Misbruik stemmenmeerderheid VvE – LJN BX4533

27 JULI 2012, MISBRUIK STEMMENMEERDERHEID VVE, LJN BX4533

Klik hier voor een samenvatting en uitleg van de uitspraak.

zaak/rolnr.: 559056 \ EJ VERZ 12-93

Datum uitspraak: 27-07-2012
Datum publicatie: 14-08-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Appartmeentsrecht. Misbruik van meerderheidsmacht binnen de VvE. Eén appartementseigenaar met meerderheid van stemmen heeft zonder enige motivering en dus in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid telkens tegen gestemd. De genomen besluiten worden vernietigd.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 559056 \ EJ VERZ 12-93
datum uitspraak: 27 juli 2012

BESCHIKKING VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[A.]
en
[B.]
beiden te [woonplaats]
verzoekende partij
hierna te noemen [A.] en [B.]
gemachtigde mr. S. Eernstman

tegen

de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid
Vereniging van Eigenaars “Middenduin”
te [woonplaats]
verwerende partij
hierna te noemen de VvE

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk¬ken:
– het verzoekschrift van 22 mei 2012, met producties,
– de aantekeningen van de griffier van de op 20 juli 2012 gehouden mondelinge behandeling, bij welke gelegenheid zijn verschenen [A.] en de administrateur van de VvE
[administrateur].
De appartementseigenaren [X.] en [Y.] zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet bij de mondelinge behandeling op 20 juli 2012 aanwezig geweest. Zij hebben evenmin een verweerschrift ingediend

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van de producties, staat tussen partijen het volgende vast:
a. Op 28 mei 1998 is het perceel grond met opstallen aan de [adres] te [woonplaats], genaamd “Middenduin”, gesplitst in 12 appartementsrechten, te weten: zes bergingen in de kelder en zes woonruimten.
b. Voorts is een Reglement opgesteld en is de VvE opgericht. Ter zake van ieder woonappartement kan één stem worden uitgebracht.
c. [A.] is eigenaresse van het appartementsrecht inhoudende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de tweede etage, plaatselijk bekend als [adres 1].
d. [B.] is eigenaresse van het appartementsrecht inhoudende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de tweede etage, plaatselijk bekend als [adres 2].
e. [X.] is eigenaar van de appartementsrechten inhoudende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woonruimten plaatselijk bekend als [adres 3, 4 en 5] en van de zes bergingen.
f. [Y.] is eigenaar van het appartementsrecht inhoudende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woonruimte plaatselijk bekend als [adres 6].
g. Op 23 april 2012 heeft een vergadering van de VvE plaatsgevonden. Op die vergadering waren aanwezig [A.] en [B.] en [X.]
h. [Y.] was niet aanwezig op de vergadering van 23 april 2012 en heeft voor die vergadering geen volmacht afgegeven.
i. Uit de notulen van de vergadering van 23 april 2012 blijkt dat toen de volgende besluiten zijn genomen:
met twee stemmen voor en drie stemmen tegen is:
1. het financieel verslag 2011 niet vastgesteld,
2. geen décharge verleend,
3. een tegenvoorstel tot het afgeven van een nieuwe periodieke machtiging aan de administrateur tot het in gang zetten van incassohandelingen bij geconstateerde nalatigheid in de betaling van servicebedragen verworpen,
4. de begroting 2012, met gelijkblijvende maandlasten voor de leden, verworpen,
5. een voorstel tot verbetering van het grindpad bij het appartementencomplex verworpen,
6. een voorstel tot hertaxatie van de herbouwwaarde in verband met dreigende onderverzekering verworpen,
7. een voorstel tot verdere doorvoering splitsing water en elektra verworpen.
j. Op 23 april 2012 heeft [X.] het volgende aan [de administrateur] geschreven:
“Per 1 mei neem ik de werkzaamheden van de VVE Middenduin over.
Vriendelijk verzoek ik u alle bescheiden (…) naar mij te zenden.
Uw overeenkomst stopt dus op 1 augustus a.s.
De begroting kan ik niet goedkeuren, diverse afspraken zijn niet nagekomen, naar mijn idee niet uw schuld.
Nog steeds weet ik niet wie de buitenverplichting betaalt en betaald heeft. Nuon zoekt dit uit voor mij.
Waarschijnlijk verlos ik u van een kibbelende VVE familie. (…)”

Het verzoek

[A.] en [B.] verzoeken dat de kantonrechter bij beschikking de ter vergadering van de VvE op 23 april 2012 genomen besluiten te vernietigen, met veroordeling van [X.] in de proceskosten.

[A.] en [B.] hebben het volgende aan het verzoek ten grond¬slag gelegd:
[X.] heeft tijdens de vergadering van 23 april 2012 tegen alle voorstellen gestemd, waar-door alle voorstellen werden verworpen. Hij heeft dit gedaan zonder enige motivering en met het enkele doel de besluitvorming te frustreren.
Door zonder enige motivering tegen alle voorstellen te stemmen maakt [X.] misbruik van de aan hem toekomende rechten, althans gedraagt [X.] zich aldus jegens de andere leden van de [A.] en [B.] niet naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. De genomen besluiten zijn in strijd met de redelijkheid en billijkheid en liggen voor vernietiging als bedoeld in artikel 5:130 BW gereed.

Het verweer

De VvE heeft het verzoek niet bestreden, terwijl door [X.] en [Y.] geen enkel verweer is gevoerd.

De beoordeling van het geschil

1. Op grond van het bepaalde bij artikel 2:15 BW in samenhang met artikel 5:130 BW kan een besluit van een orgaan van de VvE worden vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW wordt vereist. Van vernietigbaarheid is sprake als een besluit naar inhoud of totstandkoming in strijd is met de genoemde gedragsregel.

2. Niet weersproken is dat de onderhavige besluiten zijn genomen telkens nadat [X.] zonder enige motivering had tegen gestemd. Door het achterwege laten van enige motivering handelt [X.] in strijd met de in artikel 2:8 BW genoemde redelijkheid en billijkheid.

3. Gelet op de stemverhouding binnen de VvE heeft [X.] een meerderheid van stemmen ten koste van de andere appartementseigenaren.

4. Nu [X.] zonder enige motivering en dus in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid telkens heeft tegen getemd, is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van de situatie waarin [X.] als eigenaar met de meerderheid van stemmen wordt bevoordeeld en dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn meerderheidsmacht binnen de VvE.

5. Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat de onderhavige besluiten zijn genomen in strijd met de vereiste redelijke en billijkheid. De onderhavige besluiten zullen daarom worden vernietigd.

6. Gelet op de onderlinge relatie tussen de leden van de VvE zal de gevraagde kostenveroordeling worden afgewezen en zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

Beslissing

De kantonrechter:
Vernietigt de zeven hierboven onder de vaststaande feiten onder i. genoemde besluiten van de vergadering van de VvE zoals genomen ter vergadering 23 april 2012.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voor¬raad.

Bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde uitspraakdatum.
Coll.