Reageer op: Kan een VVE lid eenzijdig de splitsingsakte aanpassen?

#10953
Anoniem
Deelnemer

  @ Dankjewel voor je uitvoerige beargumentering Bob
  Heb inmiddels ook het modelreglement gevonden. Dat staat ook in de splitstingsakte.

  De komparant verklaarde tot bovenstaande splitsing over te gaan en aan het voormelde modelreglement, waarvan de bepalingen, zoals hiervoren gemeld, als reglement zullen gelden, voorts de navolgende wijzigingen aan te brengen en de bepalingen toe te voegen, waarin als daarin artikelen worden vermeld, de artikelen van het modelreglement bedoeld zijn:
  a. De toestemming, bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt geacht verleend te zijn voor het eigen gebruik van hen, die hun appartement verkregen door levering door de komparant in deze, dan wel van diens rechtverkrijgenden onder algemene titel of één hunner;
  b. De gedeelten in de gemeenschap bedoeld in artikel 14 lid 1 zijn als volgt;
  voor het appartement nummer 1: vijf/vijfentwintigste gedeelte;
  voor het appartement nummer 2: zeven/vijfentwintigste gedeelte;
  voor het appartement nummer 3: zeven/vijfentwintigste gedeelte;
  voor het appartement nummer 4: zes/vijfentwintigste gedeelte;
  terwijl in aanvulling op artikel 14 lid 3 de lasten verbonden aan het onderhoud en reparatie van de bedekking van het plat, behorend bij het appartement indexnummer 3 uitsluitend komen voor rekening en risico van de eigenaar van dit appartement;
  c. De vereniging van eigenaren, bedoeld in artikel 20, welke bij deze wordt opgericht, draagt de naam Vereniging van Eigenaren (***) en is gevestigd te ***.
  d. De vergaderingen van eigenaren, bedoeld in artikel 21 lid 4 worden gehouden te ***;
  e. Het maximaal aantal stemmen, bedoeld in artikel 22 lid 4 bedraagt 4, namelijk voor:
  het appartement nummer 1: één stem;
  het appartement nummer 2: één stem;
  het appartement nummer 3: één stem;
  het appartement nummer 4: één stem;
  f. Voor de eerst maal wordt overeenkomstig artikel 30 lid 4 tot administrateur benoemd: de heer ********, accountant , wonende te ***, per adres ********
  g. Het bedrag bedoeld in artikel 32 lid 2, wordt vastgesteld op vijfhonderd gulden;
  h. artikel 21 lid 3 wordt gewijzigd in dier voege, dat voor “tenminste vijf eigenaren” wordt gelezen “twee eigenaren” en dat voor “verzoeken” wordt gelezen “verzoekt”;
  i. In artikel 26 lid 5 wordt het gedeelte “mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen geschrapt.