Reageer op: Rente / rendement reserve VVE

#40737
Harry Tresoor
Deelnemer

  @Ronald, je moet wel de hele wetstekst (of een bron) laten zien en niet een kort citaat. Op dit forum zijn serieuze VVE bestuurders actief en verwachten serieuze bijdragen. Nogmaals, ik ben geen jurist, maar ik had wel een 9 voor Nederlands. Ik kijk naar https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-5-artikel-126-beheer-over-de-gemeenschap/ en ik heb daarbij mijn eigen verhaal.Alle vette tekst is van mij.

  = = =

  Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Artikel 126 (5:126 BW) – Beheer over de gemeenschap

  1. De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.

  Het gaat hier over een fonds (zoals pensioenfonds, beleggingsfonds) dat in stand gehouden moet worden en de bijdragen aan dat fonds zijn bedoeld om dat fonds in stand te houden. De omvang of grootte van dat fonds is gebonden aan regels, al dan niet wettelijk.

  2. De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds, bedoeld in het vorige lid, bedraagt ten aanzien van een voor bewoning bestemd gebouw, met inbegrip van een gebouw dat gedeeltelijk voor bewoning is bestemd:

  Hier lees ik de (jaarlijkse, maandelijkse) reservering als de bijdragen die het fonds in stand moeten houden. Over de hoogte van het fonds en de bijdragen geld de volgende clausule

  c. ten minste het bedrag dat is vastgesteld door de vergadering van eigenaars ter uitvoering van een door de vergadering van eigenaars vastgesteld onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaren oud ten aanzien van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dat betrekking heeft op een periode van ten minste tien jaar en waarin de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden alsmede de geplande vernieuwingen zijn opgenomen daaronder mede begrepen een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieuwingen verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren;
  OF
  ten minste 0,5% procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

  Hier staat OF tenminste 0,5 en niet EN een minimum van 0,5%. De ALV kan dus besluiten tot een lager dan het wettelijk minimum en bijbehorende bijdragen.

  5. In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars.

  Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.

  Wij (VVE van 3) laten dus alles via één bankrekening lopen, omdat de AVL dat unaniem heeft besloten. Je moet wel een slim neefje bij de hand hebben die handig is met spreadsheets, om de getallen uit elkaar te houden.

  6. Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan.
  7. De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen.
  8. De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaars uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander voortvloeien en kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder appartementseigenaars wordt hier begrepen hij die een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent.
  9. Zolang tweederde deel van de appartementsrechten, daaronder mede begrepen het aan die appartementsrechten verbonden aantal stemmen, niet is overgedragen onmiddellijk na oprichting van de vereniging van eigenaars, gaat de vereniging van eigenaars geen overeenkomsten voor onderhoud aan met een langere looptijd dan een jaar.

  Toelichting

  De VvE is belast met het beheer over alle zaken die gemeenschappelijk zijn. Zo houdt zij ook toezicht hierop en dient zij deze zaken te vervangen of te repareren indien dit nodig is. In dit kader is de VvE dan ook bevoegd geldleningen af te sluiten. Het reglement kan deze bevoegdheid uitsluiten.

  De VvE vertegenwoordigt alle gezamenlijke appartementseigenaren. Daarnaast kan de VvE zelf vertegenwoordigd worden door een bestuurder.

  Einde citaat – Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Artikel 126 (5:126 BW) – Beheer over de gemeenschap