Reageer op: Bevoegdheid Bestuurder

#10820
Rob
Deelnemer

    Een lid is bestuur, verzorgt de administratie en de notulen. Hij heeft over 2017 ook de controle verzorgd als zijnde de kascommissie. Ik weet inmiddels dat dit in strijd is met de wet maar niet waar ik de informatie kan vinden.

    Dat is te lezen in lid 2 van BW2:48;
    “…Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”
    Wat betreft je tweede vraag is mij niet geheel duidelijk wat je nu bedoelt.
    De 2 handtekeningen waar jij waarschijnlijk op doelt hebben betrekking op uitgaven ten laste van het reservefonds.