Reageer op: Onduidelijkheid in splitsingsakte

#36239
B. de Vries
Deelnemer

   Hallo Bob, ik heb een opzet gemaakt voor een tekst Verzoekschrift , als je tijd hebt zou je dan willen reageren, bij voorbaat hartelijk dank :

   Aan [naam Rechtbank]
   [naam sectie Kanton]
   [postadres]
   [postcode en plaats]

   Betreft: verzoekschrift

   Van [naam] Verzoeker
   [adres ]
   {postcode en plaats]

   [ datum]

   Edelachtbare heer/vrouwe.

   In de laatste VvE vergadering van gebouw [ naam, adres , postcode plaats ] op .. oktober j.l. is mijn verzoek tot aanpassing van de Akte van Splitsing (AvS) verworpen.

   Mijn verzoek is het gevolg van een foutieve nummering in de Akte van Splitsing van gebouw (naam , adres ) waardoor de VvE naar mijn oprechte overtuiging een onjuiste kostenverdeling mbt lift en trappenhuis hanteert .
   Om die reden heb ik tegen de financiele voorstellen mbt 2019 en 2020 gestemd zoals ook vastgelegd in de notulen . (bijlage 3)

   Ik verzoek vernietiging van de VVE besluiten betreffende de jaarrekeningen van 2019 en 2020, samen met de bijbehorende besluiten ter vaststelling van de definitieve bijdragen voor 2019 en 2020. Tevens Verzoek tot vernietiging van de besluiten waarbij de begrotingen voor 2021 en 2022 werden vastgesteld, samen met de bijbehorende besluiten waarmee de voorschotbijdragen voor 2021 en 2022 werden vastgesteld. 

   Dit verzoek tot vernietiging van de uitspraak van de VvE vergadering is gebaseerd op strijd met redelijkheid en billijkheid gegeven de feitelijke situatie én onder verwijzing naar de kennelijke fout in de AvS. De voornoemde besluiten van de VvE vergadering zijn in strijd met de (correcte) uitleg van de AvS en daarmee nietig.

   Mag ik u vragen om een kostenveroordeling waarbij de VvE voor alle kosten (van en door de procedure) opdraait, én de kostenveroordeling te laten gelden voor alle leden, behalve verzoeker. Gaarne een vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad.
   In bijlage 1 gelieve u aan te treffen het betreffende tekstgedeelte van de AvS ( Artikel 2 , lid 3 ) met mijn opmerkingen. In de andere bijlages de verder ter zake doende gegevens.

   Aangezien ondergetekende (verzoeker) gepensioneerd is zal het vinden van een datum voor een zitting geen probleem vormen.

   In afwachting van uw gewaardeerde berichten,
   hoogachtend,

   (handtekening)

   [naam ]
   [straatnaam, huisnummer]
   [postcode, plaats]
   [telefoonnummer, e-mailadres]

   Bijlagen :

   1. Betreffende passages uit de AvS
   2. Kopie Akte van Splitsing
   3. Notulen VvE vergadering [.. oktober 2021]
   4. Bestuur van de VvE
   5. Namen , adressen eigenaren in de VvE