wijziging statuten

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • #9637
  Jock
  Deelnemer

   Beste mensen,

   Ik heb eerder al iets gepost over de gang van zaken in onze VvE maar nu lijken zaken concreet te worden.

   Tijdens de vorige vergadering is gesteld dat men voornemens is om de splitsingsakte te wijzigen zodat daarna leden die enkel een parkeerplaats hebben fors meer gaan betalen aan servicekosten en de leden die ook een woning hebben daardoor een stuk minder.

   Op de agenda die dik twee weken voor de a.s. vergadering gestuurd werd staat het volgende punt: ” Bespreking tekstvoorstel met de te wijzigen statuten.”

   Dat tekstvoorstel is niet bijgevoegd, wel staat er dat er nog stukken volgen.

   Feiten: drie parkeerplaats-eigenaren gaan tegenstemmen. De vergadering is over 9 dagen en ‘stukken’ zijn er nog niet. Modelreglement 2006 is van toepassing.

   De VvE heeft als gewoonte te stemmen over alles, en bepaalt dat tijdens de vergadering, dus zonder dat op de agenda is aangekondigd dat er gestemd wordt. Het is dus heel goed mogelijk dat men meteen na de bespreken over gaat tot stemming en ook is zeker dat 90% van de leden vóór stemt.

   De 3 parkeerplaats eigenaren willen binnen drie maanden nadat een rechtsgeldige wijziging is aangenomen naar de rechter.

   Maar het is wel van belang om vast te kunnen stellen dat zo’n wijziging rechtsgeldig is aangenomen, het is erg duur om tegen een besluit te gaan procederen dat er eigenlijk niet eens is….

   Mijn concrete vraag: als wij tussen 9 dagen voor de vergadering en de vergadering een statutenwijzigings-tekst voor de neus krijgen en als men tijdens de vergadering beslist dat die aangenomen is, is dat dan een rechtsgeldig besluit? Zoniet, nietig of vernietigbaar? Want zelfs als iets onterecht tijdens een vergadering wordt aangenomen, als men de notaris daarna een akte laat passeren is het gebeurd..!

   Ik kom daar met de wetsteksten en ook het artikel dat jullie mij hier eerder aanreikten niet uit.

   Alvast bedankt!

    

   #9638
   Rob
   Deelnemer

    Allereerst lijkt het mij zeer raadzaam contact te zoeken met een professionele jurist op het gebied van het appartementsrecht over deze casus.
    In het eerder aangehaalde artikel van mr. de Laat op VvErecht.nl is o.a. te lezen :
    “… Hierbij dient ervoor te worden gezorgd dat –ingeval van (ook) wijziging van het reglement van de vereniging- minimaal vijf (5) dagen vóór de aanvang van die vergadering een ontwerp van de akte tot wijziging ter inzage is gelegd ten behoeve van alle leden (artikel 2:42 lid 2 BW).”
    Als men zich niet aan bovenstaande termijn zou houden en het besluit toch wordt aangenomen* is er naar mijn mening sprake van een geldig, maar vernietigbaar, besluit.
    *) indien het tot de wijziging strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald.
    Ook als eerder genoemde termijn en procedure wel in acht wordt genomen heeft iedere eigenaar die tegen de wijziging is natuurlijk de bevoegdheid om op grond van BW5:140b lid 2 vernietiging van het besluit tot wijziging van de akte te vorderen.
     

    #9643
    Bob
    Deelnemer

     Als men zich niet aan bovenstaande termijn zou houden en het besluit toch wordt aangenomen* is er naar mijn mening sprake van een geldig, maar vernietigbaar, besluit.

     Naar alle waarschijnlijkheid niet alleen maar vernietigbaar, maar (eveneens) nietig vanwege bijvoorbeeld een fundamenteel totstandkomingsgebrek wanneer, geheel of volledig, niet aan de termijn is voldaan. Die 5 dagen zijn essentieel voor voorbereiding, bestudering en reflectie (en nader (juridisch) advies vragen).
     Er zal wat mij betreft sprake zijn van nietigheid en vernietigbaarheid, samenloop, met bijbehorende consequenties.
     Daarnaast zou de notaris in mijn ogen nadrukkelijk falen en onzorgvuldig handelen wanneer hij/zij enige akte zou passeren zonder gedegen en adequate controle vooraf.
     Met hetgeen ik hierboven aangeef zie ik meerdere argumenten die aan vernietiging/nietigheid een goede grond geven. Zeker niet gaan voor alleen maar vernietiging van het door jou verwachte besluit.
     Afwachten en (te laat) acteren op het ongetwijfeld later genomen besluit is met stellige zekerheid géén optie. Zeker reden om per direct een jurist in de arm te nemen. Jammer dat jouw rechtsbijstandverzekering kennelijk niet dekt.

     #9654
     Rene
     Deelnemer

      Ik zie zonder goede onderbouwing, d.w.z. verhoudingsgewijs toenemende kosten van een parkeerplek t.o.v. de woningen, geen aanleiding om de splitsingsverhoudingen te wijzigen.
      Een wijziging van de AvS puur om een minderheid financieel te benadelen zonder gegronde rede, dat is waar het denk ik op neer komt, zal vroeg of laat stranden. Terwijl en wel onnodige kosten gemaakt zijn.
      Ik lees overigens met gefronste wenkbrauwen je andere topic waar in ook in gereageerd heb destijds. “virtuele statuten” en afwijken van de splitsingbreuken….
      Feit is dat er iemand heeft (of eigenlijk iedereen) zitten slapen en enige jaren overheen gegaan zijn waardoor ‘t nooit meer 100% eerlijk recht te trekken is.
       

      #9655
      Jock
      Deelnemer

       Rob, Bob en Rene, hartelijk dank, hier kan ik iets mee.
       Om nog even in te gaan op de gefronste wenkbrauwen van Rene: het is geen kwestie van slapen, het is een mix van moedwil en onkunde. Ik ben eigenaar van een parkeerplaats vanaf 2015 maar ik heb de notulen vanaf het begin (denk ik) en dat is 2012. En ik kan objectief vaststellen dat de leidende houding altijd geweest is: wij doen wat wij willen en met wetten en reglementen hebben we niks te maken (die heeft ook praktisch niemand bij zich tijdens een vergadering). Onderliggend probleem is dat er veel meer parkeerplaatsen zijn dan woningen zodat men een ander belang heeft. Tel daarbij op dat de woningeigenaren samen aan een gezellig hofje wonen en ongetwijfeld met elkaar barbecuen, terwijl de parkeerplaatseigenaren extern wonen en/of verhuren. Dat moet natuurlijk niks uitmaken, maar dan snappen jullie het sfeertje. In de vergadering krijgen de woningeigenaren alle ruimte, vragen van de parkeerplaatshouders worden genegeerd etc etc. En dan kun je over regeltjes beginnen, maar tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een enorme kloof. Wie naar de rechter zou willen stappen over alles wat hier gebeurd en genotuleerd is zou tientallen zaken hebben lopen. Vandaar dat ik me enkel op de hoofdzaak probeer te focussen.
        

       #9657
       Bob
       Deelnemer

        Graag gedaan, en dat sfeertje stond me al helder op het netvlies met ook jouw eerdere thread. 😉
        Triest dat het zo loopt!
        De (extra) optie bestuur samen met 80% van alle stemmen is gekozen om te voorkomen dat één lid (of slechts enkele leden) eenvoudig een ((zeer) breed gewenste) wijziging van de AvS zou(den) kunnen blokkeren, met het procesinitiatief aan de kant van de (grote) meerderheid aan leden die (terecht) een wijziging van de AvS wenst.
        Wrange keerzijde daarvan is dat, zeker wanneer/nu “men” je een poets probeert te bakken (lees een streek te leveren), in jouw geval het procesinitiatief bij de wat mij betreft volkomen terechte wijzigweigeraars komt te liggen.
        Voor mij wederom aangetoond dat perfect en eenvoudig in VvE-land een illusie is en zal blijven.
        Sterkte en succes gewenst!

        #9762
        Jock
        Deelnemer

         Welnu, de vergadering is achter de rug! En het wordt alleen maar gekker.
         Ik zou jullie af en toe een dingetje voor willen leggen , maar dat zal niet telkens over hetzelfde gaan, er speelt teveel, ook als ik mij beperk tot ‘mijn’ belangen.
         Is het slim om in dit draadje verder te gaan, of wordt dat niet gelezen en moet ik telkens een nieuw topic aanmaken..?

         #9763
         Bob
         Deelnemer

          Indien onderwerp hetzelfde blijft (i.c. wijziging statuten) in hetzelfde draadje doorgaan, andere onderwerpen in een nieuw draadje.
          Als je daar niet aan zou houden regelt de redactie het zelf.  😉
          Wat wordt er steeds gekker?  😉

          #9764
          Carla
          Deelnemer

           @ Jock, wanneer je nog wat zaken ter tafel wilt brengen Zou ik je willen adviseren om te kijken of er al een rubriek voor bestaat ( zie linker kolom op de startpagina ) en daarbij aan te sluiten. Je kan natuurlijk ook zelf een nieuw pagina openen met een door jou gewenst topic. Het lijkt mij dat het voor een zoekend VvE lid dan wat eenvoudiger is om vragen en eventuele antwoorden te blijven volgen. Is een lezer geïnteresseerd in wat jij allemaal ter berde brengt of hebt gebracht dan kan hij/zij altijd nog verder zoeken via een klik op je gebruikersnaam.

           #9766
           Jock
           Deelnemer

            Duidelijk, bedankt!

            @Bob
            : wat steeds gekker wordt is eigenlijk ‘alles’ 🙂
            Zoals ik eerder al uitgelegd heb werden in deze VvE vanaf ongeveer 2013 ‘fantasie’-statuten gehanteerd om zo de parkeergarage-kosten in afwijking van de enige echte statuten met zo’n 300% te laten stijgen. In december heeft een advocaat daarover gezegd dat dat niet correct is en sterk nog: dat zijns inziens het toenmalige besluit om tot statutenwijziging ook niet meer geldig was zodat die nieuwe splitsingsakte notarieel helemaal niet meer gepasseerd zou kunnen worden. Wat ik hierboven voorspelde gebeurde dus afgelopen zaterdag: er werd ter plekke een nieuwe statuten-wijzigingstekst op tafel gelegd maar iemand had op het laatste moment gelezen dat deze een tijdje ter inzage gelegd had moeten worden, dus is het zinnetje dat deze wijziging op 23 maart aangenomen is met pen doorgestreept (!). De besluitvorming gaat dus naar de volgende vergadering , maar men wilde NU weten of wij/ik tegen zouden stemmen. Ik wilde deze tekst (met daarin verwijzingen naar andere artikelen van de splitsingsakte) op mijn gemak kunnen bestuderen thuis, samen met de hele tekst van de akte. En daarover kunnen nadenken en eventueel advies inwinnen. Maar men heeft desgevraagd dezelfde tekst als zes jaar geleden (voor mijn tijd) gehanteerd dus men voelt op zijn klompen aan dat wij hier niet meer akkoord zullen gaan. En de hele club keerde zich verbaal agressief tegen mij. Nu hoef ik daar geen vrienden te hebben, maar toch zijn dit soort dingen erg vervelend om mee te maken. Op inhoud kan ik mijn mannetje wel staan, maar tegen op onderbuikgevoelens gebaseerde beledigingen en insinuaties kan ik niet zo goed. Toen ik later over een heel ander onderwerp een gewone en rustige vraag stelde (waar ooit het besluit genotuleerd was dat servicekosten niet jaarlijks afgerekend werden maar het surplus bij de reserves gevoegd werd) schreeuwde de voorzitter dat hij “het” nu zat was en op het punt stond af te treden zodat wij het vervolgens verder uit konden zoeken, en dat was IK schuld (picture uitgestrekte arm met uitgestoken vinger). Op mijn vraag kwam geen antwoord, wel gaf een ander lid aan dat dit inderdaad nooit genotuleerd was (zodat ik dan toch een punt had?). Enfin, dit laatste heeft niks met dit draadje te maken, maar ik wilde je vraag even (deels) beantwoorden. Ik zal nu even een andere rubriek gaan opzoeken om mijn vraag over het voorzitterschap te stellen.

            #9771
            Bob
            Deelnemer

             Tsjongejonge, wat een drama. Triest dat het allemaal zo loopt.
             Dreigen met aftreden heb je niets aan, beter de daad bij het woord voegen. 😉
             Hou je haaks, jij hebt gelijk. Alleen een inhoudelijk en open gesprek zou moeten/kunnen helpen. Ik zie echter gezien het geschetste “sfeertje” niet direct dat daar zicht op is.
             Sterkte, Bob

            11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.