Reageer op: 50/50 stemmen om beheer niet meer uit te besteden

#2998
Bob
Bijdrager

Hi Pascal,
Allereerst natuurlijk dank voor de antwoorden. Met de benoeming van het bestuur in de akte bestaat er bij mij geen twijfel meer. Het bestuur en de beheerder hebben volkomen legaal hun positie ingenomen.
Mijn conclusie op dit punt is dat je helaas niet te maken hebt met een “onhandige” groot-eigenaar, maar een (veel te) slimme. De 3 particuliere eigenaars hebben samen het probleem dat zij met hun 3 stemmen nimmer een volstrekte (laat staan een versterkte) meerderheid zullen halen. Zie de artikelen 50 en 52 lid 5 van het vigerende MR2006.
Gelukkig betekent dat niet dat je helemaal niets kunt uitrichten tegen de (onwillige) groot-eigenaar. Redelijkheid en billijkheid regeren ook de VvE. Worst case gaat alles wat de groot-eigenaar niet welgevallig is wel via de rechter lopen. Het is niet anders. Hoe je het ook wendt of keert, je zult altijd een vergaderbesluit moeten uitlokken om vervolgens naar de rechter te kunnen. Het zal dan meestal gaan om zaken waarbij je de groot-eigenaar kunt aanpakken voor misbruik van zijn meerderheid aan stemmen.
In jouw geval zou ik eerst een poging wagen om de groot-eigenaar een door de 3 particuliere eigenaars gedragen “offer he can’t refuse” voor te leggen. Zet daartoe het plan op papier waarbij hem duidelijk wordt dat hij er alleen maar (financieel) beter van wordt wanneer jij het beheer (kosteloos?!) op je neemt.
Mocht de groot-eigenaar gaan voor de “volle weigering” dan is het tijd voor de volgende stap. Je zou in dat geval het bestuur moeten verzoeken om een vergadering te houden. Mocht het bestuur die vergadering niet willen houden dan kom je vanzelf terecht bij artikel 45 leden 3 en 4. Met 10% van de stemmen (jullie samen hebben 50%) moet het bestuur wel vergaderen, en anders mag je die vergadering zelf organiseren. Zorg dat je helder geformuleerde en goed beargumenteerde/gedocumenteerde agendapunten aandraagt. Zo krijg je linksom of rechtsom een vergaderbesluit. Dat besluit is of conform de wensen van de particuliere eigenaars, of het is (met een beroep op redelijkheid/billijkheid) voor vernietiging voor te leggen aan de kantonrechter (ik laat hier mogelijke nietigheid even buiten beschouwing).
Voor de volledigheid wijs ik hier nog even op de mogelijkheid dat de groot-eigenaar met zijn 3 stemmen uit een vergadering wegblijft. Dan kan er over bepaalde zaken niet besloten worden (geen 2/3 en 2/3), maar dan heb je de 2e vergadering conform artikel 52 lid 6 (en dan moet de groot-eigenaar er wel zijn, tenzij hij er voor kiest om in de verdediging te zitten en te constateren dat hij op zijn beurt de door jullie genomen besluiten zal moeten aanvechten bij de rechter).
Voor nu wil ik het hier even bij laten. Dit is het (mijn) verhaal op hoofdlijnen. Er zijn over deze kwestie boeken vol te schrijven, maar ik heb liever dat je gerichte vragen stelt wanneer er iets niet duidelijk is, of dat je gericht nadere uitleg vraagt in het voorkomende geval. Feel free! Ik heb trouwens de indruk dat je ook zonder hulp al heel ver komt/zou komen. 😉
Tot slot nog even een opmerking waar jij het had over het opbouwen van het reservepotje. Het is een wettelijke plicht voor VvE’s om te reserveren voor toekomstig (groot) onderhoud. Dat gebeurt maar al te vaak niet, maar bij het van kracht worden van de nieuwe Wet Verbetering Functioneren VvE’s (naar verwachting 2017; het voorstel moet beide Kamers nog door) kun je zeker met 3 eigenaars de VvE eenvoudig(er) dwingen om afdoende te reserveren/sparen. Het is een erg lastige positie waar je nu in zit, maar het is niet alleen maar kommer en kwel.
Hoor wel als je vragen en/of opmerkingen hebt.
Vriendelijke groet, Bob