Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #11577
  Rob
  Deelnemer

   Hoi Bob,
   Begrijp ik daaruit dat als de ALV een nieuw bestuur kiest, na drie dagen de inschrijving van dat nieuwe bestuur bij de KvK is geregeld en het bestuur een week later opstapt de situatie anders zou zijn? Zou de bank dan niet (meer) mogen vertrouwen op de gegevens van de KvK?
   Eerder schreef je, m.i. zeer terecht “… Zodra enig bestuur opstapt, en dat de vergadering meldt, is /zijn zij géén bestuur(der) meer.”
   Tenslotte blijf ik daarom zeer benieuwd waarom volgens jou, en kennelijk ook VvE belang, dat opgestapte bestuur dan toch, in strijd met BW5:131 lid 3 de middelen van de VvE zou mogen blijven beheren.
    

   #11580
   johbwol
   Deelnemer

    Artikel 33, punt 3 tot en met 5
    Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur of de voorzitter van de vergadering zulks nodig acht, alsmede indien een aantal eigenaars dat ten minste tien procent van het aantal stemmen kan uitbrengen zulks schriftelijk verzoekt aan het bestuur.
    Indien een door eigenaars verlangde vergadering niet door het bestuur wordt bijeengeroepen op een zodanige termijn, dat de verlangde vergadering binnen een maand na binnenkomen van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met in achtneming van dit reglement.
    Door de vergadering wordt al dan niet uit de eigenaars een voorzitter benoemd. Voor de eerste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. Tenzij de benoeming anders is bepaald wordt de voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Hij kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.
    Ik zou zeggen: aan de bak!

    #11581
    teckelodorus
    Deelnemer

     Is allemaal heel duidelijk en logisch als je met mensen in een VvE zit, die het allemaal (willen) begrijpen en ook bereid zijn iets voor de VvE te doen, maar helaas die zijn er bij ons niet, mede door de behoorlijk hoge leeftijden en  teleurgestelde overige oud bestuursleden(4).
     De actie van het bestuur om DIRECT op te stappen getuigd van een nodeloze actie, want niemand beweegt en zij blijven dus gewoon doen wat zij vóór die tijd ook al deden m.u.v. nieuwe plannen o.i.d. Als ze wat minder impulsief waren geweest en hun besluit, omwille van slechts één persoon, hadden uitgesteld tot dat zij zelf een vergadering hebben belegd met op de agenda  hun aftreden en benoeming nieuw bestuur dan zou dat een veel verstandiger stap zijn.
     * bezint voor ge begint*

     #11582
     Roel
     Sleutelbeheerder

      @ teckledorus, inderdaad….bezint voor ge begint. Ik zit de hele draad nog eens door te lezen en begrijp dat je/jullie in een uitermate moeilijke situatie zijn beland door een bestuur dat voorrang heeft gegeven aan hun eigen emoties. Gegeven de nu ontstane situatie zou je misschien kunnen overwegen om het bestuur een brief te sturen met het verzoek hun opstappen uit te stellen totdat de VvE weer in vergadering bij elkaar mag komen. ( i.v.m. corona besluit overheid. ) Wanneer het bestuur daartoe genegen is, moeten zij dit , onderbouwd, laten weten aan de leden.  Zij staan nog ingeschreven, kunnen aan hun verplichtingen ( noodzakelijke betalingen ) ( geen nieuwe initiatieven )  voldoen en er is dan even wat rust in de tent. 😉
      Het is maar een suggestie. 😉
      Succes en sterkte, met vriendelijke groet, Carla

      Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

      #11583
      teckelodorus
      Deelnemer

       Dank je, Carla.
       Ik ga er nu van uit, dat na mijn actie van blokkeren passen( dit om e.e.a. uit te lokken)zij schriftelijk hebben toegegeven naar ieder lid toe, dat zij nu (na hun aftreden) nog verantwoordelijk en aansprakelijk blijven en door het deblokkeren van de bankrekeningen door hen, leveren zij het bewijs, dat ze dat dan ook doen. De schoonmaker heeft betaald gekregen.
       En ja, als ze van die verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid af willen dan is voor hen de enige oplossing een vergadering uitschrijven na de Corona-crisis.
       Een door mij geschreven brief wordt door hen gezien als bemoeienis, dus ik laat dit maar.
       De bal ligt voorlopig bij hen.

       #11584
       Bob
       Deelnemer

        Ik ga er nu van uit, dat na mijn actie van blokkeren passen( dit om e.e.a. uit te lokken)zij schriftelijk hebben toegegeven naar ieder lid toe, dat zij nu (na hun aftreden) nog verantwoordelijk en aansprakelijk blijven

        Het bestuur is (jurisch gezien) afgetreden,aldus ook TS.
        Het (per direct opgestapte) bestuur is alleen maar verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door het bestuur gevoerde (financiële) beleid in/over de periode dat het bestuur daadwerkelijk bestuur was (ergo; tot het moment van aftreden).
        Op het moment dat een bestuur (per direct) besluit op te stappen wijzigt de situatie, immers zijn zij geen bestuur meer, en zijn de respectieve bestuursleden hooguit (achteraf) mogelijk aansprakelijk te stellen voor (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten te handelen in de periode dat zij, na hun aftreden, als een goed huisvader de achtergelaten boedel hadden moeten beheren en dat schuldig/aantoonbaar niet hebben gedaan.
        Het bestuur wordt door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon (in casu de vergadering) door het verlenen van decharge uit deze verantwoordelijkheid ontslagen. Dat alles maakt zeker niet dat de/alle (opgestapte) bestuurders bestuur blijven tot de/een volgende vergadering, noch dat zij met de gegeven (letterlijke) tekst verklaren dat zij als opgestapt bestuur een vergadering zullen/gaan organiseren!
        De gepresenteerde letterlijke tekst leert niet dat het opgestapte bestuur belooft een vergadering uit te schrijven. 😉
        Een (opstappend) bestuur heeft absoluut géén decharge nodig om feitelijk op te (kunnen) stappen, noch een vergadering. Vragen om decharge kan ook jaren later nog. Het opgestapte bestuur zit mogelijk helemaal niet op decharge te wachten. Wanneer zij de overtuiging hebben dat ze niets fout hebben gedaan kan decharge (heel erg) lang uitblijven (geen decharge nodig). Mocht de VvE/de vergadering van mening zijn dat er door het opgestapte bestuur voor en/of na hun opstappen schade is veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld dan ligt het procesinitiatief, en ook de stel- en bewijslast, aan de kant van de VvE.
        ALS er überhaupt nog twijfel is/zou zijn of het bestuur nu is opgestapt of niet is het zaak om hen schriftelijk te benaderen om zekerheid te verkrijgen over de status quo.
        Zijn ze, zoals ook door TS wordt gezegd, wel opgestapt dan is het zaak om conform eerder advies zelf een vergadering bijeen te roepen.
        Niets doen is in elk geval absoluut geen optie, en ook heel onverstandig.

        #11585
        Roel
        Sleutelbeheerder

         @ Bob, ik volg je in je reactie. Daarom zou je het wenselijk zijn m.i. dat het afgetreden bestuur laat weten aan alle leden dat zij terug komen op hun besluit, het althans opschorten, tot het moment dat er weer vergaderd kan en mag worden. ( na de corona crisis ) . Daarmee loopt alles weer even in de pas. Zelf een vergadering bijeen roepen is immers nu even niet mogelijk. ( overheid )

         Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

         #11586
         Bob
         Deelnemer

          De gepresenteerde letterlijke tekst leert niet dat het opgestapte bestuur belooft een vergadering uit te schrijven.

          Aanvulling: het opgestapte bestuur is geen bestuur meer, maar het zijn gewone leden (net als alle andere ex-bestuurders,waaronder TS) geworden.
          De VvE is met het per direct opstapoen acuut in slaaptoestand geraakt. Er is geen bestuur meer dat nog een vergadering bijeen kan roepen.
          Beide kampen in dit ruim geëscaleerde conflict, en deze (machts)strijd, zouden er goed aan doen om met of zonder mediation tot een oplossing te komen, anders resteren er alleen maar verliezers!
          Manipuleren, uitlokken en kunstmatig druk opbouwen is destructief, contraproductief en zinloos.
          Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Doe verstandig !!

          #11587
          Bob
          Deelnemer

           Zie dat er terwijl ik aan het schrijven was weer is gepost.
           Weest verstandig en zoek dialoog in plaats van strijd !!
           Kom in samenspraak tot een oplossing, welke dan ook.
           Volg je de gegeven raad niet op dan bezorgen jullie jezelf niets anders dan nog vele jaren gegarandeerde ellende.
           Your choice !! 😉

           #11589
           johbwol
           Deelnemer

            De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan binnen de Vereniging ven Eigenaars.

            #35031
            Bob
            Deelnemer

             De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan binnen de Vereniging ven Eigenaars.

             Zonder bestuur slaapt een VvE !

             #11623
             teckelodorus
             Deelnemer

              Nog even voor de duidelijkheid: Het is van mijn kant GEEN macht strijd, want ik wil die macht helemaal niet en dat geldt ook voor de oude bestuursleden , welke over het aftreden van dit bestuur geen woord met mij hierover gewisseld hebben. Laat hun kennelijk koud.
              Nogmaals NIEMAND maar dan ook NIEMAND hoor ik over de ontstane situatie, dus ben ik kennelijk de enige, die zich zorgen maakt, vandaar dat ik mij oriënteer op dit forum.
              Alleen kan ik niks beginnen en ik wil ook niet de benodigde breukdelen bij elkaar ronselen om een oproep voor een vergadering te doen, want zoals het nu ligt ben ik  nagenoeg bij alle leden de gebeten hond waardoor het bestuur per direct is opgestapt. Zij hadden dit in hun “nieuwsbrief” van 10 maart ook als reden opgegeven.
              Tja, het lijkt (voorlopig) een uitzichtloze bestuurloze VvE te worden, maar ook ik vertrouw er op dat bij dit afgetreden bestuur en hun volgers een moment  van bezinning zal komen, want alles ophangen aan één persoon, kan natuurlijk niet de echte reden zijn om DIRECT af te treden.

              #11624
              Bob
              Deelnemer

               Naar aanleiding van de laatste post met uitleg wil ik, onder verwijzing naar mijn voorgaande post met als eerste opmerking “Het bestuur is (jurisch gezien) afgetreden,aldus ook TS.“, het volgende meegeven.
               Inderdaad een bestuurloze periode van een slapende VvE.
               Bewaar nieuwsbrief en nadere stukken waarmee je het daadwerkelijk en per direct opstappen van het bestuur kunt aantonen goed.
               Met ingang van datum opstappen is van de (bestuurlijke) bevoegdheid van het voormalige bestuur niets meer over, en rest hen nog slechts de plicht om als goed huisvader zorg te dragen dat geen onnodige schade ontstaat (met risico van aansprakelijkheid).
               Alles wat zij meer (denken te kunnen) doen dan het minimale (minimaal vereiste) maakt dat ze al snel (als gewoon lid) zich bevoegdheden toeëigenen die zij niet hebben, en daarmee gaan ze juridisch gezien direct buiten hun boekje. Dan sta je juridisch gezien bij de rechter snel veel sterker tegenover ex-bestuurders dan tegenover disfunctionerende wan-bestuurders.

               #11625
               Rob
               Deelnemer

                Blijkbaar vind ook VvE belang dat een bank gewoon zaken moet blijven doen met iemand die daar niet meer toe bevoegd is.

                Kennelijk begrijpt de bank dat ze, na raadpleging van het handelsregister, er (nog steeds) op mogen vertrouwen dat ze zaken doet met een al (heel) lang ingeschreven en bij haar bekend bestuur, waar ze al sinds jaar en dag zaken mee doen. De bank zal nimmer enige blaam treffen, en kennelijk begrijpt VvE Belang dat ook. Zie verder mijn eerdere posts hierover! 😉

                Iedere partij mag erop vertrouwen dat de gegevens in het handelsregister juist zijn, dus inderdaad, ook een bankinstelling.
                Als het afgetreden bestuur bij wijze van spreken morgen een overeenkomst afsluit met een telecomprovider om een gsm mast op het complex te plaatsen mag ook die telecomprovider erop vertrouwen dat op grond van de gegevens in het handelsregister de wederpartij bevoegd was om de overeenkomst te sluiten en zal ook de telecomprovider hier geen blaam treffen.
                Ik neem aan dat ook VvEbelang weet dat gegevens in het handelsregister te allen tijde juist en volledig moeten zijn en dat het bestuur verplicht is om wijzigingen/mutaties door te geven, als ik het goed heb zelfs binnen een week.
                Maar……..treft de bank hier echt geen enkele blaam?
                De “mogelijkheid” om betalingen van de VvE te blijven doen is enkel gebaseerd op de onjuiste vermelding in het handelsregister.
                Blijkbaar is op grond van de door Teckelodorus verstrekte gegevens besloten om de bankpassen te blokkeren waarna er een verzoek van de opgestapte bestuurders is binnengekomen de bankpassen te deblokkeren.
                Er had m.i. dus gerede twijfel bij de bank kunnen/mogen bestaan over de juistheid van de gegevens in het handelsregister.
                Het handelsregister hoort op zijn beurt te onderzoeken of die gegevens inderdaad onjuist zijn.
                Nou zal de Kvk niet graag/snel meewerken omdat een VvE en en bestuurder ingeschreven moeten zijn, maar dat is wat mij betreft geen reden de onjuiste vermelding te laten bestaan.
                Wat mij betreft mag het opgestapte bestuur de goede huisvader spelen en beheren wat zij willen, maar niet de middelen van de VvE.
                Dat beheer is zoals eerder gezegd op grond van BW 5:131 opgedragen aan het bestuur.
                Een statutair bestuurder die ontslag heeft genomen, maar dat nog niet bij het handelsregister heeft veranderd, is géén bestuurder meer.
                Wat mij betreft betaalt die goede huisvader de rekeningen maar uit eigen zak en brengt die in rekening bij de VvE op het moment dat er een nieuw bestuur is.
                Voor de duidelijkheid, dit is mijn mening/standpunt over een bestuur dat per direct opstapt.
                Ik ben ook van mening dat alle partijen er goed aan doen om met spoed een oplossing te vinden.
                Dat er niemand is die geen zin heeft om bestuurder te zijn is m.i.geen excuus om geen aktie te ondernemen.
                Niets staat de VvE in de weg om een extern bestuurder aan te stellen.
                 

                #11626
                teckelodorus
                Deelnemer

                 Dank Bob, uiteraard heb/bewaar ik die gegevens zorgvuldig, maar het is toch eigenlijk een knotsgekke situatie. Ik wil niets liever dan dat er met op- aanmerkingen, welgemeende adviezen door dit afgetreden bestuur zorgvuldig wordt om gegaan i.p.v. dit alles maar als een aanval te zien en zichzelf als de alleswetende “grote baas” van de VvE te presenteren.
                 Regelmatig hebben zij zich in het verleden en recentelijk laten informeren door VvE Belang en gek genoeg lijken ze met deze abrupte beslissing van DIRECT aftreden geen adviezen te hebben ingewonnen, want dan zou je het toch anders aangepakt hebben, lijkt mij.
                 “Wordt vast en zeker vervolgd”

                15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 220)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.