Reageer op: VvE-besluit tot het vaststellen van de jaarlijkse reservering

#109616
PMSchC
Deelnemer

  Interessante en tegelijk verwarrende uitspraak! Met name 3.7 “Gelijkmatige toerekening” roept vragen bij mij op.

  Het gaat mij om de tekst “De kantonrechter stelt vast dat dit wel zo is opgenomen in het MJOP, maar dat uit de notulen van de vergadering niet blijkt dat is besloten de reservering jaarlijks te indexeren. Daarnaast is de kantonrechter met [verzoeker] van oordeel dat deze wijze van reserveren strijdig is met de wet. Dat de kosten gelijkmatig moeten worden toegerekend aan de onderscheiden jaren, houdt naar het oordeel van de kantonrechter tevens in dat de reservering zo moet worden vastgesteld dat elk jaar eenzelfde bedrag wordt gereserveerd. Het ieder jaar laten oplopen van het reserveringsbedrag is dus niet toegestaan, omdat daardoor de reservering deels wordt uitgesteld. De bedoeling van de wet is juist om te voorkomen dat toekomstige eigenaren worden geconfronteerd met hoge kosten, omdat onvoldoende is gereserveerd.“.

  De kantonrechter oordeelt dat, óók als de vergadering akkoord zou zijn gegaan met jaarlijkse indexering van de dotatie, een indexering van de dotatie in strijd zou zijn met de wet. Als argument wordt aangegeven “De bedoeling van de wet is juist om te voorkomen dat toekomstige eigenaren worden geconfronteerd met hoge kosten”.

  Ik merk op dat:
  1. Indexering (jaarlijks) van de dotatie óók leidt tot een gelijkmatige toerekening van de kosten. Immers: “gelijkmatig”, zoals het BW vereist, is niet hetzelfde als “gelijkblijvend”!! Op dit punt slaat de rechtbank de plank naar mijn mening volledig mis!
  2. Dat het de bedoeling van de wet zou zijn om te voorkomen dat toekomstige eigenaren worden geconfronteerd met hoge kosten is de interpretatie van de wet volgens de rechtbank. Máár, net zo goed zou het de bedoeling van de wet kunnen zijn om te voorkomen dat (ook) huidige eigenaren worden geconfronteerd met hoge kosten! Waarom hier kennelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen huidige en toekomstige eigenaren is mij volstrekt onduidelijk, sterker, dat is voor mij volstrekt onacceptabel.
  3. In de uitspraak van de rechtbank het/een advies van een deskundige (inzake MJOP en dotatie) ontbreekt.

  Daarnaast zou, de uitspraak van de rechtbank volgend, een VvE bij het vaststellen van de dotatie (dus) ook geen indexering mogen toepassen van de kosten voor toekomstig onderhoud, kosten waarvan alleen het prijspeil per heden kan worden bepaald? Voor de VvE waarvan ik lid ben zouden het niet indexeren van de dotatie én het niet indexeren van toekomstige onderhoudskosten een verdubbeling van de dotatie voor dit jaar tot gevolg hebben (en dan komen we aan het einde van de MJOP-periode alsnog heel veel geld tekort omdat we de onderhoudskosten niet hebben geïndexeerd). Waanzin natuurlijk, alsof je over 5 jaar een nieuwe auto zou willen aanschaffen, daar dan de huidige prijs voor zou rekenen en je vervolgens je jaarlijkse reservering niet zou laten meestijgen met (bijvoorbeeld) de inflatie/loonstijging.

  Onze ledenvergadering voor 2024 moet nog gehouden worden. Ik zal in elk geval zorgen dat in het MJOP de gelijkmatig(!) stijgende dotatie wordt opgenomen en dat aan de vergadering dat MJOP én de dotatie én de indexering van de dotatie ter goedkeuring wordt voorgelegd. Voor huidige én potentiële c.q. toekomstige eigenaren is dan in elk geval duidelijk hoe het zit met de ontwikkeling van de dotatie.