Toelichting VvE jaarstukken

Het bestuur van de VvE, of de VvE-beheerder als hij de VvE jaarstukken maakt, is verplicht een toelichting erbij op te nemen. In de toelichting staat waar bepaalde posten op de balans of exploitatierekening uit bestaan of is een uitleg over bepaalde posten. Het doel van de toelichting is om de jaarstukken begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de leden.

CIJFERMATIGE TOELICHTING

Een cijfermatige toelichting op de jaarrekening van de VvE is een uitleg waar de posten uit bestaan. Het gaat om een beginsaldo (de post van het begin van het jaar), de veranderingen tijdens het jaar en het eindsaldo. Een cijfermatige toelichting op een balanspost kan er als volgt uit zien:

Reservefonds algemeen
Beginsaldo: 24.395
Bij: dotatie: 3.600
Af: schilderwerk: 4.596
Eindsaldo: 23.399

Of op een post uit de exploitatierekening:

Klein onderhoud
Herstel lekkage apt. 5-III: 469
Timmerwerk portiek: 1.298
Totaal klein onderhoud: 1.767

TEKSTUELE TOELICHTING

Een tekstuele toelichting moet opgenomen worden om bepaalde zaken te verklaren die niet cijfermatig toegelicht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de cijfermatige toelichting op het klein onderhoud vragen kan oproepen. Een voorbeeld:

De kosten voor klein onderhoud waren het afgelopen jaar vijfmaal hoger dan oorspronkelijk begroot. De meeste uitgaven waren ten behoeve van het oplossen van diverse lekkages in appartement 5-III. Het bestuur heeft onderzoek laten doen naar de oorzaak van de lekkages. Het blijkt dat de dakgoot geheel vervangen zal moeten worden …. et cetera.

HOOFDPAGINA: DE JAARREKENING VAN DE VVE

Deze pagina maakt deel uit van de hoofdpagina Waar moet de jaarrekening van de VvE aan voldoen? Andere subpagina’s zijn:
– Posten op de balans van de VvE
– Posten op de exploitatierekening van de VvE

GERELATEERD

– Handleiding begroting maken
– Handleiding vastellen reservefonds (en hoogte reservering)
– Handleiding vergadering organiseren
– Organen van de VvE, functies en bevoegdheden