Besluiten niet op agenda VvE – LJN BD9994

12 AUGUSTUS 2008, BESLUITEN NIET OP AGENDA VVE, LJN BD9994

Datum uitspraak: 12-08-2008
Datum publicatie: 13-08-2008
Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Oud-voorzitter van VVE verzoekt om vernietiging van besluiten op de voet van artikel 5:130 BW. De door verzoeker geuite bezwaren betreffen onder meer het niet in acht nemen van de voorgeschreven oproeptijd voor de algemene ledenvergadering en het nemen van besluiten op de algemene ledenvergadering over onderwerpen die niet waren geagendeerd. De kantonrechter beslist dat verzoeker op geen enkele wijze heeft aangegeven wat zijn belang is bij de gevraagde vernietiging. Vernietiging op grond van artikel 2: 8 lid 2 BW dient derhalve achterwege te blijven.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Zie ook: Bestuur VvE kan ‘te allen tijde’ worden ontslagen (artikel). Klik hier voor meer informatie over nietige en vernietigbare VvE-besluiten.

UITSPRAAK

RECHTBANK DORDRECHT
Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 217391 AZ VERZ 08-35

Beschikking op het verzoekschrift ex artikel 5:130 BW tot vernietiging van besluiten van:

[naam], wonende te [adres].

1. Verloop van de procedure

Het verzoekschrift met bijlagen is ingediend op 11 juni 2008. Op 21 juli 2008 is door de vereniging van eigenaars Het Willigenbosch (verder: vve) een verweerschrift ingediend, waarbij is gevoegd een door een 39-tal eigenaars ondertekend verweerschrift. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden na deugdelijke oproeping van de in art. 5: 130 lid 3 BW genoemden. Van de opgeroepenen zijn verschenen:
1. [verzoeker];
2. de vve, bij haar administratief beheerder, [naam administratief beheerder];
3. de stemgerechtigden, welke zijn aangetekend op de ter zitting afgeroepen presentielijst, namens welke stemgerechtigden de heren [naam] en [naam] het woord hebben gevoerd.
Voor zover hierna over verweerders wordt gesproken wordt daaronder verstaan de vve alsmede haar leden die verweer hebben gevoerd.

2. Het verzoek

[verzoeker] verzoekt nietigverklaring van de – dan wel van een aantal – besluiten van algemene ledenvergadering (verder: alv) van 14 mei 2008. Na toelichting ter zitting door [verzoeker] leest de kantonrechter het verzoek aldus dat [verzoeker] verzoekt:
2.1. vernietiging van de besluiten van de alv van 15 mei 2008 op grond van het niet in acht nemen van de voorgeschreven oproeptijd voor de vergadering;
2.2. vernietiging van het besluit de bijdragen voor het plaatsen van scooters en motoren te verlagen op grond van het feit dat dit onderwerp niet geagendeerd was;
2.3. vernietiging van het besluit een administratief beheerder aan te stellen voor € 3900,– per jaar op grond van het feit dat het bestuur de alv verkeerd heeft ingelicht en inzage wordt geweigerd in de administratie;
2.4. vernietiging van het besluit de maandelijkse bijdrage te verhogen op grond van het feit dat dit onderwerp niet geagendeerd was;
2.5. een bevestiging van het feit dat er geen besluit is genomen over verfwerk en een rectificatie van de notulen van de vergadering van 14 mei 2008.

3. Beoordeling van het verzoek

Een verzoek ex art. 5:130 BW dient op grond van lid 2 van dat artikel te worden ingediend binnen een maand na de dag waarop verzoeker kennis van dat besluit heeft genomen of heeft kunnen nemen. Het verzoek is ingediend op 11 juni 2008 en betreft de vernietiging van besluiten genomen op 14 mei 2008. Het verzoek is mitsdien tijdig ingediend.

Hoewel [verzoeker] de vve verwijt dat zij in strijd handelt met voorgeschreven formaliteiten, neemt hij zelf ook niet alle formaliteiten in acht. Zo heeft [verzoeker] in strijd met art. 278 lid 1 Rv, verzuimd zijn volledige voornamen te vermelden, laat het verzoek aan duidelijk te wensen over en geeft [verzoeker] in het verzoekschrift als woonplaats op het adres [adres], terwijl hij ter zitting verklaard heeft niet woonachtig te zijn op dat adres. Voorts heeft [verzoeker] nagelaten de oproeping voor de vergadering van 14 mei 2008 te overleggen alsmede de reglementen waarop hij zich beroept. Gezien de inhoud van zijn verzoekschrift had hij zulks wel behoren te doen.

Nu gesteld noch gebleken is dat verweerders zijn geschaad door het niet in acht nemen van de formaliteiten door [verzoeker], zal de kantonrechter voorbij gaan aan het feit dat het verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten van art. 278 lid 1 Rv.

[verzoeker] vraagt onder meer vernietiging van besluiten op grond van het niet in acht nemen van krachtens het van toepassing zijnde modelreglement van januari 1992 voor de totstandkoming van besluiten geldende regels. Bij de beoordeling van dat verzoek dient niet alleen de vraag te worden beantwoord of in strijd is gehandeld met die regels, maar tevens dient acht te worden geslagen op de maatstaven van art. 2: 8 lid 2 BW. Op grond van dit artikel is een tussen partijen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

vernietiging van de besluiten van de alv van 15 mei 2008

Onweersproken is door verweerders gesteld dat de oproeping op 28 april 2008 op het adres [adres] in de brievenbus is gedeponeerd. [verzoeker] stelt dat hij de oproeping op 29 april 2008 heeft ontvangen. Voorts staat vast dat de vergadering op 14 mei 2008 heeft plaatsgevonden en dat tussen de dag van de oproeping en van vergadering minimaal 15 dagen gelegen dienen te zijn. Ter zitting heeft [verzoeker] verklaard dat het adres [adres] niet zijn postadres is. Nu [verzoeker] in het verzoekschrift als zijn adres vermeldt [adres] en [verzoeker] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij de vve bericht heeft dat zijn postadres elders is, mocht de vve ervan uitgaan dat [verzoeker] woont op het adres [adres]. De op 28 april 2008 in de brievenbus [adres] van [verzoeker] bezorgde oproeping is daarmee tijdig geschied. Maar zelfs als ervan moet worden uitgegaan dat [verzoeker] de oproeping eerst op 29 april 2008 heeft bereikt, kan hem dat niet baten. Weliswaar is in dat geval de oproeping een dag te laat geschied, echter gesteld noch gebleken is dat [verzoeker] daardoor is benadeeld. Reeds om die reden dient vernietiging op grond van art. 2: 8 lid 2 BW achterwege te blijven.

vernietiging van het besluit de bijdragen voor het plaatsen van scooters en motoren te verlagen en vernietiging van het besluit de maandelijkse bijdrage te verhogen

Verweerders erkennen dat deze punten niet zijn geagendeerd. In art. 33 lid 8 van het voor de vve van toepassing zijnde modelreglement van januari 1992 staat onder meer dat de oproeping ter vergadering de opgave bevat van de punten der agenda. Daarmee staat vast dat in strijd met genoemd art. 33 lid 8 is gehandeld. Onbetwist hebben verweerders gesteld dat [verzoeker] ter vergadering geen bezwaar heeft gemaakt tegen het alsnog ter vergadering behandelen van deze agendapunten. Verweerders hebben voorts gesteld dat [verzoeker] heeft nagelaten aan te geven welk belang hij heeft bij zijn verzoek tot vernietiging. Verweerders stellen onweersproken dat er geen sprake is van enige nadeel aan de zijde van [verzoeker] bij het niet in acht nemen van dit vereiste van voormeld art. 33 lid 8. In zijn verzoekschrift heeft [verzoeker] inderdaad op geen enkele wijze aangegeven wat zijn belang is bij de gevraagde vernietiging. Ook ter zitting heeft [verzoeker], hoewel hem daar nadrukkelijk en diverse malen naar is gevraagd, niet aannemelijk kunnen maken enig belang te hebben bij de verzochte vernietiging. Ook hier dient vernietiging op grond van art. 2: 8 lid 2 BW achterwege te blijven.

vernietiging van het besluit een administratief beheerder aan te stellen

[verzoeker] stelt dat het bestuur de alv verkeerd heeft ingelicht. Blijkens zijn toelichting ter zitting zou het bestuur de alv hebben voorgehouden dat de kosten van de administratief beheerder € 3900,– per jaar zouden bedragen, terwijl de werkelijk met de beheerder overeengekomen kosten hoger zouden zijn. Ter zitting heeft de vve onbetwist gesteld dat ter vergadering op 14 mei 2008 besloten is de administratief beheerder voor een bedrag van € 3900,– per jaar aan te stellen. Voorts heeft de vve de overeenkomst tussen haar en de beheerder overgelegd. Daaruit blijkt dat de overeengekomen prijs € 3900,– bedraagt. [verzoeker] stelt dat er andere afspraken met de beheerder zijn gemaakt en dat hem de mogelijkheid wordt onthouden dat aan te tonen omdat hij geen inzage zou krijgen in de administratie van de vve. Onweersproken heeft de vve gesteld dat [verzoeker] op 8 juli 2008 gebruik heeft gemaakt van de uitnodiging de administratie van de vve in te zien. Gesteld noch gebleken is dat [verzoeker] daarin stukken heeft aangetroffen, waaruit zou kunnen blijken dat de overeengekomen kosten hoger zijn of dat andere niet aan de alv voorgehouden afspraken met de beheerder zijn gemaakt. Van verkeerd inlichten door het bestuur is mitsdien op geen enkele wijze gebleken. Het verzoek het besluit een overeenkomst aan te gaan met de beheerder voor € 3900,– per jaar te vernietigen, wordt derhalve afgewezen.

Als overigens achteraf zou blijken dat de kosten van de administratief beheerder uiteindelijk hoger zijn uitgevallen dan het bedrag van € 3900,– waartoe is besloten, dan kan het bestuur alsdan daarop worden aangesproken. Dat is echter geen grond voor vernietiging van het in de vergadering van 14 mei 2008 genomen besluit een overeenkomst aan te gaan met de beheerder voor € 3900,– per jaar.

geen besluit over verfwerk en rectificatie van de notulen

Het verzoek om bevestiging dat over een geagendeerd punt geen beslissing is genomen wordt als niet op de wet gegrond afgewezen. Datzelfde geldt voor het verzoek tot rectificatie van de notulen.

Vorenstaande leidt er toe dat het verzoek zal worden afgewezen.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

Deze beschikking is gegeven door mr. ir. A.J.E. Cartigny, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 augustus 2008, in aanwezigheid van de griffier.