Wat betekent decharge binnen de VvE?

Decharge is een vorm van goedkeuring. Door de decharge worden bestuurders ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid. Decharge wordt in een Vereniging van Eigenaars (VvE) verleend door de VvE vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Decharge alleen voor bestuurders

Decharge geldt alleen voor het VvE bestuur en kan niet worden verleend aan partijen met wie een contractuele relatie bestaat, zoals bijvoorbeeld een VvE-beheerder. Indien blijkt dat de beheerder handelingen heeft verricht waartoe deze niet bevoegd was en de VvE heeft daardoor schade geleden, dan is de beheerder daarvoor aansprakelijk (ongeacht of er decharge – wat voor die handelingen dus eigenlijk niet kan – is verleend). Wel moet daarbij gelet worden op verjaring: als de VvE te laat klaagt dan kan zij de schade die veroorzaakt is door de beheerder niet meer vergoed krijgen.

Decharge alleen voor bekende feiten

De vergadering verleent decharge voor het beleid van het bestuur op basis van de feiten die bekend zijn. De decharge wordt dan gebaseerd op de gepresenteerde jaarstukken (waaronder de balans en resultatenrekening) en de toelichting op de jaarstukken van de VvE. Wanneer decharge wordt verleend is dat alleen voor de feiten die bij de vergadering bekend zijn of bekend zouden moeten zijn. Indien later blijkt dat het bestuur handelingen heeft verricht waartoe zij niet bevoegd was, dan geldt de decharge hiervoor niet: het bestuur blijft hiervoor aansprakelijk.

Decharge kan alleen door vergadering verleend worden

De kascommissie adviseert de VvE vergadering over de jaarrekening en over het al of niet goedkeuren hiervan. Mede op basis van dit advies kan de vergadering van eigenaars besluiten om decharge te verlenen. Het is in geen geval zo dat de kascommissie de decharge verleent: de vergadering heeft als enige deze bevoegdheid, de kascommissie heeft slechts een adviserende taak.

Decharge kan impliciet en expliciet verleend worden

Wanneer de vergadering de jaarstukken goedkeurt, wordt impliciet ook decharge verleend over het financiële beleid. Decharge kan ook expliciet verleend worden: dan moet het als agendapunt opgenomen worden in de vergadering.

Decharge in de VvE samengevat:

– Door decharge zijn bestuurders niet meer aansprakelijk door het gevoerde beleid.
– De vergadering dechargeert, de kascommissie adviseert.
– Decharge betreft slechts gegevens die de vergadering bekend (kunnen) zijn.
– Alleen bestuurders kunnen gedechargeerd worden, beheerders en andere contractspartijen zijn gebonden aan de gesloten overeenkomst. Decharge geldt niet voor hen.