Verplichte vergadering wordt niet gehouden

 • Dit onderwerp bevat 54 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
10 berichten aan het bekijken - 46 tot 55 (van in totaal 55)
 • Auteur
  Berichten
 • #2169
  Rob
  Deelnemer

  De enige conclusie die ik trek is dat naar mijn mening, en gelet op de uitspraken van de rechter, een beroep op opschorting niet onmogelijk is, en daar sta ik nog steeds achter.
  Ik merk eveneens op dat er in geen enkele reactie wordt ingegaan op de vraag wáár in MR1992 is vastgelegd dat een eigenaar de laatst vastgestelde voorschotbijdrage moet blijven voldoen !
  Tenslotte wil ik een mooi citaat van Bob uit een andere topic aanhalen waar ik het meer volledig mee eens ben !
  Geen enkele (super)jurist kan voorspellen wat een volgende rechter in een specifieke casus gaat beslissen.  Zekerheid heeft men, net als een beroepsmogelijkheid, pas achteraf. Zelf de rechter heeft geen uitspraak totdat hij/zij die heeft gedaan. En dan nog is de kous niet af vanwege beroepsmogelijkheden.
   

  #2170
  Bob
  Deelnemer

  Neen, zoals ik al schreef baseert Rob zich niet op een uitspraak, maar op louter overwegingen van de rechter in de door hem aangehaalde zaak.
  Ik doe dan ook niets anders dan aan de hand van geschriften van de hand van een erkend en gezaghebbende persoon constateren dat veel meer dan 15 rechters in ruim meer dan 15 zaken kennelijk allen tot een eensluidende conclusie komen en dat er onder de rechters grote consensus bestaat over de mogelijkheden  v.w.b. verrekening/opschorting.
  Voorts blijft het een onontkoombaar feit dat betaling opschorten geen enkele oplossing dichterbij brengt, en dan bedoel ik nooit.  😉

  #2171
  Bob
  Deelnemer

  Ik kan het boek van mr. Rijssenbeek overigens van harte aanbevelen wanneer u wilt weten hoe het werkelijk zit. Het is een zeer goed en gedegen onderbouwd naslagwerk.

  #2172
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Hoi Rob,
  Ik begrijp je conclusie wel. Een beroep op opschorting is wellicht niet onmogelijk. Echter er zal dan aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden welke naar mijn idee niet aan de orde zijn binnen de problematiek van de vragensteller in dit topic. Hij gebruikt het dan als pressiemiddel om iets voor elkaar te krijgen, waar in principe andere wegen voor open staan. Ik vind het dan ook niet iets om aan te bevelen. Tenzij hij hiervoor een kantonrechter heeft benaderd en deze een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van de aanvrager.
  Verder vraagt je je af waar in M.R. 1992 is vastgelegd dat een eigenaar de laatst vastgestelde voorschotbijdrage moet blijven voldoen?  Wellicht mag je deze conclusie trekken uit artikel 5, lid 2. Deze in relatie met artikel 2, lid 3.
  Overigens beveel ook ik van harte het boek: ‘De model-splitsingsreglementen toegelicht, handleiding voor de praktijk’ van de hand van mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, aan.
  Het is gebaseerd op M.R. 2006 maar tegelijk voorzien van een tranponeringstabel, zodat ook de voorgaande modelreglementen te vergelijken zijn. Ik merk wel erbij op dat mede vanwege de ‘ zekere mate van onvoorspelbaarheid binnen de rechtsspraak’, het tegelijk een boek is tot heden. Ook de praktijk zal haar voortgang in deze niet ontgaan.
  Met vriendelijke groet,
  Carla

  #2173
  Rob
  Deelnemer

  Hoi Carla,
  Ik ben overtuigd van de waarde van het boek van Rijssenbeek en zal dat binnenkort wellicht ook gaan aanschaffen.
  Daarbij wil ik eveneens opmerken dat je ook rekening moet houden dat het boek door de ogen van dhr. Rijssenbeek is geschreven.
  Persoonlijk lees ik altijd met heel veel plezier de artikelen van mr. de Laat en als ik het voorbeeld aanhaal van de financieringsmogelijkheden binnen de huidige modelreglementen was mr. de Laat een andere mening toegedaan dan mr. Rijsenbeek.
  Het zou dus niet onmogelijk zijn dat eenzelfde boek geschreven door mr. de Laat wellicht op enkele punten een andere conclusie zou bevatten.
  Eveneens hartelijk dank voor je reactie met betrekking tot mijn vraag over het voldoen van de laatst vastgestelde voorschotbijdrage.
  Persoonlijk vind ik dat wel een interessante discussie in deze kwestie.
  Je schrijft “Wellicht mag je deze conclusie trekken uit artikel 5, lid 2. Deze in relatie met artikel 2, lid 3.
  MR1992 artikel 5 lid 2 is gelijk aan MR2006 artikel 11 lid 2 en lid3, eerste zin.
  MR1992 artikel 2 lid 3 is gelijk aan MR2006 artikel 8 lid 2
  Als uit die teksten in die artikelen de conclusie kan worden getrokken dat men verplicht is de laatst vastgestelde voorschotbijdragen te blijven voldoen heeft de aanvullende tekst in MR2006 artikel 11,  “Zolang door de vergadering niet de voorschotbijdrage voor een boekjaar is vastgesteld, moeten de eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen voldoen.” geen enkele toegevoegde waarde en is in feite nutteloos.
  Dat lijkt mij persoonlijk niet de bedoeling van die toevoeging.
  Op zich is MR1992 artikel 5 lid 2 ook duidelijk “Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat bij wijze van voorschotbijdragen door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van iedere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid.
  De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum maandelijks één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen.”
  a) Het bestuur maakt een begroting over boekjaar X
  b) De vergadering stelt de begroting over boekjaar X vast en bepaalt daarmee de voorschotbijdragen
  c) Tevens wordt het aandeel van iedere eigenaar daarin (dus het aandeel in de voorschotbijdragen t.b.v. de begroting van boekjaar X) vastgesteld.
  d) Daarna zijn de eigenaren verplicht maandelijks 1/12 van het in punt c genoemde aandeel te voldoen.
  Wanneer 12 maanden later een eigenaar dus 12/12 van zijn aandeel heeft voldaan, heeft hij naar mijn idee voldaan aan zijn verplichting conform MR1992 art. 5 lid 2.
  Het is dan een taak van het bestuur om een jaarrekening te maken en de definitieve bijdragen te bepalen welke verrekend worden met de betaalde voorschotbijdrage.
  Tevens zal het bestuur dan een nieuwe begroting moeten maken voor het opvolgende boekjaar en begint het verhaal weer opnieuw.
  Als er echter geen begroting of geen vergadering is, dan is het naar mijn mening ook niet mogelijk een voorschotbijdrage vast te stellen en is die eveneens naar mijn mening op dat moment € 0,00
  Nergens is te vinden dat een begroting voor boekjaar X eveneens van toepassing is op boekjaar Y.
  Feitelijk gezien is er dan ook helemaal geen sprake van opschorting.
  Opschorting wil zeggen dat je bv. nadat je 3/12 van je aandeel hebt voldaan een paar maanden stopt met betalen.
  Konsekwentie daarvan is natuurlijk wel dat wanneer er uiteindelijk een jaarrekening wordt gepresenteerd en vastgesteld, je de definitieve bijdrage dus in één keer zal moeten voldoen, wat uiteraard een flink bedrag zal zijn omdat er €0,00 aan voorschotbijdragen verrekend wordt.
  Naar mijn mening heb je dan als eigenaar voldaan aan alle verplichtingen uit het reglement.
  Ook kan een dergelijke situatie ervoor zorgen, als meerdere eigenaren €0,00 aan voorschotbijdragen voldoen dat er niet genoeg geld op de dagelijkse rekening staat.
  In MR2006 wordt deze situatie voorkomen door de bepaling dat je de laatst vastgestelde voorschotbijdragen moet blijven voldoen.
  Met vriendelijke groet,
  Rob

  #2174
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Hoi Rob,
  Ik ontken zeker niet dat er, ook bij advocaten/juristen, verschillende interpretaties gegeven kunnen worden aan de geldende wetgeving voor VvE’en. Voorlopig is het aan de lezer om zich te willen verhouden tot de één of de ander. Zelf vind ik het wel boeiend om de verschillende denkwijzes te lezen. Ik krijg dan ook van diverse instanties nieuwsbrieven en ontdek dan de diversiteit in het belichten van een onderwerp. Echt leerzaam. Uiteindelijk heeft de rechter het laatste woord en ook dat woord staat niet altijd in beton gebeiteld. 😉 Eén van de redenen waarom ik op dit forum niet senl een keiharde aanbeveling zal doen. ‘t Is immer ter overweging.
  Voorlopig ben ik blij en geholpen met wat ik lees in het boek van Rijssenbeek. Mede vanwege de nodige verwijzingen naar jurisprudentie en het B.W.
  Nog even m.b.t. het opschorten van de maandelijkse bijdrage:
  Eerder schreef je :  ” Hoewel het opschorten van de betalingen ook niet mijn eerste voorkeur heeft, heeft ieder lid wel het recht om betalingen op te schorten wanneer de VvE niet aan haar verplichtingen voldoet. ” Dit nu, beste Rob is in mijn optiek niet juist. Er bestaat wél een betalingsplicht, maar geen recht om de betalingen op te schorten.
  In het geval van Martijn, kan ik niet weten of er eerder sprake is geweest van een goedgekeurde begroting, met de daaraan gekoppelde maandelijkse bijdrage. Ik neem aan dat dit bij de oprichting van de VvE wel plaats heeft gehad, dus kun je niet uitgaan van een nul-lijn.
  Ik denk, zoals jij uitgaat van het feit dat er mogelijk geen vervolg meer heeft plaatsgevonden m.b.t. een goedgekeurde begroting, je in alle redelijkheid en billijkheid ervan uit dient te gaan dat waar in het Modelreglement 2006 een beschreven toevoeging staat, de verplichting om te betalen ( de dan laatstgenoemde bedragen ) ook geldend zijn voor de oudere reglementen. ( ook al staat die toevoeging ( 2006 ) er niet. Het vloeit immers al voort uit de eerder genoemde regels.
  Nog daar gelaten dat het bestuur je op de huid gaat zitten met herinneringen c.q. aanmaningen enz.
  Uit hetgeen ik tot mij heb genomen, al lezende en struikelende , 😉 trek ik de conclusie ( voor wat ‘t waard is ), dat een lid van de VvE zich dient te houden aan de regels. En ja, het bestuur, het beheer en de VvE ook. Echter op elk onderdeel dient de koninklijke weg bewandeld te worden. Pressiemiddelen horen daar, naar mijn bescheiden mening niet bij.
  Maar…………..gezien de diverse ziens wijzes, zou het best wel eens niet onmogelijk kunnen zijn. 😉 😉
   

  #2175
  Bob
  Deelnemer
  #2176
  Rob
  Deelnemer

  Wat deze uitspraak en alle andere uitspraken waarin de rechter heeft geoordeeld dat de eigenaar geen beroep op opschorting toekomt gemeen hebben is het feit dat er in al de zaken gewoon een jaarlijkse vergadering is geweest waar de voorschotbijdragen zijn vastgesteld.
  Dit in tegenstelling tot de kwestie van Martijn, waar er blijkbaar al twee jaar geen vergadering is geweest.
  Zoals eerder aangegeven zou ik graag een juridische bevestiging zien dat een begroting voor boekjaar X en de daarbij behorende voorschotbijdragen automatisch ook van toepassing zijn in navolgende jaren.
  In tegenstelling tot Carla trek ik die conclusie niet uit de aangehaalde regels.
  Evenmin heb ik nog niet geheel duidelijk waarom genoemde toevoeging in MR2006 ook van toepassing zou zijn op eerdere modelreglementen.
   

  #2177
  Bob
  Deelnemer

  Wat deze (eergisteren gepubliceerde) uitspraak (wel) gemeen heeft met alle andere uitspraken is dat er in alle gevallen, net als in dit geval en het geval van Martijn, NIET is voldaan aan de (4) wettelijke vereisten om met succes een beroep te kunnen doen op het recht op verrekening/opschorting. Zie verder het eerder aangehaalde boek van mr. Rijssenbeek en de daarin aangehaalde niet gepubliceerde jurisprudentie.

  #2178
  Rob
  Deelnemer

  Bob, ik heb maar 1 simpele vraag.
  Is de conclusie uit het door jou aangehaalde boek dat een begroting voor boekjaar X en de daarbij behorende voorschotbijdragen automatisch ook van toepassing zijn in navolgende jaren, wanneer er geen vergaderingen plaatsvinden en een ander MR dan MR2006 van toepassing is, ja of nee?

10 berichten aan het bekijken - 46 tot 55 (van in totaal 55)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.