Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #11668
  Bob
  Deelnemer

   De hier (uit verband) geciteerde mening van de heer Overes in de Groene Serie Rechtspersonen is voor de heer Rijssenbeek aanleiding om direct onder deze opmerking een aanbeveling te doen,
   Quote
   Aanbeveling (tussentijds ontslag bestuurder)
   Vanwege de in de praktijk gevoelde onduidelijkheid ligt voor de hand na het derde lid de
   volgende bepaling toe te voegen:
   ‘Artikel 53.
   x. Zodra en indien een of meer bestuurders de functie van bestuurder tussentijds, dat wil zeg-
   gen niet tijdens een vergadering neerleggen, zullen de taken van die bestuurder(s) door de
   overige bestuurder(s) worden waargenomen, totdat in de vacature(s) door de vergadering zal
   zijn voorzien of anders zal zijn besloten.’
   Unquote
   een aanbeveling die tot op heden overigens niet is overgenomen.
   De verwachting die wordt uitgesproken wil/kan niet zeggen hoe de rechter hier mee om zal gaan.
   Als het bestuur, zoals in dit geval, niets meer doet zal de VvE (die echter slaapt) naar de rechter moeten (hoe in vredesnaam? Er is geen bestuur meer, en dus ook geen vereist besluit om rechtsgang überhaupt mogelijk te maken) om in de hoop dat ze gelijk krijgt het opgestapte bestuur alsnog te dwingen zich in te spannen om een nieuw bestuur te formeren, een bestuur dat er al eerst moest komen om de hier bedoelde rechtsgang überhaupt mogelijk te maken. 😉
   Zuivere theorie en feitelijke praktijk “kieren” op dit punt ietwat.
   Kortheidshalve mag ik verwijzen naar mijn eerdere post op dit punt.

   #11669
   Bob
   Deelnemer

    De bestuurder is de facto per 11 maart géén bestuurder meer. De VvE is per genoemde datum acuut in slapende toestand geraakt. Er is per diezelfde datum niemand meer die de VvE (in rechte) kan/mag vertegenwoordigen, en er is geen vergaderbesluit dat iemand (wie dan ook)/de VvE machtiging verleent een rechtszaak tegen opstapper aan te spannen. Vragen/opmerkingen: Wie gaat, voor eigen rekening en risico, de gang naar de rechter maken? Welke (willekeurige) eigenaar gaat dit doen ? De VvE zelf kan pas naar de rechter als er een nieuw bestuur is, en de vergadering dat bestuur heeft gemachtigd. Wat zou dan nog nut en doel van een gang naar de rechter zijn? Wie wil het opgestapte bestuur dan nog terug?

    en verder daaronder.

    #11672
    Rob
    Deelnemer

     De aanbeveling van Rijssenbeek zou in deze vorm ook weinig soelaas hebben geboden in deze kwestie.
     Zodra en indien een of meer bestuurders de functie van bestuurder tussentijds, dat wil zeggen niet tijdens een vergadering neerleggen, zullen de taken van die bestuurder(s) door de overige bestuurder(s) worden waargenomen, totdat in de vacature(s) door de vergadering zal zijn voorzien of anders zal zijn besloten.
     Als alle bestuurders zijn opgestapt is overdragen aan overige bestuurders onmogelijk lijkt mij, dus in dat licht zou ik de mening van mr. Overes ook liever in een andere aanbeveling terug hebben gezien.
     De aanbeveling lijkt dus niet te zien op een situatie waarin ook de laatste bestuurder opstapt, maar misschien is deze aanbeveling wel zo vormgegeven omdat óók mr. Rijssenbeek de mening van mr. Overes als uitgangspunt heeft genomen. 😉
     Als het bestuur zich had gehouden aan de, volgens mr. Overes, uit 2:9BW voortvloeiende ambtsplicht had er nu geen vuiltje aan de lucht geweest.
     Dan had het wat mij betreft pas een keurig huisvader geweest.
     Dat de uit 2:9 BW voortvloeiende plichten ook in zou houden dat opgestapte , dus ex-bestuurders, kunnen en mogen blijven beschikken over de middelen van de VvE is toch ook slechts een mening, nietwaar.
      

     #11673
     Bob
     Deelnemer

      De aanbeveling van Rijssenbeek zou in deze vorm ook weinig soelaas hebben geboden in deze kwestie.

      Zoals ik reeds heb aangegeven zal niets anders dan (snelle) actie van de leden zelf tot een oplossing (kunnen) leiden. Ik gaf al diverse malen aan dat niets doen absoluut geen optie is, maar als niemand iets doet hebben alle leden uiteindelijk alleen zichzelf en elkaar in de problemen gewerkt.
      Laat iedereen maar gaan zitten wachten op iemand anders, dan lost dit probleempje zich vast vanzelf op. 😉
      Merk voorts op dat een inspanningsverplichting, zo die er al zou zijn, absoluut geen resultaatsverplichting inhoudt.
      Als het opgestapte bestuur in de nieuwsbrief bijvoorbeeld al heeft/zou hebben aangegeven dat zij de andere leden vragen zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, en dat het oude bestuur indien er zich tenminste één kandidaat meldt (TS?) dan bereid zou zijn (ondanks het simpele feit dat zij dat niet meer mogen, immers ze zijn geen bestuur meer) om een vergadering uit te schrijven (dat mag elk ander lid van deze slapende VvE ook gewoon!), hebben zij zich al ingespannen. Gelukkig kennen we de nieuwsbrief (nog steeds) niet. 😉

      #11674
      Bob
      Deelnemer

       Als het bestuur, zoals in dit geval, niets meer doet zal de VvE (die echter slaapt) naar de rechter moeten (hoe in vredesnaam? Er is geen bestuur meer, en dus ook geen vereist besluit om rechtsgang überhaupt mogelijk te maken) om in de hoop dat ze gelijk krijgt het opgestapte bestuur alsnog te dwingen zich in te spannen om een nieuw bestuur te formeren, een bestuur dat er al eerst moest komen om de hier bedoelde rechtsgang überhaupt mogelijk te maken.

       Er wordt niet op deze opmerking gereageerd. Niet erg natuurlijk, maar een echte oplossing wordt zeker niet aangedragen.
       Onder verwijzing naar mijn eerdere reacties is er maar één echte oplossing, en dat is ACTIE door (tenminste) één van de 24 leden.
       Geen actie, geen oplossing. 😉

       #11676
       teckelodorus
       Deelnemer

        Jullie hebben volkomen gelijk: “Geen actie, geen oplossing”
        Persoonlijk zit ik met een dilemma: Jarenlang ben ik “verketterd” door dit bestuur gevolgd door een grote meerderheid aan meelopers. Ik ben volgens de Nieuwsbrief de enige reden waardoor zij PER DIRECT zijn afgetreden.
        Zij hebben deze “puinhoop” veroorzaakt door e.e.a. niet op een fatsoenlijke wijze middels een vergadering op te lossen.
        Ik snap heel goed jullie bedoelingen, maar als ik degene ben, die zijn nek uit moet steken is er een grote kans, dat die weer afgehakt wordt.
        Wel denk ik steeds om er enige beweging in te krijgen, zoals laatst mijn actie van blokkeren van de passen, maar ook dan wordt er niet in structurele oplossingen gedacht, maar alleen maar iemand verder afbranden bij alle leden.
        Misschien is het een idee om bij ieder lid een briefje met een link van deze draad in de bus te doen en staat er iemand op. Hoewel vergaderen vanwege de coronacrisis ook nog een probleem is. Misschien in “petit comité” met vele volmachten.
        Ik laat alles nog verder bezinken en zal dit forum op de hoogte houden van de eventuele ontwikkelingen.
         

        #35033
        Bob
        Deelnemer

         Misschien is het een idee om bij ieder lid een briefje met een link van deze draad in de bus te doen en staat er iemand op.

         Misschien wel een idee om de opgestapte bestuurders te wijzen op, en te confronteren met, dit draadje/gesprekje.
         Mogelijk gaan ze dan eens nadenken over een echte oplossing, want jou de mond snoeren krijgen ze ook zeker niet voor elkaar ! 😉

         #11678
         Roel
         Sleutelbeheerder

          @ Teckeldorus, je schetst in enkele zinnen de situatie, zoals ik die , gaandeweg je bijdragen, ook zo had ingeschat. Wat een super vervelende ontwikkelingen. Ik heb met je te doen. ( hoewel je daar niet mee verder komt 🙂 )
          Mijn vraag is…..heb je nu werkelijk helemaal niemand daar waar je, in alle redelijkheid, mee in gesprek zou kunnen gaan? Je sprak immers eerder over een mogelijk aantal stemmen die je zou kunnen bereiken!
          Of een briefje in de bus bij iedereen met een link naar deze site, daar kom je, ondanks je hopen op…., niet veel verder helpen. Want wie van de leden zal dit allemaal snappen??
          Gezien het dilemma van ‘corona’,  ( geen vergadering ) blijf ik zelf bij mijn eerste idee.
          Spring over je eigen schaduw heen en maak een mooie brief, zonder verwijten, met een duidelijke uiteenzetting van de gerezen situatie én een onderbouwde visie om tot, gezien de omstandigheden, een tijdelijke oplossing te komen. Dit om de VvE niet in de problemen te laten komen.
          ( bestuur vragen te laten weten aan de leden om terug te komen op het besluit en voorlopig als bestuur aan te blijven totdat er een vergadering weer mogelijk is. )
          Het verdient niet de juridische schoonheidsprijs, maar gegeven de omstandigheden mogelijk wel een oplossing voor nu. En jij hebt als een verantwoordelijk  voelend lid er dan alles aan gedaan wat mogelijk is. ( nu ) Doe desnoods een afschrift ervan in elke brievenbus van de leden.
          Sterkte man en een vriendelijke groet,
          Carla

          Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

          #11679
          Bob
          Deelnemer

           Voor het bestuur:
           Het bestuur is juridisch gezien aantoonbaar afgetreden, de VvE slaapt nu, het bestuur heeft geen bestuursbevoegdheden meer en nog slechts de dure plicht om als goed huisvader schade te voorkomen. Het bestuur heeft bijzonder weinig mogelijkheden iets (nieuws) te doen en zichzelf keurig buitenspel gezet. Ze hebben zichzelf perfect in ce eigen voet geschoten!! “Spelletje” mislukt, game over ! 😉

           #11680
           Bob
           Deelnemer

            Hoewel vergaderen vanwege de coronacrisis ook nog een probleem is. Misschien in “petit comité” met vele volmachten.

            Een idee hierover:
            https://mailchi.mp/rijssenbeek/hoe-kan-de-vve-tijdens-de-coronacrisis-toch-besluiten-nemen?e=72df403eb8

            #11683
            teckelodorus
            Deelnemer

             Bedankt allen. E.e.a. hangt natuurlijk allemaal samen met geïnteresseerde leden om nog iets te ondernemen. Natuurlijk zijn er in mijn gebouw leden, die ook buren zijn in de goede zin van het woord, maar zij reppen er met geen woord over en ik dus ook niet tegen hen. Vijf leden die meegetekend hebben om de benodigde breukdelen bij elkaar te krijgen ten einde een aktewijziging tegen te gaan op het gebied van de eigen CV installaties te wijzigen in installaties in eigendom van de VvE, reageren nu ook nergens meer op. ( zijn in de wandelgangen overigens wel content met het opstappen van dit bestuur).
             Overigens ben ik wel de mening toegedaan, dat het afgetreden bestuur, die uiteraard ook lid zijn van deze VvE en dus ook belang hebben, zich nu ook bewust zijn dat hun DIRECTE aftreden niet de oplossing is, omdat zij zich voorlopig(hoe lang nog) als goed “huisvader” dienen te gedragen en dat zij dat ook zullen doen.
             De ervaring heeft mij geleerd, dat zij ook regelmatig adviezen inwinnen bij VvE Belang en hopelijk hebben zij dat nu (achteraf) ook gedaan.
              
             Digitaal vergaderen lijkt mij gezien de leeftijden hier een gepasseerd station, ik weet dat menigeen niet eens beschikt over een smartphone e/o computer.

             #11688
             Bob
             Deelnemer

              Daarnaast, is het t.a.v. de functie Voorzitter van de Vergadering niet vreemd dat deze niet ingeschreven kan worden bij de KvK, nu wettelijk is geregeld dat deze VvdV het bestuur vervangt bij belet en ontstentenis?

              Neen, dat is helemaal niet “vreemd”.
              Het handelsregister legt voor derden vast wie standaard bevoegd zijn namens de VvE. Dat zijn de bestuurders en eventueel een gevolmachtigde (beheerder).
              Het handelsregister legt niet vast wie in een bijzondere, uitzonderlijke en tijdelijke situaties (belet/ontstentenis) wel eens bevoegd zou kunnen zijn.
              Voorts is het niet aan (het handelsregister raadplegende) derden om zelf onderzoek te doen naar, noch om zelf vast te stellen of, er (juridisch gezien) daadwerkelijk sprake is van belet/ontstentenis.
              Merk verder nog op dat feitelijk(e) belet/ontstentenis zich slechts (zeer) zelden zal voordoen bij een “meerkoppig” bestuur c.q. een besturend beheerder, en dat in heel veel VvE’s wel een bestuur wordt benoemd, maar (helaas!!) veel minder vaak daadwerkelijk ook een VvdV wordt benoemd. Droevig, maar dit terzijde.
              Treedt in enige VvE onverhoopt(e) belet/ontstentenis op, dan is het aan de VvdV, zo die al benoemd is, om de bal op te pakken en zich als (tijdelijk!) vervanger aan derden (waar op dat moment al zaken mee wordt gedaan, of een derde waar de VvE zaken mee moet gaan doen) bekend te maken (en aan te tonen en/of te bewijzen op welke grond hij/zij bevoegd is om (tijdelijk!) in de plaats te treden van het in/uit het handelsregister bekende bestuur). De VvdV weet wanneer feitelijk sprake is van belet of ontstentenis (en zoals gezegd moeten derden dat niet zelf gaan uitzoeken/vaststellen).

              #11689
              teckelodorus
              Deelnemer

               De Nieuwsbrief van 10 maart begint als volgt:
               ” In deze Nieuwsbrief laat het bestuur u weten per DIRECT af te treden!”
               De brief is ondertekent door de drie bestuursleden met de functies erbij:
               Voorzitter – Secretaris – Penningmeester.
               Opm.  de woordjes bij voorzitter: ” van het bestuur ” ontbreken
               In het Huishoudelijk Reglement staat:
               ” De voorzitter van het bestuur leidt alle vergaderingen.”
               Mag ik dan aannemen, dat beide functies zijn afgetreden, dus Voorzitter van het Bestuur alsmede VvdV? Of is daar juridisch gezien nog een opmerking over te maken?
                

               #11690
               Bob
               Deelnemer
                #11691
                Bob
                Deelnemer

                 Citaat uit link
                 “De voorzitter in/binnen het bestuur is daarmee nog géén VvdV! Immers, de VvdV wordt separaat door de Vergadering benoemd (vergaderbesluit vereist).”
                 De bestuursleden zijn ooit door de vergadering benoemd.
                 Om iemand VvdV te maken is een separate formele en rechtsgeldige benoeming (dus een separaat vergaderbesluit) nodig.
                 In het HHR opnemen dat de bestuursvoorzitter standaard de vergaderingen leidt is absoluut niet gelijk te stellen met een benoeming tot VvdV! Het bestuur mag zelf de onderlinge taakverdeling uitmaken.

                 Mag ik dan aannemen, dat beide functies zijn afgetreden, dus Voorzitter van het Bestuur alsmede VvdV?

                 Er was in jouw VvE helemaal geen VvdV, tenzij je me nu gaat vertelln dat die wel separaat is benoemd. 😉

                15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 220)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.