Reageer op: ALV notulen onwettig?

#13009
Rob
Deelnemer

    Als de vergadering volgens de Covid-19 spoedwet voorwaarden is gehouden, dan is o.a. een eis dat de vergadering langs elektronische weg te volgen is (interactief). Maar dat is een zogenaamde inspanningsverplichting en er staat ook dat ‘enige afwijking’ geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van genomen besluiten.

    Naar mijn mening heeft de zinsnede “dat enige afwijking  geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van genomen besluiten” uitsluitend betrekking op de artikelen 2 en 3 van artikel 6 van de tijdelijke wet Covid-19, dus op het voorafgaand, of tijdens de vergadering stellen en beantwoorden van (nadere) vragen.
    De inspanningsverplichting heeft m.i. ook uitsluitend betrekking op de mogelijkheid om op de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen te kunnen stellen.
    Aan de quorum-eisen in de reglementen moet gewoon voldaan blijven worden en ik vraag me af of dat in de VvE vande topic starter wel in orde is.
    Ik vraag me sowieso af hoe in een elektronische vergadering is geregeld dat voldaan wordt aan de eis uit de reglementen ; “… Alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zijn verplicht een presentielijst te tekenen. Deze presentielijst is bepalend voor het quorum. Een gevolmachtigde tekent de presentielijst namens de volmachtgever.”