Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2395
Bob
Deelnemer

  Hi Paul,
  Allereerst merk ik even op dat ik jouw plan 1 erg mooi vind. Ik kan me jouw teleurstelling nu nog beter voorstellen. Wellicht geheel ten overvloede geef ik nogmaals aan dat een verzoek om vervangende machtiging nog steeds tot de reële opties behoort, echter zonder gegarandeerd succes.
  Naar mijn mening heb je ook voor de opties 2 en 3 (helaas) toestemming van de vergadering nodig. Kortheidshalve verwijs ik nog even naar mijn eerdere post over de (veel grotere) schuur.
  Voorts geef ik aan dat jouw privégedeelte/tuin een eigen bestemming kent (zie hiervoor de akte van splitsing en de bijbehorende tekening).
  Naast het door mij in verband met de schuur genoemde artikel wijs ik je ook op de volgende artikelen van het MR (let op: hier kan aanvulling/wijziging op zijn in de akte).
  Het gaat eerst om artikel 13 lid 1. Daar wordt een aantal zaken afhankelijk gemaakt van toestemming van de vergadering. Ondanks het feit dat bijbouw in MR1992 niet expliciet wordt genoemd zou ik er maar van uitgaan dat ook bijbouw niet zonder toestemming mogelijk is. Merk hierbij op dat in het (hier niet van toepassing zijnde) MR2006 artikel 22 lid 1 de bijbouw wel expliciet wordt genoemd. Daar zou je uit kunnen afleiden dat in MR1992 bijbouw wel wordt toegestaan, maar naar mijn idee gaat het om de bedoeling van 13 lid 1. Dat is overigens in lijn met het schuur-artikel (22.1). Je kunt mijns inziens je eigen tuin niet zomaar volbouwen.
  In dit verband wijs ik ook nog op artikel 17 lid 4. Kijk ook hier weer de akte goed na. Volgens mij spreekt dit samenstel van artikelen voor zich.
  Naar ik hoop heb ik het voldoende duidelijk uitgelegd.
  Vriendelijke groet, Bob