Reageer op: ONGELDIGE MACHTIGINGEN

#1107
Rob
Deelnemer

  Toch nog maar eens MR1992 artikel 37 lid 5 onder de aandacht brengen !
  In een vergadering, waarin minder dan de helft van het in artikel 34 tweede lid bedoelde totaal aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen, tenzij het besluiten betreft met betrekking tot posten die door de vergadering overeenkomstig artikel 5 eerste lid en artikel 33
  tweede lid op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst, voor zover deze posten met niet meer dan tien procent worden overschreden, of met betrekking tot uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd.
  Kan op grond van het in de vorige zin bepaalde geen geldig besluit worden genomen, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven.
  Artikel 38 zesde lid is van overeenkomstige toepassing.

  Naar mijn idee is daarmee een ALV zonder quorum niet direct een informele bijeenkomst en kunnen er in die vergadering, weliswaar in beperkte mate, toch besluiten genomen worden.
  Citaat Robert:g
  Onze machtigingen moeten zowel door MACHTIGINGGEVER ALS DOOR GEMACHTIGDE INGEVULD EN ONDERTEKEND WORDEN. Op de machtiging staat expliciet vermeld dat niet complete machtigingen ongeldig zijn.
  Even een kleine kanttekening:
  Een volmacht is naar mijn weten vormvrij en ben je niet verplicht om de volmacht te gebruiken die vaak standaard bij de vergaderstukken wordt meegestuurd.
  Daarnaast vraag ik me eveneens af of de eis dat de volmacht ook door de gemachtigde ondertekend moet worden wel juridisch juist is ?
  Tenslotte staat er in MR1992 artikel 40 lid 1:
  Van het verhandelde in de vergadering worden, tenzij hiervan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, welke worden vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering en als blijk daarvan door de voorzitter worden ondertekend
  De eerstvolgende vergadering kan dus ook de vergadering in het nieuwe jaar zijn, wat in de meeste VvE’s naar mijn weten ook gebruikelijk is, maar het zou in voorkomende gevallen ook de 2e vergadering kunnen zijn 😉