Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12224
Anoniem
Deelnemer

  Beste Rob,
  Onder sub “vervreemding van een Appartementsrecht” staat letterlijk het volgende:
  De Eigenaar van een of meer Appartementsrechten rechtgevende op een of meer parkeerplaatsen (hier te noemen, “parkeerplaats”) die tevens Eigenaar is van een of meer Appartementsrecht(en), rechtgevend op een woning en/of bedrijfsruimte (hierna te noemen, “woning”) is – zo lang hij Eigenaar is van een of meer woning(en) – slechts binnen de grenzen van het bepaalde in lid 3 bevoegd om diens parkeerplaatsen afzonderlijk van diens woning(en) te vervreemden.
  Lid 3
  Lid 3 beschrijft de aanbiedingsregeling, die eindigt met:
  g. Indien geen van de Eigenaren binnen de daarvoor geldende termijn schriftelijk aan het bestuur bericht of en hoeveel parkeerplaatsen hij/zij wenst, is het de Eigenaar van de betreffende parkeerplaats(en) verboden om deze aan (een) derde(n) te vervreemden, anders dan in combinatie met een of meer aan hem/haar in eigendom toebehorende woning(en) of bedrijfsruimte(n). Wel is het de betreffende Eigenaar toegestaan de parkeerplaats(en) te verhuren met inachtneming van artikel 24 lid 1.
  h. De aanbiedingsregeling kan nader worden uitgewerkt in een door het Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van Bestuur 1 – goed te keuren reglement.
  Lid 5
  Indien een Eigenaar van een of meer parkeerplaats(en) in strijd handelt met het in de leden 2,3, en 4 bepaalde, verbeurt hij /zij voor iedere betreffende parkeerplaats aan de vereniging een direct opeisbare boete ter grootte van 25.000,-. De verkrijger van een/de parkeerplaats die aan hem/haar in strijd met het voorgaande waren aangeboden, is voor vorenbedoelde boete hoofdelijk met de vervreemder verbonden.
  Alvast bedankt voor het lezen!