Reageer op: breukdeel versus onderhoud tuin

#12569
Bob
Deelnemer

    Onderhoud van gemeenschappelijke delen/zaken en vaststelling van breukdelen staan los van elkaar.
    De tuin is jouw tuin, en jij hebt het exclusieve gebruik van de tuin. De tuin is privé en komt volledig voor jouw rekening.
    Het bij jou (kennelijk) vigerende MR2017 bepaalt in artikel 33 lid 1:
    Iedere Eigenaar en Gebruiker die recht heeft op het gebruik van een Privé-gedeelte waartoe een tuin behoort is verplicht dit (deel van het) Privé-gedeelte voor zijn rekening als tuin aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van de Vergadering en van het bepaalde in het eventuele Huishoudelijk Reglement. Onder dit onderhoud is begrepen het onderhoud, herstel, de vernieuwing en vervanging van erfafscheidingen, bergruimten en schuren. Het in de vorige twee zinnen bepaalde geldt niet indien en voor zover uit de Akte blijkt dat de aanleg, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing dan wel vervanging dient te geschieden door en/of voor rekening van de gezamenlijke Eigenaars.
    “Jouw” splitser heeft zich gewoon bij het MR neergelegd. Niets bijzonders aan. Geen gebrek aan regeling, geen willekeur en geen weeffout. Hetgeen in de AvS en het MR is neergeslagen is geheel in lijn met en conform de geldende norm.