Reageer op: Oversturing/beïnvloeding door voorzitter ALV (beheerder)

#713
Colin
Deelnemer

Je aanvullende toelichting verandert niet zoveel aan mijn eerder gegeven antwoord. Opties 1 en 2 zijn nog steeds geldig. Sterker nog, het feit dat de voorzitter van de ALV zelf geen eigenaar is, maar een externe partij, brengt een oplossing eerder binnen handbereik. Het risico dat de onderlinge verhoudingen tussen de leden van de VvE verstoord raken, bestaat nu namelijk niet of is in ieder geval veel minder groot.
Dat (de voorzitter van) het bestuur van de VvE ervoor kiest om niet zelf de vergadering voor te zitten, is op zichzelf de juiste weg. In een vergadering wordt immers vaak gediscussieerd en gestemd over voorstellen van het bestuur. Daardoor is het bestuur zelf per definitie niet neutraal. Het modelreglement bepaalt daarom dat de ledenvergadering een voorzitter moet benoemen. Het is gebruikelijk dat dit een eigenaar is, niet zijnde een bestuurslid, die als capabel wordt beschouwd en bereid is zich hiervoor verkiesbaar te stellen. Ook kan het een persoon van buiten de VvE zijn, die specifiek voor deze rol wordt ingehuurd.
Het komt echter ook veel voor dat de externe beheerder als onderdeel van zijn takenpakket de vergaderingen voorzit. Formeel dient hier echter wel een vergaderbesluit aan vooraf te zijn gegaan. Los daarvan is hier niet veel op tegen zolang de beheerder in zijn rol van voorzitter zich puur richt op het leiden van de vergadering en niet sturend bezig is. Het is mij een raadsel welk belang de beheerder zou kunnen hebben bij de gewraakte uitspraak over het huishoudelijk reglement.
Het zou voor de hand liggen als het bestuur van de VvE de beheerder op zijn gedrag aanspreekt. Jullie VvE kenmerkt zich echter door een grote mate van passiviteit als de voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur zelden of nooit op een vergadering verschijnen. Dat is de omgekeerde wereld. Een dergelijk bestuur valt niet serieus te nemen. Als de overige eigenaren het daarnaast ook allemaal wel best vinden, zijn in feite alle leden van de VvE in dezelfde mate schuldig aan de ontstane situatie.
Samenvattend kan de oplossing bestaan uit (een combinatie van) de volgende opties:
1. Het bestuur gaat een gesprek aan met de beheerder. Is het bestuur daartoe niet bereid, dan kan een willekeurig lid of een groepje van gelijkgezinde leden dit doen;
2. Het bestuur kan een brief aan de beheerder sturen. Is het bestuur daartoe niet bereid, dan kan een willekeurig lid of een groepje van gelijkgezinde leden dit doen;
3. De vergadering kan uit haar midden een voorzitter benoemen, voor zover een lid daartoe bereid wordt gevonden. De benoeming van een voorzitter dient formeel op de agenda van de ALV te worden geplaatst. In het voorstel verder opnemen dat de beheerder uit zijn functie van voorzitter wordt ontslagen en zich dient te beperken tot zijn rol als beheerder;
4. Idem als 3, met dit verschil dat het voorstel luidt om de samenwerking met de beheerder te beëindigen, met andere woorden het contract op te zeggen. Dit voorstel is vergaand, omdat het betekent dat voorafgaand aan de vergadering ook een nieuw beheerkantoor moet zijn gevonden dat het beheer gaat overnemen. Ook over het contract met de beoogde nieuwe beheerder moet dan formeel besloten worden.