Reageer op: Parkeerplaats Los Verkopen?

#36519
21943416R3911
Deelnemer

    In art. 15 van de AvS is vermeld: “In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld of (en zo ja onder welke voorwaarden) het de eigenaar van een appartementsrecht met een privé-gedeelte bestemd tot parkeerplaats is toegestaan dat appartementsrecht (onder welke titel dan ook) te vervreemden aan een persoon, die niet reeds eigenaar van een appartementsrecht met een privé-gedeelte bestemd tot woning is danwel gelijktijdig wordt”.In de laatste herziene versie van het hhr is in art. 15 het volgende vermeld: “Het in gebruik geven of verhuren van een appartementsrecht met een privé-gedeelte bestemd tot parkeerplaats aan een persoon die geen eigenaar is van een appartementsrecht van de VvE is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur en na afgeven van een verklaring, genoemd in art. 24 MR met de aanvulling uit de AvS. Duidelijk is dat vervreemding mijns inziens is uitgesloten en dat het bestuur geen bevoegdheid had daartoe toestemming te verlenen.