Reageer op: Reservering

#12054
Bob
Deelnemer

   mits het bedrag van de jaarlijkse exploitatie in de buurt komt van 0,5% van de herbouwwaarde lijkt me dat inderdaad kunnen.

   Er is helemaal géén mits !
   Er is sprake van of.
   Dit zegt de wet:
   2. De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds, bedoeld
   in het vorige lid, bedraagt ten aanzien van een voor bewoning bestemd
   gebouw, met inbegrip van een gebouw dat gedeeltelijk voor bewoning is
   bestemd:
   a. ten minste het bedrag dat is vastgesteld door de vergadering van
   eigenaars ter uitvoering van een door de vergadering van eigenaars
   vastgesteld onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaren oud ten aanzien
   van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te
   worden gebruikt, dat betrekking heeft op een periode van ten minste tien
   jaar en waarin de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden
   alsmede de geplande vernieuwingen zijn opgenomen daaronder mede
   begrepen een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieu￾wingen verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten
   aan de onderscheiden jaren; of
   b. ten minste 0,5% procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

   het saldo GO is geoormerkt omdat het corresponderen moet met de geprognosticeerde kosten die uit het MJOP blijken.

   Correct ! 😉