Reageer op: Notulen aanpassen. Bezwaren volgens Rijssenbeek, net uit

#37089
RonaldL
Deelnemer

   Citaat uit internet en wel precies:
   https://www.vverecht.nl/2013/05/besluitvorming-en-wijze-van-stemmen-in-de-alv/
   Quote
   Uitslag betwisten

   Op grond van artikel 5:124 lid 2 jo 2:13 lid 3 BW spreekt de voorzitter in de ALV een beslissend oordeel uit over de uitkomst van een stemming. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der ALV of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming, zie artikel 2:13 lid 4 BW.

   Hoewel de wet dat niet expliciet vermeldt, moet het er op grond van deze wettelijke bepalingen voor worden gehouden, dat het niet mogelijk is om de uitslag van de stemming pas na de ALV in de notulen bekend te maken. Immers, dan is een onmiddellijke betwisting niet meer mogelijk.
   Unquote

   Met andere woorden: alhoewel de notulen een belangrijk communicatie middel zijn, is er geen juridische waarde aan te hangen.
   In de eerstvolgende vergadering ofwel dezelfde vergadering (snelle notulist gezocht!) keurt de vergadering de notulen goed. Niet dus de VvdV, ook niet het bestuur, ook niet de beheerder. Verzet tegen notulen kan niet bij de rechter.

   Als je het niet eens bent met passages in de notulen, kan je dat in de eerstvolgende vergadering of tijdens de vergadering melden, hetgeen dan in de volgende of huidige notulen verwoord kan worden (inderdaad bijvoorbeeld als bijlage). De notulen laten dan slechts de verschillende zienswijzen zien.

   Waar het om gaat zijn de besluiten die zijn genomen. Denk je grond te hebben tegen een besluit in beroep te moeten, hetzij eerst bij de VvE zelf hetzij bij de rechter, dan kan dat onafhankelijk van wat er in de notulen staat. Dit laat onverlet dat de notulen in de aanhangige zaak een bewijsrol kunnen spelen.