Reageer op: Is het belangrijke artikel 19a van toepassing? (BW 2:19a)

#36225
Rob
Deelnemer

Citaat uit dit rapport van de werkgroep modernisering appartementsrecht.

“… Toepasselijkheid artikel 2:19a lid 2 / artikel 2:22a BW
Iets anders is dat strikt genomen ook buiten de door het eerste lid van artikel 147 bestreken gevallen ontbinding van de VvE mogelijk is.
Het tweede lid van artikel 124 verklaart Titel 1 van Boek 2 (over rechtspersonen in het algemeen) met enkele uitzonderingen geheel van toepassing.

Daardoor zijn de artikelen 19a en 22a van Boek 2 ook van toepassing op VvE’s.
Deze artikelen voorzien in de mogelijkheid dat de Kamer van Koophandel een vereniging ontbindt indien – kort gezegd – de vereniging in gebreke blijft een bestuurder ingeschreven te hebben dan wel de nschrijvingskosten te betalen ( artikel 19a van Boek 2 BW). Dit artikel is in 1994 in Boek 2 ingevoegd en vermoedelijk is destijds over het hoofd gezien dat voor de VvE een uitzondering gemaakt had moeten worden. De VvE is immers verplicht bij iedere splitsing in appartementsrechten, zodat een ontbinding krachtens artikel 19a van Boek 2 BW niet mogelijk is.
Het verdient daarom aanbeveling deze uitzondering alsnog op te nemen in Titel 9 van Boek 5 BW en wel in het vierde lid van artikel 147.

Ditzelfde geldt voor artikel 22a van Boek 2 BW. Dit artikel voorziet in een mogelijkheid om de beschikking over aandelen in een bv of nv te bevriezen in het kader van een verzoek van het Openbaar Ministerie tot ontbinding van de desbetreffende vennootschap. Omdat artikel 22a van Boek 2 BW alleen voor bv’s en nv’s geldt en mitsdien niet voor verenigingen zoals de VvE, kan het ontbreken van een uitsluiting van toepasselijkheid van artikel 22a van Boek 2 BW in artikel 124 overigens ook niet tot problemen leiden. Om echter enige rechtsonzekerheid te voorkomen verdient het daarom aanbeveling om artikel 22a van Boek 2 BW uit te zonderen in het vierde lid van artikel 147.”