Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2173
Rob
Deelnemer

  Hoi Carla,
  Ik ben overtuigd van de waarde van het boek van Rijssenbeek en zal dat binnenkort wellicht ook gaan aanschaffen.
  Daarbij wil ik eveneens opmerken dat je ook rekening moet houden dat het boek door de ogen van dhr. Rijssenbeek is geschreven.
  Persoonlijk lees ik altijd met heel veel plezier de artikelen van mr. de Laat en als ik het voorbeeld aanhaal van de financieringsmogelijkheden binnen de huidige modelreglementen was mr. de Laat een andere mening toegedaan dan mr. Rijsenbeek.
  Het zou dus niet onmogelijk zijn dat eenzelfde boek geschreven door mr. de Laat wellicht op enkele punten een andere conclusie zou bevatten.
  Eveneens hartelijk dank voor je reactie met betrekking tot mijn vraag over het voldoen van de laatst vastgestelde voorschotbijdrage.
  Persoonlijk vind ik dat wel een interessante discussie in deze kwestie.
  Je schrijft “Wellicht mag je deze conclusie trekken uit artikel 5, lid 2. Deze in relatie met artikel 2, lid 3.
  MR1992 artikel 5 lid 2 is gelijk aan MR2006 artikel 11 lid 2 en lid3, eerste zin.
  MR1992 artikel 2 lid 3 is gelijk aan MR2006 artikel 8 lid 2
  Als uit die teksten in die artikelen de conclusie kan worden getrokken dat men verplicht is de laatst vastgestelde voorschotbijdragen te blijven voldoen heeft de aanvullende tekst in MR2006 artikel 11,  “Zolang door de vergadering niet de voorschotbijdrage voor een boekjaar is vastgesteld, moeten de eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen voldoen.” geen enkele toegevoegde waarde en is in feite nutteloos.
  Dat lijkt mij persoonlijk niet de bedoeling van die toevoeging.
  Op zich is MR1992 artikel 5 lid 2 ook duidelijk “Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat bij wijze van voorschotbijdragen door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van iedere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid.
  De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum maandelijks één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen.”
  a) Het bestuur maakt een begroting over boekjaar X
  b) De vergadering stelt de begroting over boekjaar X vast en bepaalt daarmee de voorschotbijdragen
  c) Tevens wordt het aandeel van iedere eigenaar daarin (dus het aandeel in de voorschotbijdragen t.b.v. de begroting van boekjaar X) vastgesteld.
  d) Daarna zijn de eigenaren verplicht maandelijks 1/12 van het in punt c genoemde aandeel te voldoen.
  Wanneer 12 maanden later een eigenaar dus 12/12 van zijn aandeel heeft voldaan, heeft hij naar mijn idee voldaan aan zijn verplichting conform MR1992 art. 5 lid 2.
  Het is dan een taak van het bestuur om een jaarrekening te maken en de definitieve bijdragen te bepalen welke verrekend worden met de betaalde voorschotbijdrage.
  Tevens zal het bestuur dan een nieuwe begroting moeten maken voor het opvolgende boekjaar en begint het verhaal weer opnieuw.
  Als er echter geen begroting of geen vergadering is, dan is het naar mijn mening ook niet mogelijk een voorschotbijdrage vast te stellen en is die eveneens naar mijn mening op dat moment € 0,00
  Nergens is te vinden dat een begroting voor boekjaar X eveneens van toepassing is op boekjaar Y.
  Feitelijk gezien is er dan ook helemaal geen sprake van opschorting.
  Opschorting wil zeggen dat je bv. nadat je 3/12 van je aandeel hebt voldaan een paar maanden stopt met betalen.
  Konsekwentie daarvan is natuurlijk wel dat wanneer er uiteindelijk een jaarrekening wordt gepresenteerd en vastgesteld, je de definitieve bijdrage dus in één keer zal moeten voldoen, wat uiteraard een flink bedrag zal zijn omdat er €0,00 aan voorschotbijdragen verrekend wordt.
  Naar mijn mening heb je dan als eigenaar voldaan aan alle verplichtingen uit het reglement.
  Ook kan een dergelijke situatie ervoor zorgen, als meerdere eigenaren €0,00 aan voorschotbijdragen voldoen dat er niet genoeg geld op de dagelijkse rekening staat.
  In MR2006 wordt deze situatie voorkomen door de bepaling dat je de laatst vastgestelde voorschotbijdragen moet blijven voldoen.
  Met vriendelijke groet,
  Rob