Opschorten VvE bijdrage

Het komt vaak voor dat VvE-leden niet tevreden zijn over de gang van zaken binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze ontevredenheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit het feit dat onderhoud niet of onvoldoende verricht wordt (lekkages niet opgelost, etc.), de VvE-beheerder of het bestuur van de VvE nalatig is, of doordat een van de eigenaren het simpelweg niet eens is met genomen vergaderbesluiten. In enkele gevallen, maar zeker niet in alle (eerder zelfs: bijna nooit), mag een eigenaar het betalen van zijn bijdragen tijdelijk opschorten. Het opschorten van de VvE bijdrage is het tijdelijk niet betalen van een verschuldigd bedrag.

Gronden voor opschorten

Kernvraag is of het de VvE is die haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de VvE (meestal: het bestuur of de beheerder) de administratie niet op orde heeft of daar geen inzage in wil geven. In dergelijke gevallen bestaat soms het recht om betaling van de servicekosten op te schorten. Ook als de VvE structureel weigert om bijvoorbeeld een lekkage te verhelpen (een verplichting van het bestuur), kan het recht om de bijdragen op te schorten.

Ook kan het zo zijn dat een eigenaar nog een bedrag van de VvE te vorderen heeft. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de eigenaar in een bepaalde periode teveel heeft betaald of nog een bedrag terug moet krijgen van de VvE (bijvoorbeeld verrekening elektriciteit of terugbetaling exploitatieresultaat). In dat soort gevallen heeft de eigenaar ook het recht om zijn bijdrage niet te betalen, echter is er dan sprake van verrekening (en niet van opschorting).

Echter dient de eigenaar eerst een vergaderbesluit uit te lokken voordat hij overgaat tot opschorting van de ledenbijdragen.

Geen grond voor opschortig

Als een eigenaar het niet eens is met een genomen vergaderbesluit, dan is dat nooit een grond om de bijdragen op te schorten. Besluiten in de VvE worden immers genomen op democratische wijze. Daardoor zal er bijna altijd wel een (kleine) minderheid bestaan die tegen het besluit heeft gestemd. Deze minderheid zal in dat besluit moeten berusten, tenzij het VvE besluit nietig of vernietigbaar is.

Modelreglement 2006

Wanneer modelreglement 2006 van toepassing is, kunnen de servicekosten (officieel: voorschotbijdragen) nooit opgeschort of verrekend worden.

Opschorting is altijd tijdelijk

Opschorting heeft altijd een tijdelijk karakter. Zodra de VvE weer aan haar verplichtingen voldoet, zal de eigenaar die betaling van zijn bijdrage heeft opgeschort weer moeten starten met betalen. Bovendien zal deze eigenaar alsnog de opgeschorte bijdragen moeten voldoen. Kortom: opschorting is een pressiemiddel, maar de servicekosten blijven verschuldigd.

Conclusie

Opschorting mag zeker niet altijd en is slechts een uiterste redmiddel. Als er zaken niet juist lopen binnen de VvE, is het meestal raadzamer om met alle eigenaren in gesprek te gaan door een vergadering te organiseren. Als de VvE-beheerder bijvoorbeeld zijn werk niet goed doet, zal dit niet heus niet opgelost worden door het opschorten van de ledenbijdragen. De oplossing is dan eerder om de beheerovereenkomst op te zeggen. De vergadering kan daarvoor een besluit nemen.