Zonnepanelen financieren uit reservefonds

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
 • Auteur
  Berichten
 • #4688
  Adri Moggre
  Deelnemer

   Onze VvE heeft een gedegen reservefonds met MJOP onderbouwd.

   Aanschaf en onderhoud zonnepanelen komt hier niet in voor.

   Is het toegestaan zonnepalen direct aan te schaffen en te betalen uit het fonds.

   Zonnepanelen bedragen 25% van het opgebouwde saldo reserve fonds

   #4693
   kv66
   Deelnemer

    Het zijn geen uitgaven tbv onderhoud en hoewel ik het niet direct/expliciet kan onderbouwen met een of ander artikel lijkt het mij niet billijk dat gelden die voor een specifiek doel bijeen gespaard zijn voor een ander doel worden uitgeven. Na het doen van deze uitgave is het reservefonds ineens niet meer zo “gedegen”. Je komt nu dus tekort op de alle andere posten uit het MJOP. Als over een aantal jaren het dak aan de beurt is, is er dus te weinig geld in kas daarvoor. Ik denk dat een “goed/gedegen” bestuur hier een stokje voor zou moeten steken. Dit soort uitgaven moet direct worden afgerekend, dwz iedereen stort zijn deel.
    Ik begrijp al tijden niet de juichverhalen die ik hier en daar lees van VvE besturen die glunderend vertellen dat er zonnepanelen op het dak gezet zijn en dat die betaald zijn uit het reservefonds. En als klap op de vuurpijl ook nog verklaren dat diegene die tegen waren alsnog mee betalen omdat een meerderheid die uitgave heeft goedgekeurd. Meestal zijn het forse bedragen en ik begrijp werkelijk niet dat men die zomaar uit het reservefonds kan betalen. Tenzij dat reservefonds een enorme post onvoorzien heeft, zijn alle gelden in dat fonds als het ware geoormerkt vanuit het MJOP. Er is dus geen “vrij” beschikbaar geld in het reservefonds voor leuke (hebbe)dingen die ALV’s en/of besturen bedenken, al dan niet aangespoord door de overheid.
    Ik weet niet hoe de besluitvorming is gelopen, maar bij ons in MR2006 geldt artikel 38.5 voor zaken die niet onder het onderhoud vallen:
    “5. aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal.”
    Is er bij jullie ook zoiets en is daarnaar gehandeld?
    Daarnaast heeft dit artikel 38.5 een staartje en wel in de vorm van artikel 38.8:
    “8. Het in het vijfde lid en zesde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet als een uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen. De eigenaar die van zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen”.
    Vooral de laatste zin is een aardige. Als je vindt dat je er geen voordeel van hebt, hoef je niet mee te betalen. Impliciet kan je hieruit concluderen dat dit soort uitgaven niet uit het reservefonds betaalt mogen/kunnen worden. Immers als je van je recht gebruik wilt maken om niet bij te dragen kan dat niet omdat het al uit het reservefonds betaald is/wordt; je hebt dan dus al bijgedragen.

    #4694
    Carla
    Deelnemer

     Beste kv66,
     Ik vermoed dat je twee Modelreglementen door elkaar haalt. nl. Modelreglement 2006 en dat van 1992.
     Wanneer het M.R. van 2006 geldend is dan komt art. 10 in beeld voor wat betreft het reservefonds en voor de wijze van besluitvorming is dat art. 52.
     Het zou inderdaad wenselijk zijn wanneer Adrie even aangeeft welk modelreglement bij hem/haar van toepassing is.
     Verder denk ik zelf dat het argument ‘ er geen voordeel van te hebben ‘ in dit geval geen stand zal houden. De kosten voor elektra gaat immers voor een ieder wat naar beneden.
     Ik ben het overigens van harte met je eens dat het zeker niet verstandig is om de kosten te gaan onttrekken uit het reservefonds. Vroeg of laat kom je dan geld te kort voor andere zaken.
     Maar…….wanneer je aan de juiste wijze van besluitvorming voldoet en de meerderheid stemt voor, dan denk ik dat je het niet tegen kan houden. Anders dan met steekhoudende argumenten.
     ( art. 10 M.R. 2006 zegt b.v.: Er moet een reservefonds worden gevormd ter voldoening van de kosten die zijn voorzien in het onderhoudsplan als bedoeld in het tweede lid EN ter voldoening van NIET-voorziene schulden en kosten )
     Zonnecollectoren aanschaffen zou dus kunnen vallen onder de NIET voorziene kosten.
     Maar ik pleit, met jou, voor het per huishouden direct storten, naar breukdeel, van het totaal bedrag. En het reservefonds te gebruiken waar het voor bedoeld is.
     Met vriendelijke groet,
     Carla.

     #4695
     Rob
     Deelnemer

      Als ik lees dat er een gedegen reservefonds is, onderbouwd door een MJOP zou ik denken “vooral zo houden”. Dáár is al die jaren voor gespaard en het is fijn als je het onderhoud kan uitvoeren wanneer dat nodig is en de benodigde gelden dan aanwezig zijn.
      De Alinea van KV66 “…Ik begrijp al tijden niet de juichverhalen…., enz” is me uit het hart gegrepen. Daar ben ik het geheel mee eens.
      Toch denk ik, met Carla, dat er wel mogelijkheden zijn om gelden uit het reservefonds te onttrekken voor andere doelen dan beoogd.
      Dan denk ik persoonlijk met name aan het artikel in de reglementen waarin iets wordt geschreven over de bestemming van het reservefonds. Die zin luidt vaak “…. Aan dat fonds zal geen andere bestemming worden gegeven tenzij krachtens besluit van de vergadering….“,  bijvoorbeeld MR1992 artikel 32 lid 1.
      Ik vind niet dat je bij de aanschaf van een dergelijk installatie kan spreken over “niet voorziene uitgaven”. Onvoorziene uitgaven zijn naar mijn idee uitgaven die nodig zijn door onverwachte omstandigheden en/of oorzaken.
      Dat er met de aanschaf van zonnepanelen grote kosten gemoeid zijn is vooraf bekend en daar kan men gewoon rekening mee houden.
      Inderdaad lijkt mij de zinsnede over het wel- of niet voordeel trekken hier ook niet van toepassing.
      Wanneer de zonnepanelen gebruikt worden voor de stroomvoorziening van de gezamenlijke delen lijkt het mij uiterst moeilijk vol te houden dat je daar als eigenaar geen voordeel uit trekt.
      Wellicht is het ook niet onverstandig om in het MJOP te bekijken wanneer de uitgaven voor onderhoud aan het dak/dakbedekking gepland zijn.
      Wanneer die bv over 10 a’ 15 jaar vervangen zou moeten worden en het dak is inmiddels voorzien van zonnepanelen zal het onderhoud daaraan als gevolg van het opnieuw moeten (de)monteren van die panelen naar mijn idee aanzienlijk duurder worden.
      Tenslotte sluit ik me geheel aan bij de laatste zin van Carla,
      … Maar ik pleit, met jou, voor het per huishouden direct storten, naar breukdeel, van het totaal bedrag. En het reservefonds te gebruiken waar het voor bedoeld is.
       
       

      #4697
      kv66
      Deelnemer

       @Carla
       Mea Culpa, je hebt helemaal gelijk. Per abuis 2006 geschreven ipv 1992. In mijn werkzame leven zou ik gezegd hebben: “heb ik expres zo gedaan om te kijken of jullie allemaal wakker zijn”. Nou, jij bent wakker.
       Ik ben het niet met je eens dat het verlagen van de kosten voor iedereen per definitie van voordeel is voor het individu. Het verlagen heeft een prijs nl. een eenmalige storting van een aanzienlijk bedrag. Pas na lange tijd gaat het individu de winst genieten. Ik vind het nogal aanmatigend dat een bestuur danwel een meerderheid van de ALV wel even beslist dat de portemonnee van een lid dat wel kan dragen en dat het toch goed voor hem/haar is op de lange termijn. Let wel, dit gaat niet over onderhoud, maar over extra/nieuwe investeringen. Je moet denk ik altijd in het achterhoofd houden waarvoor een VvE op aarde is. Naar mijn mening is een kerntaak, misschien wel DE kerntaak van een VvE het gebouw dmv onderhoud in de conditie te houden zoals het oorspronkelijk opgeleverd is. Geen taak is naar mijn mening het doen van investeringen die daarboven uit gaan. Als iedereen het met zo’n extra/nieuwe investering eens is en er wordt direct afgerekend kan het natuurlijk wel.
       De vraag is dus: “wie bepaalt eigenlijk of er iets voor een individu van voordeel is”. Dan komt onmiddellijk daar achteraan en hoe wordt dat voordeel dan gekwantificeerd/gekwalificeerd. Is het alleen het financiële voordeel op korte of lange termijn en hoe groot moet dat dan wel zijn? Of is het bijdragen aan de redding van de aarde (groene stroom) ook genoeg om een greep in de kas van het individu te doen?
       Ik ben het ook niet met je eens dat het aangehaalde artikel 10 uit MR2006 ruimte geeft om uitgaven uit het reservefonds te doen voor zaken die niet onder onderhoud vallen. Het gaat denk ik in alle MR’s om het onderhoud. Je kan nog zo’n goed MJOP hebben, maar er komen altijd zaken die onder onderhoud vallen en niet voorzien zijn in het MJOP. Ik denk dat die daar met onvoorzien worden bedoeld. Onderhoudsuitgaven dus die niet in het MJOP zijn opgenomen.

       #4698
       Bob
       Deelnemer

        Hi Dominicus (onder aanname dat kv staat voor Kőchelverzeichnis 😉 ),
        Je schreef eerder : “Het zijn geen uitgaven tbv onderhoud en hoewel ik het niet direct/expliciet kan onderbouwen met een of ander artikel lijkt het mij niet billijk dat gelden die voor een specifiek doel bijeen gespaard zijn voor een ander doel worden uitgeven.
        Zie MR1992 artikel 3 v.w.b. een limitatieve opsomming van de kosten die voor rekening van de leden van de VvE kunnen komen.
        Zie hier in jouw geval met name de leden a en b. Lid a is voor onderhoud, gebruik en behoud, en lid b voor noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen.
        Met vriendelijke groet, Bob.

        #4699
        kv66
        Deelnemer

         @Bob
         Zeer vereerd dat ik met de grote Mozart geassocieerd wordt. Maar nee, kv is daar niet de afkorting van. KV66 speelt nu wel op de achtergrond terwijl ik dit tik. Zeer rustgevend.
         MR1992 artikel 3 lid a t/m j. Tja als ik dit nu zo weer lees, is dat toch eigenlijk een litanie (om bij kv66 te blijven) van dooddoeners.
         De beginregel luidt: “Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder a van het Burgerlijk Wetboek worden gerekend:” en ja hoe kom je erop, lid c van dat artikel zegt dan : “de schulden en kosten van de vereniging”.
         Nee, dan gooi liever lid j in strijd als het zo uitkomt. Dat artikel dekt alles af tot en met het teambuilding reisje van het bestuur naar Australië. Alles in het belang van de gezamenlijke eigenaars toch?. Een gehaaide jurist kan zo’n reisje vast wel zo verdedigen.
         Het is jammer dat er geen toelichting beschikbaar is bij de MR’s (althans ik weet daar niet van), dan kon je nog eens nalezen wat de opstellers eigenlijk bedoeld hebben en hun drijfveren.

         #4700
         Bob
         Deelnemer

          Hi Dominicus (zo blijf ik je toch maar noemen),
          Lid 1J heb ik doelbewust niet aangehaald, de jurisprudentie is allesbehalve eenduidig over het zeer rekbare begrip “belang”.
          Merk echter wel op dat het hier gaat om het belang van de “eigenaars” (duidt op de goederenechtelijke kant van de zaak) en niet om het belang van de “leden” (als zodanig).
          Ik ga verder niet (meer) mee in een nadere discussie over wat wel of niet onder dit lid kan worden “geregeld”. Eerdere discussie vind je ook in dit forum.
          Een leuk standaardwerkje waar je naar zoekt vind je hier:
          https://www.ibr.nl/publicaties/ibr-publicaties/de-model-splitsingsreglementen-toegelicht/
          Zog wel dat je de tweede druk krijgt, want de eerste is niet foutloos.
          Vriendelijke groet, Bob.

          #4701
          Carla
          Deelnemer

           Beste kv66,
           Het instituut van bouwrecht heeft een boek uitgegeven, geschreven door Mr. N.L.J.M. Rijssenbeek advocaat, ‘de modelsplitsingsreglementen toegelicht’. Handleiding voor de praktijk. Zeer de moeite waard wanneer je antwoorden zoekt op je vragen.
           Nu even terug naar M.R. 1992….. ( overigens van harte met je eens om je te blijven verhouden tot het begrip onderhoud ), wat tegelijk niet wil zeggen dat je geen uitgaven zou kunnen doen die buiten het onderhoud vallen.
           Ik ga met je mee met het denken van jou en Rob en wil me daarin verhouden tot art. 38 e.v.
           Art. 38, lid 5 spreekt over ‘ buiten het onderhoud vallende uitgaven.’  Er van uitgaande dat zonnecollectoren hieronder vallen. Kan er dus wel besloten worden voor deze uitgave maar onder bepaalde voorwaarden. ( zie verder art.38 lid 5 )
           Zelf pak ik dan art.38 lid 7, daarin wordt bepaald het broodnodige voorschotbedrag en wanneer het totaal van het benodigde bedrag binnen is, kan het werk worden uitgevoerd.
           Art. 38 lid 8, houdt naar mijn idee geen stand, mocht dat worden ingebracht.
           Wanneer het deze weg heeft bewandeld, geheel volgens de regelen der kunst, dat helpt geen lieve moedertje meer om bezwaar aan te tekenen.
           Maar nu…..stel dat de route juist is bewandeld, aan alle voorwaarden is voldaan, en er komt toch het voorstel om de kosten voor de zonnecollectoren te gaan onttrekken aan het reservefonds?
           Dan, denk ik, dat mocht dat goed onderbouwd worden, alle mogelijke gevolgen goed besproken, vanzelfsprekend mede afhankelijk van hetgeen ( aan onderhoud ) te wachten staat n.a.v. het M.J.O.P , dat de vergadering , wederom met de juiste stemverhouding, daartoe zou kunnen en mogen besluiten.
           Dat dit, in mijn beleving een zeer onverstandig besluit zou kunnen zijn, blijft overeind.
           In de toelichting staat: het gaat om besluiten ……
           1) die betrekking hebben op buiten het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken vallende uitgaven ( gewoon onderhoud ) of die geen verband houden met noodzakelijke herstelwerkzaamheden, vernieuwingen en vervangingen van diezelfde gemeenschappelijke gedeelten en zaken ( groot onderhoud en renovatie ) , voorts
           2) die betrekking hebben op uitgaven, die ten laste komen van het reserefonds, en
           3) die betrekking hebben op verplichtingen die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.
           Met vriendelijke groet,
           Carla.

           #4702
           Bob
           Deelnemer

            Hi Dominicus,
            Naar aanleiding van de post van Carla hierbij de volgende aanvulling.
            MR1992 artikel 38 lid 5 is niet het artikel dat uitgaven buiten het reguliere onderhoud mogelijk maakt. Dat is ook niet de bedoeling van dat artikel (er is verschil tussen “mogelijk maken” en “niet uitsluiten”). Artikel 38 lid 5 geeft slechts aan wanneer er aan quorum en stemverhouding zwaardere eisen worden gesteld (gekwalificeerde meerderheid).
            HET artikel dat uitgaven buiten het reguliere onderhoud mogelijk maakt is artikel 38 lid 8. Ingeval tot uitgaven voor de aldaar genoemde zaken wordt besloten geldt de gekwalificeerde meerderheid uit lid 5 en zo nodig een tweede vrgadering als in lid 6. Aanbrengen van zonnepanelen valt onder het aanbrengen van een nieuwe installatie (en is daarmee géén onderhoud, noch is er sprake van voortvloeien uit onderhoud).
            De aangehaalde 3 punten uit de toelichting gelden uitsluitend voor de situatie waar MR2006 van toepassing is. Deze opsomming is daarmee in dit geval (MR1992) niet op zijn plaats, noch van kracht. Deze opsomming geeft nadere uitleg bij MR2006 artikel 52 lid 5. (Voor Carla: er staat dan ook nadrukkelijk “sedertdien”)
            Afhankelijk van de feitelijke gang van zaken is enig hierboven bedoeld besluit wel degelijk (en binnen een eventueel geldende fatale termijn!) aan te vechten bij de rechter.
            Met vriendelijke groet, Bob.

            #4713
            Rob
            Deelnemer

             Hoi Bob,
             Ik ben het geheel met je eens dat art.37-8 hier van toepassing is als het gaat om het aanschaffen van zonnepanelen, ook naar mijn mening is er dan sprake van een nieuwe installatie.
             Ik volg je alleen niet zo in je afsluitende zin :
             … Afhankelijk van de feitelijke gang van zaken is enig hierboven bedoeld besluit wel degelijk (en binnen een eventueel geldende fatale termijn!) aan te vechten bij de rechter.
             Wanneer een dergelijk besluit, even los gezien van de financiering, geheel conform de regelgeving genomen wordt zal het naar mijn idee niet eenvoudig zijn om dat besluit door een rechter te laten vernietigen.
             Of bedoelde je het anders?
             Met vriendelijke groet,
             Rob

             #4716
             Bob
             Deelnemer

              Hi Rob,
              Hiermee reageerde ik op de, wat mij betreft foute, post/uitleg van Carla, die beweerde dat bezwaar maken geen enkele kans zou maken.
              Verder is er niet duidelijk wat er precies is gebeurd bij het nemen van het besluit. Zomaar stellen dat bezwaar maken geen zin heeft is niet goed.
              Vandaar dat ik schreef, “Afhankelijk van de ……..”.
              Vriendelijke groet, Bob.

              #4718
              Bob
              Deelnemer

               Overigens, de vraag van Adri was of de zonnepanelen uit de reserve GO mogen worden betaald. Het antwoord daarop is, ja.
               Op de vraag of die wijze van financiering verstandig is zeg ik volmondig, nee.
               En dan nog voor de volledigheid. Deze uitgave kan op geen enkele manier een “niet voorziene uitgave” heten.
               Vriendelijke groet, Bob.

               #4720
               Carla
               Deelnemer

                Beste Bob,
                Ik heb nergens de suggestie gewekt en/of ‘zomaar gezegd dat bezwaar maken geen zin zou hebben. Dat deed ik pas nadat ik uiteen had gezet dat aan alle noodzakelijke en voorwaarde scheppende regelgeving voldaan zal moeten zijn…..
                Jouw genoemde ‘afhankelijk van’ komt daarmee dus overeen.
                Naar mijn idee corrigeerde je iets te snel. 😉
                Met vriendelijke groet,
                Carla.

                #4721
                Bob
                Deelnemer

                 Nee Carla, jouw uitleg klopte niet, en daarboven citeerde je ook het Boek van Rijssenbeek nog eens verkeerd. Ik was niet te snel, maar correct.
                 Vriendelijke groet, Bob

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.