Reageer op: Rijksoverheid “Niet reserveren in reservefonds”

#41384
Bob
Deelnemer

    De nu van kracht zijnde wet is duidelijk. De letterlijke wetstekst van 5:126 lid 3 luidt:

    “In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.”

    Bij jou VvE heeft iedere eigenaar 1 stem. Met 2 van de 3 eigenaars ga je nimmer de vereiste 4/5e (80%) halen en ga je niet aan de wet voldoen.
    Al jouw gegeven links kan (lees moet) je wat mij betreft vergeten.