Reageer op: Toestemming dakterras

#35837
monaster
Deelnemer

    In artikel 5:139 lid 2 BW is sinds 1 maart 2005 opgenomen, dat de wijziging ook met medewerking van het bestuur kan geschieden, indien het tot de wijziging strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. Let wel: het gaat hier om 80% van alle stemmen die op grond van de akte van splitsing kunnen worden uitgebracht en niet het aantal stemmen dat ter vergadering vertegenwoordigd is. Met die 80%-regeling wordt beoogd te voorkomen, dat één tegenstemmer de wijziging kon blokkeren en de overige appartementseigenaren dwong tot het vragen van een vervangende machtiging op grond van artikel 5:140 lid 1 BW.

    Als de “oude” akte dient te worden gewijzigd, geldt voor de besluitvorming tot wijziging daarvan, wel te worden gekeken naar hetgeen in die akte staat vermeld, oftewel, als daarin uitdrukkelijk staat vermeld dat een hoger percentage dan 80% van het aantal stemmen voor een wijziging vereist is, dient dat hogere percentage te worden in acht genomen.

    Met de wetswijziging van 2005 is het procesinitiatief verschoven naar de tegenstemmende minderheid. Wordt nu met een zogenaamd bestuursbesluit ex artikel 5:139 lid 2 BW een besluit tot aktewijziging wordt genomen, met 80% of meer van de stemmen, dan is de appartementseigenaar die niet vóór dat besluit heeft gestemd op grond van artikel 5:140b BW gerechtigd te vorderen dat dat besluit wordt vernietigd. De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende ze