Jurisprudentie rechtsgeldigheid besluiten

8 Augustus 2012, Rechtbank Amsterdam, LJN BX8761

Een besluit in strijd met de splitsingsakte is nietig. Er kan ook sprake zijn van nietigheid als er sprake is van een fundamenteel totstandkomingsgebrek zoals het niet voldoen aan de quorumeis. Besluiten zijn vernietigbaar als de totstandkoming (dus niet het besluit zelf) weliswaar in strijd is met het reglement, doch niet fundamenteel is, bijvoorbeeld als een agendapunt niet goed is geagendeerd of relevante stukken niet tijdig zijn toegezonden. Lees hier de gehele uitspraak en lees hier een samenvatting en uitleg van het vonnis.

8 December 2009, Gerechtshof Amsterdam, LJN BL9127

In deze zaak worden verschillende kwesties aan het hof voor gelegd. Onder andere de vraag of een bestuurder van de VvE op mag treden als voorzitter van de vergadering (Hof: ja, indien er meerdere bestuurders zijn), of niet ondertekenen van de notulen door de voorzitter tot gevolg heeft dat de besluiten nietig of vernietigbaar zijn (Hof: nee), en of in casu voor de besluiten een gekwalificeerde meerderheidvereist is (Hof: nee). Lees hier de gehele uitspraak.

12 Augustus 2008, Rechtbank Dordrecht, LJN BD9994

Oud-voorzitter van VVE verzoekt om vernietiging van besluiten op de voet van artikel 5:130 BW. De door verzoeker geuite bezwaren betreffen onder meer het niet in acht nemen van de voorgeschreven oproeptijd voor de algemene ledenvergadering en het nemen van besluiten op de algemene ledenvergadering over onderwerpen die niet waren geagendeerd. De kantonrechter beslist dat verzoeker op geen enkele wijze heeft aangegeven wat zijn belang is bij de gevraagde vernietiging. Vernietiging op grond van artikel 2: 8 lid 2 BW dient derhalve achterwege te blijven. Lees hier de gehele uitspraak.