Reageer op: Stemverhouding begroting

#46630
Rutger
Deelnemer

    Het reglement stamt uit 1957. Het gaat in dit reglement specifiek over artikel 25. Lid 1. Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Lid 2 wat te doen bij staking van stemmen. Lid 3 dat een besluit ook genomen kan worden als iedereen schriftelijk instemt. Lid 4 minimaal de helft van de stemmen mot aanwezig zijn om überhaupt een geldig besluit te kunnen nemen.

    Dan komt artikel 26. Lid 1 Bij de vergadering berust het beheer en het toezicht op het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Lid 2. Iedereen is verplicht medewerking te verlenen aan het uitvoeren van besluiten door devergadering. Voor over dit redelijkerwijs verwacht mag worden. Als iemand bijzonderlijke schade oploopt hierdoor moet dat vergoed worden uit het reservefonds. Lid 3 Besluiten tot het doen van uitgaven, een bedrag van één duizend gulden ten boven gaande, zullen slechts kunnen worden genomen mt een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin het aantal eigenaren tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tezamen tenminste twee/ derde van het totaal der stemmen kan uitbrengen. In deze vergadering zal eventueel tevens bepaald worden de extra voorschotbijdrage, welke door de administrateur te dier zake van de eigenaren gevorderd kan worden. Lid 4 Hetzelfde geldt voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installatie of tot het wegbreken van bestaande installaties, voorzover deze niet als een uitvloeisel van het normale beheer zijn te beschouwen . Lid 5 gaat dan weer over wat te doen als er onvoldoende stemmen zijn – > nieuwe vergadering uitschrijven. En dan tot slot van dit artikel; De uitvoering van zodanige besluiten kan eerst geschieden wanneer de voor de uitvoering benodigde gelden in de kas deer vereniging gereserveerd zijn.

    Geeft dit wat meer informatie misschien?