Reageer op: Opzegtermijn beheerovereenkomst VvE

#10122
Gerard
Deelnemer

  Allen,
  Hartelijk dank voor de felicitaties.
  Voor de oplettende lezers onder ons was van een rechtszaak geen sprake. Het geschil is voorgelegd aan de Geschillencommissie VVE Management,
  Hieronder de uitspraak:
  Beoordeling van het geschil
  De commissie heeft het volgende overwegen.
  In de notulen van de ALV van de VvE van 30 juni 2016 staat het volgende vermeld:
  “9. Beheervergoeding VVE Beheerder”
  In overleg met de grooteigenaar, de assetmanager/vertegenwoordiger van de grooteigenaar wordt de beheervergoeding per 01 januari 2017 naar beneden gesteld op ca. € 6.340,– per jaar incl. BTW. De beheervergoeding over het jaar 2016 zal eveneens naar beneden worden gebracht naar ca. € 7.770,– incl. BTW
  De vergadering neemt dit ter kennisgeving aan echter door de voorzitter wordt opgemerkt dat men graag gekend wil worden in afspraken welke gemaakt worden”>
  De betekenis die aan deze mededeling in de ALV van 30 juni 2016 moet worden toegekend, betreft in de kern het geschil tussen partijen. Daarbij constateert de commissie dat de weergave ervan in de notulen niet door partijen wordt betwist. De notulen zijn door de VvE goedgekeurd op de ALV van 14 december 2016. Ten aanzien van het hierboven geciteerde zijn toen geen opmerkingen gemaakt.</span>
  Waar het bedrijf zelf de verslaglegging van de betreffende vergadering heeft verzorgd, zou een betwisting ervan door het bedrijf overigens ook niet in de rede liggen.
  De commissie stelt op basis van het hierboven geciteerde vast dat op de ALV van 30 juni 2016 alleen de mededeling is gedaan dat de beheervergoeding wordt verlaagd voor 2016 en 2017. Over eventueel daaraan verbonden voorwaarden is niet gesproken. Naar het oordeel van de commissie mocht de VvE op basis van deze mededeling, die in aanwezigheid van het bedrijf is gedaan, er gerechtvaardigd op vertrouwen dat het bedrijf de beheersvergoeding ongeclausuleerd verlaagde. Dat de ALV deze mededeling ter kennisgeving heeft aangenomen, kan daarbij beschouwd worden als de aanvaarding
  van de wijziging van de beheervergoeding zoals die afgesproken was in de beheerovereenkomst. Dat met de toenmalige grooteigenaar binnen het complex, bepaalde voorwaarden voor de verlaging van de beheervergoeding waren afgesproken wil de commissie aannemen, maar niet de grooteigenaar, maar de VvE was voor de beheersvergoeding de contractpartij van het bedrijf. Dat de grooteigenaar op dat moment de meerderheid van de stemmen in de ALV zou hebben gehad, maakt dat niet
  anders. Het niet tijdig bespreken van deze condities met de VvE moet voor risico van het bedrijf komen. Waar vast staat dat (het bestuur van) de VvE in ieder geval niet eerder dan in september 2016 op de hoogte is gesteld van de voorwaarden die het bedrijf verbond aan de verlaging van de beheervergoeding, is dat in het licht van de mededeling in de ALV van 30 juni 2016 te laat.
  De commissie is derhalve van oordeel dat  het bedrijf ten opzichte van de VvE gehouden kan worden aan de verlaging van de beheervergoeding, zoals medegedeeld in de ALV van 30 juni 2016.
  Dat betekent dat het bedrijf het door de VvE teveel betaalde dient terug te betalen. Onweersproken betreft dat een bedrag van € 3.245.70 voor het jaar 2016 en een bedrag van € 2.672,64 voor het jaar 2017.
  Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
  Derhalve zal als volgt worden beslist:
  Beslissing
  Het bedrijf betaalt een bedrag van € 5.918,34 aan de VvE. Betaling dient te geschieden binnen 1 maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
  Bovendien dient het bedrijf overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 605,– aan de opdrachtgever te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
  Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie
  behandelingskosten verschuldigd.
  Aldus beslist door de Geschillencommissie VvE Management