Weigering verstrekken verslag bestuursvergadering

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • #12906
  Anoniem
  Deelnemer

   Onze VvE weigert mij inzage te geven in de bestuursverslagen. Ik ontving onderstaande tekst van hun jurist. Is dit correct of kan ik hier nog iets tegen inbrengen.

   Over je verzoek dan wel eis heb ik juridisch advies ingewonnen en stuur ik je dit advies maar integraal aan je door. De jurist schrijft het volgende:
   “Een aardig harde conclusie van [naam] (“wettelijk verplicht is aan haar leden Inzicht te geven in de administratie , waaronder begrepen de notulen van de bestuursvergaderingen”) en dan moet je maar weer gaan bewijzen dat zulks niet het geval is. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en legt middels een beperkt aantal in de wet en de statuten met name genoemde documenten verantwoording af aan de Algemene vergadering. Die documenten zijn niet “de administratie”, maar:

   1.  een jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid;
   2. de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering;
   3. deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.

   De wet en ook de statuten melden voorts: “Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit”.
   Ook daarin wordt niet naar de besluitvorming binnen het bestuur verwezen. Die is en blijft voor de leden van de vereniging ‘geheim’ en voor de bestuursleden vertrouwelijk. Anders zou je als bestuur niets meer zonder deze vertrouwelijkheid kunnen bespreken. De wet die dit alles beheerst is: Burgerlijk Wetboek Boek 2 Rechtspersonen en dan met name de artikelen van titel 2 Verenigingen (art. 26 – 41).
   De statuten van de VvE sluiten hierbij aan. Waar de heer [naam] naar verwijst is inderdaad (het modelreglement van) een “echte” Vereniging van Eigenaars (let op de ‘-s’, dus niet ‘Eigenaren’ met ‘-en’). Dat is iets anders dan een gewone vereniging, zoals de VvE GRD er een is. De VvE (van de appartementsrechten) wordt door een geheel andere boek van het BW (boek 5 Zakelijke rechten) geregeerd dan een normale vereniging (boek 2: Rechtspersonen).  Diezelfde website waarnaar [naam] verwijst zegt over Boek 2: “Daarnaast bepaalt art. 5:124 lid 3: titel 2 van Boek 2 is slechts van toepassing voor zover de onderhavige afdeling (red.: het gedeelte van boek 5 dat over VvE’s en appartementsrechten gaat) daarnaar verwijst”.
   Voor de discussie over het al dan niet zenden van de bestuursvergaderingverslagen aan de leden van de vereniging wijs ik in mijn eerste betoog naar artikel 48 BW2 en dan met name lid 1: daarin komt wel het woord ‘bestuursverslag’ voor, maar dat is een jaarverslag, dat wordt ondertekend door alle bestuursleden. De bestuursverslagen van de VvE GRD worden volgens de statuten ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Daarin ligt al primair het verschil besloten in de aard van het verslag.
   Vervolgens is de vraag of in Boek 5 een aanwijzing is te vinden die afwijkt van of verwijst naar dit artikel van boek 2 BW.
   In boek 5 wordt op een geheel andere wijze naar een “Vergadering van eigenaars” gekeken dan naar een “Algemene vergadering” van een vereniging: dat is het hoogste orgaan, waarbij het bestuur de besluiten van de vergadering moet uitvoeren, terwijl boek 2 (net als de statuten van de VvE GRD) het bestuur een zelfstandige bevoegdheid toekent.
   Art. 131.3 Boek 5 bepaalt: Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de middelen der vereniging en draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars. En lid 4 : Bij besluit van de vergadering van eigenaars kan van het vorige lid worden afgeweken en kunnen aan het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn taak worden gegeven.
   Dat is een veel meer ondergeschikte rol dan het bestuur van een vereniging met zelfstandige bevoegdheden: Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
   En: Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
   Expliciet meldt art. 135 BW5 dat art. 45.4 en 48 van BW 2 van toepassing zijn.
   Artikel 48 is waar ik ook naar verwijs, maar dat is echt iets anders dan “de administratie” (waaronder de bestuursverslagen). Bij een “echte” VvE kan ik me een veel nadrukkelijker controle voorstellen, hoewel ook daar een “kascommissie” mogelijk is, maar bij een reguliere vereniging met een klare functiescheiding tussen bestuur en “Algemene vergadering” kan daar geen sprake van zijn.

   Maar het meest belangrijke en in het oog springende argument om bij de VvE GRD geen inzage te verlenen in bestuursverslagen wordt gevormd door het volgende artikel in het modelreglement voor de “echte” VvE: “Artikel 58 Informatieverstrekking 58.1 Het Bestuur is, tenzij dit in strijd is met privacyregelgeving, verplicht aan iedere Eigenaar (waaronder in dit Artikel begrepen een Ondereigenaar die dat verlangt alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het Gebouw en/of de Grond en het beheer van de fondsen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. Het Bestuur houdt de Eigenaars en Gebruikers op de hoogte van het adres, e-mailadres en telefoonnummer van het Bestuur en van de Beheerder. Het Bestuur geeft de Eigenaar op diens verzoek de gelegenheid om tegen kostprijs foto’s of fotokopieën te maken van de door hem ingeziene boeken, registers en bescheiden” hoewel in de nadere uiteenzetting wat tot de administratie behoort ook weer een aanleiding kan worden gevonden om bestuursverslagen daar niet onder te rekenen. Een dergelijke bepaling komt niet in de statuten noch in de huishoudelijke reglementen van de GRD voor.

   Ik handhaaf dus mijn conclusie: je bent niet verplicht de verslagen van de bestuursvergadering aan de leden van de VvE ter beschikking te stellen.

   • Dit onderwerp is gewijzigd 3 weken, 4 dagen geleden door .
   #12908
   Rob
   Deelnemer

    Zo te lezen gaat het hier over een “gewone” vereniging en niet over een vereniging van eigenaars van een appartementsrecht.

    Maar het meest belangrijke en in het oog springende argument om bij de VvE GRD geen inzage te verlenen in bestuursverslagen wordt gevormd door het volgende artikel in het modelreglement voor de “echte” VvE: “Artikel 58 Informatieverstrekking 58.1 Het Bestuur is, tenzij dit in strijd is met privacyregelgeving, verplicht aan iedere Eigenaar (waaronder in dit Artikel begrepen een Ondereigenaar die dat verlangt alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het Gebouw en/of de Grond en het beheer van de fondsen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. Het Bestuur houdt de Eigenaars en Gebruikers op de hoogte van het adres, e-mailadres en telefoonnummer van het Bestuur en van de Beheerder. Het Bestuur geeft de Eigenaar op diens verzoek de gelegenheid om tegen kostprijs foto’s of fotokopieën te maken van de door hem ingeziene boeken, registers en bescheiden” hoewel in de nadere uiteenzetting wat tot de administratie behoort ook weer een aanleiding kan worden gevonden om bestuursverslagen daar niet onder te rekenen. Een dergelijke bepaling komt niet in de statuten noch in de huishoudelijke reglementen van de GRD voor.

    Ik denk niet dat je daar nog iets tegen in kan brengen.
    PS. in het geval het wel om een boek 5 vereniging had gegaan ben ik het oneens met de voorlaatste zin “… hoewel in de nadere uiteenzetting wat tot de administratie behoort ook weer een aanleiding kan worden gevonden om bestuursverslagen daar niet onder te rekenen”.
     

    #12909
    Bob
    Deelnemer

     Voor nadere informatie zie HIER
     Meer informatie over de status van deze VvE.

     #12911
     Bob
     Deelnemer

      Hi Rikkie,
      Verlate reactie, had vandaag bijzonder weinig tijd.
      Stukken GRD bekeken. Mijn conclusie is dat het betoog van de jurist sluitend is. Zover de theoretische kant.
      Merk op dat de eigenaars van de woningen een mandelig eigendom(srecht) hebben in de VvE GRD.
      Maar dat is niet met absolute zekerheid einde verhaal voor jou.
      Vraag. Wat is jouw (ook bij eventuele rechtsgang) aantoonbare en steekhoudende belang om de notulen in te zien?
      Groet, Bob.

      #12915
      Roel
      Sleutelbeheerder

        
       Onderstaand bericht was binnengekomen via de feedback knop
       Deze knop niet gebruiken voor reacties op het forum a.u.b. !
       —————————————————————————

       Beste  Bob,

       Dank voor je reactie. Ik heb geen ander belang dan dat ik deze VvE niet transparant vind, en dat zou willen veranderen. Ik laat het hier maar bij. Nogmaals dank.

       met vriendelijke groeten,

       Richard

       Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

      5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
      • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.