Reageer op: Geschil met bestuur VVE

#12459
Anoniem
Deelnemer

  Bedankt voor jullie reactie en advies!
  Dit staat in de AvS wat mogelijk van toepassing is:
  Artikel 17
  2. Bij huishoudelijk reglement kan het gebruik van de privé gedeelten nader geregeld worden.
  Artikel 21
  1. Alle privé gedeelten, met uitzondering van de zich daarin bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken, zijn voor rekening en risico van de betrokken eigenaars.
  2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor schade die veroorzaakt is door een evenement dat buiten de betrokken privé gedeelten heeft plaatsgehad. In dat geval komt de schade voor de eigenaars gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.
  3. Alle zich in het privé gedeelte bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken zijn voor rekening en risico van de eigenaars gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.

  En dit staat in het huishoudelijk reglement:
  Artikel 18. Ventilatoren enz
  a. Het is niet toegestaan ventilatoren in de buitenwanden van het privé-gedeelte aan te brengen
  Artikel 26. Doorbraken dragende muren en aanpassingen aan de gevel
  Onder verwijzing naar artikel 14 van het Modelreglement bij splitsing is met ingang van 3 mei 2004 het doorbreken van dragende muren niet toegestaan
  Onder verwijzing naar artikel 9 van het Modelreglement bij splitsing is het met ingang van 1 juni 2011 niet toegestaan om aanpassingen in de gevel te doen welke de geluidisolerende werking inperkt. Daarnaast is het niet mogelijk de geluidsisolerende voorzieningen te verwijderen
  Artikel 27. Boetebepalingen
  a. Hetgeen in strijd met reglementen of bepalingen is geplaatst of aangebracht kan op kosten van de betreffende gebruiker door het bestuur worden verwijderd, indien verwijdering niet binnen een maand na schriftelijke waarschuwing heeft plaatsgevonden
  b. Indien een gebruiker een verboden handeling of toestand niet binnen één maand na schriftelijke aanzegging door het bestuur heeft beëindigd, wordt een boete opgelegd van honderd euro (€ 100,00) per dag die de verboden handeling of toestand nadien voortduurt.
  _______________________________
  Dit laatste artikel voeg ik nog toe om jullie ook advies te vragen over mogelijk consequenties wanneer een eigenaar zich niet aan het reglement houdt. Mocht het over aansprakelijkheid gaan en ik ben aansprakelijk voor de “schade” (gat in de muur), heb ik dus toch de kans om dit zelf op te lossen?