Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2286
Bob
Bijdrager

Hi Paul,
Wat mij betreft zijn er nog wat zaken niet helemaal duidelijk in deze casus.
Uit jouw posts begrijp ik dat de vergadering al eerder toestemming heeft verleend voor de gevraagde uitbouwen van jou en jouw buurman. Het lijkt er met de aangedragen informatie op dat de uitbouwen die jullie nu wensen te realiseren significant groter zijn dan de eerder aangevraagde uitbouwen.
Hadden jij en jouw buurman al toestemming voor andere uitbouwen?
Zo ja, waren daar voorschriften door de vergadering aan verbonden? Bestaan er bijvoorbeeld (ook bij de huidige verzoeken aan de vergadering) nadere afspraken over uitvoering van de uitbouwen, toekomstig onderhoud en dergelijke?
Hebben jullie voor de eerder verzochte uitbouwen alsook voor de huidige toestemming van de gemeente (bouw/omgevingsvergunning) gekregen en is die vergunning voor de uitbouwen vereist?
Dan over de door jou gehouden vergadering.
Je hebt de vergadering voorgezeten en er komen notulen. Blijft het daarbij of is er meer?
Is er in de door jou gehouden vergadering formeel besloten jou en jouw buurman toestemming te verlenen om de (secundair) gevraagde uitbouwen te realiseren?
Zo ja, zijn er door de vergadering verdere voorwaarden en regelingen bedongen?
Wat was de uiteindelijke stemverhouding? (ik mis wat stemmen en begrijp slechts dat er 5 of 6 machtigingen zijn ingetrokken en dat er daarnaast ook al 6 verklaarde tegenstanders aanwezig waren)
Voorts wordt er door de bijdragende mensen heel erg gehamerd op de stemverhouding.
Je geeft zelf al aan dat er naar alle waarschijnlijkheid een juridisch traject gaat volgen.
Jij hebt in het onderhavige geval samen met jouw buurman het recht om met jullie 10% van de stemmen, na ommekomst van 1 maand, zelf een vergadering te beleggen. Het enige wat naar mijn idee is misgegaan is dat de oproeptermijn niet correct in acht is genomen. Dat hoeft echter op zich geen show-stopper te zijn/worden. Zoals je zelf al had gevonden op internet moeten mensen die vernietiging van enig besluit vragen een materieel belang hebben en naar mijn overtuiging ook nog kunnen aantonen (aannemelijk maken) dat het besluit er anders uit had gezien als de juiste oproeptermijn wel zou zijn gehanteerd. Dat laatste zal in dit geval niet erg eenvoudig zijn dunkt mij.
Ik ben het echter niet met Carla eens wanneer zij in haar eerste bijdrage stelt dat …….zou ik mij niet druk maken om een zaak bij de kantonrechter. Of je moet er al lucht van gekregen hebben dat de tegenstand groot is.
Het gaat niet alleen maar om stemverhoudingen en termijnen. De rechter gaat zonder twijfel belangen afwegen van verzoekers en de bezwaarmakers. In de mail die jullie beheerder namens het bestuur aan de leden zond lees ik al dat “de tegenpartij” mogelijk zeer valide argumenten kan/gaat aandragen, te weten wegnemen licht (inval), te massale bebouwing en ook de (mogelijke) precedentwerking. Op al deze punten kan slechts één verzoeker genoeg zijn om gelijk te krijgen van de rechter, en dan zitten jij en jouw buurman mogelijk met heel erg dure en zure gebakken peren.
Er is nog veel te veel onduidelijk in deze zaak. Zoals Carla zelf ook nog vanmiddag aangaf “Het is voor mij ook lang niet helder genoeg” en “helderheid scheppen in een boeiende maar chaotische casus”. Helaas had ik door omstandigheden buiten mijn macht niet eerder tijd en gelegenheid om in te stappen in deze discussie, maar ik vind het wel echt nodig om de zaken wat scherper en helderder te krijgen dan nu het geval is, vandaar mijn vorige post. Jammer dat Carla mijn post direct bestempelt als gebrek aan respect voor de deelnemers tot nu toe. Het is niet anders. Je houdt mijn eventuele verdere bijdragen tegoed, afhankelijk van de antwoorden op de vragen die ik stelde. Ik kan echter niets beloven.
Met vriendelijke groet, Bob.
P.S. Voor alle duidelijkheid :
Nietige vergaderingen bestaan niet, enkel nietige en vernietigbare besluiten.
Er bestaat, ook in de jurisprudentie, wel degelijk iets als precedentwerking.
Uitbouwen kunnen ook strijdig zijn met de belangen van anderen (VvE-lid of niet) in het kader van het burenrecht.
Een gewone meerderheid volstaat bij het verlenen van toestemming, de vergadering gaat immers (nu nog) geen geld uitgeven, maar geeft jou en jouw buurman slechts toestemming om jullie eigen geld uit te geven.
Probeer alsjeblieft de situatie te voorkomen dat je na een rechtszaak een reeds gestarte en/of voltooide verbouwing na een rechterlijke uitspraak moet terugdraaien.