Reageer op: Recht om VvE-vergadering in persoon bij te wonen?

#11792
Bob
Deelnemer

  Misschien niet in plaats van een fysieke, maar wellicht dat het mogelijk maken van een combinatie een oplossing is.

  Zoals hierboven reeds uitgelegd behoort digitaal vergaderen/videoconferencing in plaats van de fysieke vergadering niet tot de mogelijkheden/gevolgen.
  Ook de hier benoemde “combinatie” is géén gevolg van de “noodwet”.
  Kennisnemen van en deelname aan de vergadering zijn al jaren mogelijk, gegeven de breed gedragen visie en alle betreffende jurisprudentie. Wat er (al jaren) allemaal kan en mag is meegenomen en neergeslagen in het nieuwste MR2017, ik citeer:
  MR2017 artikel 53.2 De stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een door de Vergadering gekozen elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter Vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De Vergadering kan bepalen dat bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die vergadering, via het door de Vergadering bepaalde elektronische communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met ten tijde van de vergadering uitgebrachte stemmen. De Vergadering kan nadere voorwaarden stellen voor het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
  Kennelijk hebben de posters die feitelijkheid over het hoofd gezien.
  De posters die hierboven argumenten geven om mogelijk te maken wat al lang mogelijk is hebben ook zonder noodwet al jaren wat ze willen hebben. 😉
  Als men even nadenkt zal men zich realiseren dat om de wens in vervulling te laten gaan de wensers het deelnemen op elektronische wijze zelf mogelijk zullen moeten maken, en natuurlijk ook zelf zullen moeten bekostigen. Eens kijken of de animo dan nog steeds zo groot is.
  Gegeven bovenstaande heeft de noodwet dus geen gevolgen, en na afloop van de noodwet gaan we gewoon weer “terug naar het oude normaal”.