hiervoor bij de omschrijving van elk appartementsrecht is vermeld.
                 Deze aandelen zijn gebaseerd op het vloeroppervlak.
                 Een en ander is nader uitgewerkt in de aan deze akte te hechten bijlage.
                 2. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen gerechtigd
                 tot de gemeenschappelijke baten.
                 3. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen verplicht
                 bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamen- lijke eigenaars zijn.
                 Liftinstallatie
                 In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen alle schulden en kosten die betrekking hebben op de liftinstallatie, waar- onder ook wordt gerekend de elektra, voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met appartementsindices 5 tot en met 27, ieder voor het één / drieëntwintigste deel.
                 Administratiekosten (bestuurder) / vergaderkosten
                 In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op de administratie, het bestuur en vergaderingen van de vereniging van eigenaars voor re- kening van alle eigenaars, ieder voor het één / vijfentwintigste deel. Gas, water en licht in gemeenschappelijke gedeelten
                 In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op gas, water en licht in gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van alle eigenaars, ie- der voor het één / vijfentwintigste deel.
                 Gemeenschappelijke kabelaansluiting / schotelantenne
                 Indien en voor zover er door de vereniging van eigenaars besloten wordt tot de aanleg van een gemeenschappelijke kabelaansluiting of gemeenschappelijke schotelantenne, komen in afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde de schulden en kosten die be- trekking hebben op een gemeenschappelijke kabelaansluiting of een gemeenschappelijke schotelantenne voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met appartementsindices 3 tot en met 27, ieder voor het één/vijfentwintigste deel.
                 Schoonmaakkosten gemeenschappelijke gedeelten
                 In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten voor het één / vijfentwintigste gedeelte voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met ap- partementsindices 3 tot en met 27.
                 Parkeergarage
                 In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van normaal onderhoud of normaal gebruik, alsmede van noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de entree (hellingbaan) en de vloer van de parkeergarage voor de eige- naren van de appartementsrechten met indices 28 tot en met 54, ieder voor het één/zevenentwintigste deel.
                 Parkeerboxen
                 In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van onderhoud en vernieuwing van het hekwerk casu quo de elektrische deur van de parkeerbox voor rekening van de eigenaars van de twee (2) parkeerboxen.
                 Parkeerplaatsen op het binnenterrein
                 In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van onderhoud van de parkeerplaatsen op het binnenterrein voor één/tiende gedeelte voor rekening van de eigenaars van de ap- partementsrecht met appartementsindices 55 tot en met 64.
                 Premies verzekeringen
                 In afwijking van het in de eerste alinea bepaalde zullen de assurantie- penningen als bedoeld in artikel 3 letter f door de eigenaren worden gedragen naar verhouding van de herbouwwaarde die de respectieve- lijke appartementsrechten aan het begin van het desbetreffende boekjaar hebben, met dien verstande dat premieverhogende omstan- digheden die hun oorzaak vinden in het gebruik van een der appar- tementsrechten, uitsluitend voor rekening komen van de eigenaar van dat appartement.
                 *In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde zijn de schulden en kosten die gemaakt zijn in verband met onderhoud, herstellings- werkzaamheden en vernieuwingen van alle ramen en deuren, bijbeho- rende posten, kozijnen en hang- en sluitwerk, balkons, voor zover het niet hun constructie betreft, en hek- en traliewerk niet voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars, maar voor rekening van de eigenaar van het appartement waarin gemelde zaken zich feitelijk bevinden of waaraan gemelde zaken uitsluitend dienstbaar zijn.
                 4. Ingeval van ondersplitsing gelden de rechten en verplichtingen van de ei- genaar van het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht als rech- ten en verplichtingen van de ondereigenaars gezamenlijk in overeenstem- ming met de bepalingen die vastgesteld zijn bij het reglement van onder- splitsing.
                 C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS
                 Artikel 3
                 1. Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel

                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 37)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.