Reageer op: Dictatuur in VvE

#35092
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

    Partijen verklaren de geschillen in kort geding te beëindigen door navolgende vaststellingsovereenkomst. 1. Als tussentijdse oplossing voor de onzekerheid die is ontstaan in de VvE over de samenstelling van het bestuur is door partijen besloten dat op korte termijn een vergadering bijeengeroepen ‘wordt van de VvE met als agendapunt: ‘de benoeming en eventueel ontslag van bestuursleden’. Deze vergadering zal plaatsvinden half september 2020 in  Roosendaal. of een nader door het administratiekantoor te bepalen plaats indien het  niet beschikbaar is. Vanwege de onzekerheid over de samenstelling van het bestuur, wordt dit besluit hierbij genomen door zowel eisende partij [naam] als gedaagden. Dit besluit is onherroepelijk. Partijen komen overeen dat de beheerder het administratiekantoor de uitnodiging voor de vergadering zal versturen namens het bestuur. In deze brief zal een termijn worden opgenomen waarbinnen de leden zich verkiesbaar kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Tevens zal in deze brief worden opgenomen dat machtigingen in de zin van artikel 35 van het Regelement van Splitsing toegezonden dienen te worden aan het administratiekantoor. Een medewerker van het administratiekantoor is belast met de leiding van de vergadering. Een andere medewerker van het administratiekantoor zal worden belast met het notuleren van de vergadering. Eisende partij  en gedaagden zullen gezamenlijk op het administratiekantoor een bespreking houden ten behoeve van de voorbereiding, van de vergadering met inachtneming van bovenstaande punten, uiterlijk in de laatste week van augustus 2020. 2. Partijen spreken voorts af dat indien het voorafgaand aan de hiervoor genoemde vergadering noodzakelijk is om besluiten te nemen over dringende aangelegenheden die geen uitstel dulden, partijen elkaar over deze aangelegenheid informeren en vervolgens gezamenlijk tot een besluit proberen te komen. Voor zover van toepassing zal in de eerst volgende reguliere vergadering verantwoording worden afgelegd. 3. Eisende partij zal zich inspannen om de verzoekschriftprocedure bij het kantongerecht aan te [houden in afwachting van de plaats te vinden vergadering. 4. Partijen verzoeken doorhaling van de procedure in kort geding, ieder met behoud van de