Reageer op: Exclusief gebruik fietsen stalling?

#4876
mvanw
Deelnemer

  In de akte zijn indexnummers 1-104 de diverse appartementen en zijn indexnummers 105-208 de parkeerplaatsen in de onderliggende garage.
  De letterlijke tekst aangaande het ‘vervreemden’ is als volgt:
  G. TOESTEMMINGSVEREISTE EN BOETE/KETTINGBEDING BIJ VERVREEMDING VAN DE APPARTEMENTSRECHTEN MET DE INDEXNUMMERS 105 TOT EN MET 208.
  Een eigenaar van (een van) de appartementsrechten rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats, te weten de appartementsrechten met de indexnummers 105 tot en met 208,
  is slechts bevoegd dat appartementsrecht te vervreemden aan een eigenaar van een van de appartementsrechten met de indexnummers 1 tot en met 104 dan wel aan een verkrijger die gelijktijdig met de verkrijging van dat appartementsrecht van de parkeerplaats een appartementsrecht van een woning in het onderhavige complex verkrijgt.
  Indien een eigenaar een appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een van genoemde parkeerplaatsen wil vervreemden aan een andere verkrijger dan in de vorige zin bedoeld, dient hij daartoe de toestemming te vragen aan de vereniging van eigenaars.
  Het verzoek dient te worden ingediend bij het bestuur dat na ontvangst van het verzoek op een termijn van een maand de vergadering van eigenaars bijeen zal roepen. De vereniging van eigenaars is bevoegd aan de toestemming voorwaarden te verbinden. Onder vervreemding wordt tevens verstaan toedeling bij verdeling en vestiging van een beperkt genotsrecht dan wel levering in economische eigendom. Indien een eigenaar handelt in strijd met het hiervoor in dit lid G bepaalde verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete aan de vereniging van eigenaars ad twintig duizend euro (€ 20.000,00).

  (en dan een stukje over indexatie van het bedrag…)
  En nu snap ik niet alles wat er staat, maar het lijkt dus wel te mogen.
  (En wat de Gemeente betreft, er is hier (nog) geen parkeer druk probleem, daar er in de omgeving van ons complex op max 150 m genoeg plaatsen zijn. Na aanleiding van overlast met parkeren op het gras nabij onze entrees hebben wij dit door de gemeente laten onderzoeken.)
  Mvg Marlon