Reageer op: Omgevingsvergunning

#36702
Forma
Deelnemer

   Bob, bij deze.

   B. AANDELEN DIE DOOR DE SPLITSING ONTSTAAN EN AANDELEN IN DE VERPLICHTING TOT HET BIJDRAGEN IN DE SCHULDEN EN KOSTEN DIE VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS ZIJN
   Artikel 2
   1. Ieder der eigenaars is in de gemeenschap gerechtigd voor het breukdeel als hiervoor bij de omschrijving van elk appartementsrecht is vermeld.
   Deze aandelen zijn gebaseerd op het vloeroppervlak.
   Een en ander is nader uitgewerkt in de aan deze akte te hechten bijlage.
   2. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen gerechtigd
   tot de gemeenschappelijke baten.
   3. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen verplicht
   bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamen- lijke eigenaars zijn.
   Liftinstallatie
   In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen alle schulden en kosten die betrekking hebben op de liftinstallatie, waar- onder ook wordt gerekend de elektra, voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met appartementsindices 5 tot en met 27, ieder voor het één / drieëntwintigste deel.
   Administratiekosten (bestuurder) / vergaderkosten
   In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op de administratie, het bestuur en vergaderingen van de vereniging van eigenaars voor re- kening van alle eigenaars, ieder voor het één / vijfentwintigste deel. Gas, water en licht in gemeenschappelijke gedeelten
   In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op gas, water en licht in gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van alle eigenaars, ie- der voor het één / vijfentwintigste deel.
   Gemeenschappelijke kabelaansluiting / schotelantenne
   Indien en voor zover er door de vereniging van eigenaars besloten wordt tot de aanleg van een gemeenschappelijke kabelaansluiting of gemeenschappelijke schotelantenne, komen in afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde de schulden en kosten die be- trekking hebben op een gemeenschappelijke kabelaansluiting of een gemeenschappelijke schotelantenne voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met appartementsindices 3 tot en met 27, ieder voor het één/vijfentwintigste deel.
   Schoonmaakkosten gemeenschappelijke gedeelten
   In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten voor het één / vijfentwintigste gedeelte voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met ap- partementsindices 3 tot en met 27.
   Parkeergarage
   In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van normaal onderhoud of normaal gebruik, alsmede van noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de entree (hellingbaan) en de vloer van de parkeergarage voor de eige- naren van de appartementsrechten met indices 28 tot en met 54, ieder voor het één/zevenentwintigste deel.
   Parkeerboxen
   In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van onderhoud en vernieuwing van het hekwerk casu quo de elektrische deur van de parkeerbox voor rekening van de eigenaars van de twee (2) parkeerboxen.
   Parkeerplaatsen op het binnenterrein
   In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van onderhoud van de parkeerplaatsen op het binnenterrein voor één/tiende gedeelte voor rekening van de eigenaars van de ap- partementsrecht met appartementsindices 55 tot en met 64.
   Premies verzekeringen
   In afwijking van het in de eerste alinea bepaalde zullen de assurantie- penningen als bedoeld in artikel 3 letter f door de eigenaren worden gedragen naar verhouding van de herbouwwaarde die de respectieve- lijke appartementsrechten aan het begin van het desbetreffende boekjaar hebben, met dien verstande dat premieverhogende omstan- digheden die hun oorzaak vinden in het gebruik van een der appar- tementsrechten, uitsluitend voor rekening komen van de eigenaar van dat appartement.
   *In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde zijn de schulden en kosten die gemaakt zijn in verband met onderhoud, herstellings- werkzaamheden en vernieuwingen van alle ramen en deuren, bijbeho- rende posten, kozijnen en hang- en sluitwerk, balkons, voor zover het niet hun constructie betreft, en hek- en traliewerk niet voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars, maar voor rekening van de eigenaar van het appartement waarin gemelde zaken zich feitelijk bevinden of waaraan gemelde zaken uitsluitend dienstbaar zijn.
   4. Ingeval van ondersplitsing gelden de rechten en verplichtingen van de ei- genaar van het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht als rech- ten en verplichtingen van de ondereigenaars gezamenlijk in overeenstem- ming met de bepalingen die vastgesteld zijn bij het reglement van onder- splitsing.
   C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS
   Artikel 3
   1. Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel