Reageer op: Weigering verstrekken verslag bestuursvergadering

#12908
Rob
Deelnemer

    Zo te lezen gaat het hier over een “gewone” vereniging en niet over een vereniging van eigenaars van een appartementsrecht.

    Maar het meest belangrijke en in het oog springende argument om bij de VvE GRD geen inzage te verlenen in bestuursverslagen wordt gevormd door het volgende artikel in het modelreglement voor de “echte” VvE: “Artikel 58 Informatieverstrekking 58.1 Het Bestuur is, tenzij dit in strijd is met privacyregelgeving, verplicht aan iedere Eigenaar (waaronder in dit Artikel begrepen een Ondereigenaar die dat verlangt alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het Gebouw en/of de Grond en het beheer van de fondsen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. Het Bestuur houdt de Eigenaars en Gebruikers op de hoogte van het adres, e-mailadres en telefoonnummer van het Bestuur en van de Beheerder. Het Bestuur geeft de Eigenaar op diens verzoek de gelegenheid om tegen kostprijs foto’s of fotokopieën te maken van de door hem ingeziene boeken, registers en bescheiden” hoewel in de nadere uiteenzetting wat tot de administratie behoort ook weer een aanleiding kan worden gevonden om bestuursverslagen daar niet onder te rekenen. Een dergelijke bepaling komt niet in de statuten noch in de huishoudelijke reglementen van de GRD voor.

    Ik denk niet dat je daar nog iets tegen in kan brengen.
    PS. in het geval het wel om een boek 5 vereniging had gegaan ben ik het oneens met de voorlaatste zin “… hoewel in de nadere uiteenzetting wat tot de administratie behoort ook weer een aanleiding kan worden gevonden om bestuursverslagen daar niet onder te rekenen”.