Reageer op: Welke delen van het balkon zijn gemeenschappelijk in VvE?

#3083
Bob
Deelnemer

  Hi Emilie,
  Stapje voor stapje komen we tot de kern van het probleem. Goed dat je nu (naar ik aanneem) de letterlijke tekst uit de akte van splitsing geeft. Dank voor het antwoord op mijn vraag waarom er ook gewag wordt gemaakt van veranda’s en dakterrassen.
  (Balkons behoren overigens niet tot de gevels, aldus Van Dale)
  De akte zegt:
  In afwijking van artikel 9 sub a zullen de kosten van onderhoud van de aan de diverse appartementsrechten grenzende buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, voor de desbetreffende appartementseigenaar komen.
  Merk hier op dat “de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas,” letterlijk zijn overgenomen uit artikel 9 lid 1.a.
  Door deze afwijking van het MR in de akte zijn de genoemde zaken géén gemeenschappelijke zaak meer. De splitser heeft nadrukkelijk de genoemde zaken voor wat betreft het gemeenschappelijk zijn willen uitsluiten, dat lijkt me volstrekt helder. Zie op dit punt ook mijn eerdere posts.
  In artikel 9 lid 1.a. staan ook “de balkonconstructies” in het vigerende MR letterlijk genoemd. Met het gestelde hierboven ligt het voor mij in de rede om aan te nemen dat de splitser die balkonconstructies juist niet van gezamenlijkheid heeft willen uitsluiten. Immers, zo de splitser dat wel had gewild was het, naar analogie van de gevels met kozijnen en glas, onder ditzelfde artikel de uitgelezen plaats geweest om zulks te doen (des neen).
  Vandaar dat ik voor mezelf tot de conclusie kom dat de splitser de balkonconstructie nadrukkelijk wel gezamenlijk heeft willen laten, en daarmee het onderhoud van die constructie voor de VvE (alle leden).
  De akte zegt:
  Bij artikel 18 lid 1 wordt na het woord “…balkons… ” in regel 3 toegevoegd: “…dakterras, veranda….
  Toegevoegd wordt aan lid 1: “Het onderhoud van het balkon en/of dakterras en/of veranda zal geheel voor rekening van de desbetreffende appartementsgerechtigde zijn.
  Zoals ik eerder aangaf gaat het bij het lezen van artikel 18 lid 1 primair (met name, aldus de tweede zin van dat artikel) om schilder- behang- en tegelwerk, plafonds, afwerklagen, stucwerk en schoonhouden en ontstoppen enzovoorts …….
  Merk op dat het er in dit artikel dientengevolge niet om draait om uitsluitsel te geven over welke zaken nu wel of niet gemeenschappelijk zijn, maar veeleer om de vraag over hoe en wat de eigenaar/gebruiker in zijn privégedeelte dient te onderhouden. Over gemeenschappelijk of niet gaat met name artikel 9, en zoals ik al aangaf (bij twijfel) artikel 10.
  Ik kan wel heel goed begrijpen dat de aanvulling op artikel 18 in de akte van splitsing twijfels oproept.
  Je zou kunnen stellen dat het handiger was geweest wanneer de splitser in de aanvulling op/afwijking van artikel 18 lid 1 van de akte het balkon zou hebben geschrapt. Dat zou naar mijn overtuiging echter niet goed zijn geweest, immers, het standaard onderhoud aan de balkons (niet zijnde, of behorende tot, de constructie) zou dan ook zijn geschrapt (en daarmee potentieel gemeenschappelijk onderhoud zijn geworden). Dat is en was natuurlijk de bedoeling van de splitser niet.
  De logica van de tekst van de aanvulling op artikel 18 komt wat mij betreft voort uit het feit dat met name het onderhoud van de (facultatief) aan te brengen dakterrassen en veranda’s en nogmaals/expliciet door de splitser moe(s)t worden bevestigd.
  Maar, zal je terecht opmerken; in dat geval zou de splitser het woord balkons in de aanvullende zin beter hebben kunnen weglaten (de balkons helemaal niet moeten noemen).
  Na aanvulling/afwijking van artikel 9 was alles nog duidelijk. Het was ook nog duidelijk na toevoeging van “dakterras, veranda’s” achter “balkons,” in de tweede zin van artikel 18 lid 1.
  Maar met de letterlijke toevoeging aan datzelfde lid 1 ” “Het onderhoud van het balkon en/of dakterras en/of veranda zal geheel voor rekening van de desbetreffende appartementsgerechtigde zijn.” heeft de splitser het, wat mij betreft tot op dat moment duidelijke, plaatje weer compleet verstoord.
  Daarmee wordt het wat mij betreft “multi-interpretabel” en blijft het onduidelijk wat de splitser nu echt beoogde te bereiken.
  Hiermee wordt de vraag “gemeenschappelijk of niet” voer voor juristen, maar nog veel meer voor enige rechter aan wie deze kwestie zou worden voorgelegd. De juristen zullen hier vast en zeker goede argumenten kunnen geven, maar naar mijn stellige overtuiging zullen die ook niet verder gaan komen dan te constateren dat er gronden aanwezig zijn voor beide uitkomsten voor wat betreft de balkons, namelijk wel gemeenschappelijk zowel als niet gemeenschappelijk. En dan zal de rechter (tot er beroep wordt aangetekend) tot een eerste oordeel moeten komen. Het is daarna zeker niet uit te sluiten dat de (naast-)hogere rechter bij beroep tot een ander oordeel/andere uitleg komt.
  Helaas moet ik constateren dat ik je niet verder kan helpen dan tot dit punt.
  Wel heb ik van mijn kant nog één vraag aan jou.
  Ik weet zeker dat er een aantal mensen met ons meeleest, en dat die mensen (net als ik) zeer geïnteresseerd zullen zijn in de uiteindelijke uitkomst. Ik zou je willen vragen om die uitkomst, te zijner tijd, met ons te delen op het forum, zodat er meer mensen van kunnen leren. Hoop dat je dat zou willen doen.
  Vriendelijke groet, Bob