Jurisprudentie stemrecht

27 juli 2012, Rechtbank Haarlem, Sector kanton, LJN BX4533

In deze zaak staat de vraag centraal of een lid dat in zijn eentje de stemmenmeerderheid heeft in de vergadering ook zomaar tegen alle besluiten mag stemmen. Conclusie is dat dit op grond van de redelijkheid en billijkheid niet zomaar mag. Lees hier de gehele uitspraak en hier een uitleg en samenvatting van het vonnis.

16 Mei 2011, Rechtbank Maastricht, Sector Kanton, LJN BQ7678

Rechtsvraag is of een van de eigenaren het stemrecht mag worden onthouden op grond van belangenverstrengeling. Met andere woorden: is het mogelijk om een stem van een eigenaar niet mee te tellen als hij persoonlijk betrokken is bij het besluit? Als onderbouwing voor deze uitspraak stelt de kantonrechter dat de op art. 2:12 BW gebaseerde regel wil bereiken ‘dat persoonlijke belangen buiten de besluitvorming blijven en dat een appartementseigenaar zijn stemrecht niet kan uitoefenen ten aanzien van besluiten waarbij hij — anders dan in zijn hoedanigheid van eigenaar — een persoonlijk belang heeft.’ Lees hier de gehele uitspraak.

7 April 2005, Hof Amsterdam, Prg. 2005, 79

In deze zaak staat aan de orde hoe de ondersplitsing kan stemmen in een vergadering van de hoofdsplitsing. Er zijn twee mogelijkheden (zie rechtsoverweging 3.5):

  • Districtenstelsel: de meerderheid van de leden in de ondersplitsing bepalen hoe alle stemmen gebruikt worden in de hoofdsplitsing. Als dus 90% voor stemt, zal 100% van de stemmen van de ondersplitsing in de hoofdsplitsing uitgebracht worden voor het besluit.
  • Evenredige vertegenwoordiging: de verhouding van voor en tegenstemmers wordt meegenomen in het uitbrengen van de stem in de hoofdsplitsing. Als dus 90% voor stemt in de ondersplitsing, zal 90% van de stemmen van de ondersplitsing in de hoofdsplitsing uitgebracht worden.

De manier van stemmen moet vastgelegd worden in het reglement van de VvE. Als er vervolgens van deze manier van stemmen wordt afgeweken, dan is het besluit vernietigbaar. Klik hier voor de gehele uitspraak.